Nieuws

Berichten vanuit het Wmo-Platform Drimmelen

Platform berichten, januari 2017

Geplaatst 22 jan. 2016 07:07 door Wmo-Platform Drimmelen   [ 5 feb. 2017 06:28 bijgewerkt door Engbert Tienkamp ]

De berichten van het Platform zijn t/m januari 2017 bijgewerkt.
Kijk hier.

Platform december 2014

Geplaatst 12 jan. 2015 05:20 door Wmo-Platform Drimmelen

Het bericht uit het overleg in december 2014 is toegevoegd

Platform berichten oktober-november

Geplaatst 7 dec. 2014 10:49 door Wmo-Platform Drimmelen

De berichten van het Platform, zoals gepubliceerd in het Carillon, zijn bijgewerkt. Kijk hier.

Lijst Platform adviezen bijgewerkt

Geplaatst 5 okt. 2014 10:58 door Wmo-Platform Drimmelen   [ 6 okt. 2014 00:53 bijgewerkt ]

De lijst met Platform-adviezen aan B&W is bijgewerkt.  

Het gaat om:
Advies over Basistarieven Hulp bij het Huishouden dd december 2012 
Advies over Wmo-verordening 2013 dd 13 januari 2013
- Notitie over het  Plan van Aanpak
“Samenwerken voor de jeugd in West Brabant Oost” dd 13 mei 2013
- Advies over Notitie Uitgangspunten en doelstellingen Transitie AWBZ->Wmo dd 28 juli 2013
- Advies over Verruiming alcohol-schenktijden in kantines, dorpshuizen
en andere paracommerciële instellingen dd 21 november 2013
- Advies over Notitie Uitwerking alternatieven Hulp bij het Huishouden dd 29 april 2014
- Advies over Notitie Uitwerking alternatieven Hulp bij het Huishouden dd 26 mei 2014
- Advies over Uitgangspunten aanvulling beleidsplan WMO 2013-2016 dd 18 augustus 2014

Platform berichten bijgewerkt

Geplaatst 25 sep. 2014 11:21 door Wmo-Platform Drimmelen   [ 25 sep. 2014 13:17 bijgewerkt ]

De berichten van het Platform, zoals gepubliceerd in het Carillon, zijn bijgewerkt. 
Kijk hier

Platform formeel geïnstalleerd

Geplaatst 8 jan. 2014 09:49 door Wmo-Platform Drimmelen   [ 8 jan. 2014 10:04 bijgewerkt ]

Sinds maart 2006 functioneert het Wmo-Platform Drimmelen als advies-orgaan voor het College van Burgemeester en Wethouders. Formeel was haar status binnen de gemeente echter niet vastgelegd.
Op 1 oktober 2013 heeft het College besloten het Platform officieel tot haar adviesorgaan inzake Wmo-aangelegenheden te benoemen.
Op 8 januari 2014 zijn de leden bij akte formeel benoemd tot leden van dit adviesorgaan. Dat gebeurde door ondertekening van de benoemingsakte door wethouder Mark van Oosterhout en door de individuele leden. Na afloop werd onderstaande foto gemaakt.

Het Wmo-Platform Drimmelen

2e Links boven, wethouder Mark van Oosterhout, Platform lid Stef de Vreede ontbreekt op deze foto.

Ondertussen werd ook het instellingsbesluit getekend door wethouder van Oosterhout.

Tekening van het installatiebesluit


Advies: Over subsidies voor vrijwilligers

Geplaatst 7 mei 2012 02:32 door Wmo-Platform Drimmelen

Het WmoPlatform Drimmelen heeft het College van B&W op 8 februari 2012 het volgende advies gestuurd:

In haar vergadering van 11 januari jl. besprak het Wmo-Platform Visie en achtergronden van de Wmo inclusief begeleiding van januari 2012.
In het document wordt een helder beeld geschetst van de complexe en vaak nog onduidelijke problematiek die ontstaat door de overgang van de AWBZ-begeleiding naar een compenserende ondersteuning onder de Wmo. 
Goede aandacht is er voor de inclusieve samenleving in de gemeente Drimmelen. Daartoe zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij bestaande activiteiten die nu al door andere doelgroepen worden georganiseerd. Een begrijpelijke gedachte om de uit te breiden gemeentelijke compensatie-opdracht op deze wijze gedeeltelijk te ondersteunen.
Deze voorgestelde ontwikkeling vergt echter een grote bijdrage van de betreffende organisaties en hun vrijwilligers.
De raad van Drimmelen heeft echter besloten 

– de ondersteuning van vrijwilligers te beperken door verlaging van waarderingssubsidies 
– het vinden van nieuwe vrijwilligers te belemmeren door middelen te weigeren voor de opzet van bijvoorbeeld een soort vrijwilligerscentrale.

De voorgestelde ontwikkeling en de feitelijke besluiten tot nu toe bijten elkaar. En dat verontrust het Wmo-Platform zeer.

Advies
 
Het Platform adviseert uw College voor de zich ontwikkelende strijdigheid bij het invoeren van Wmo-begeleiding in Drimmelen een duidelijke en tijdige oplossing te ontwikkelen om een inclusieve samenleving in Drimmelen inderdaad te kunnen laten functioneren.


Bij schrijven van 3 april 2012 antwoordde het College van B&W:

Het college wil het Wmo-platform eerst bedanken voor haar medewerking aan het tot stand komen van het document ‘Visie en achtergronden van de Wmo inclusief begeleiding’.

In uw brief van 8 februari 2012 geeft u aan dat u verontrust bent over de voorgestelde ontwikkeling in het genoemde document en de feitelijke besluiten tot nu toe. U geeft aan dat het streven naar een inclusieve samenleving door aansluiting te zoeken bij bestaande activiteiten van vrijwilligersorganisaties en het verlagen van waarderingssubsidies en het weigeren van middelen voor een soort vrijwilligerscentrale tegenstrijdig zijn.

Het Platform adviseert het College een duidelijke en tijdige oplossing te ontwikkelen voor die strijdigheid.

Het college is er zich van bewust dat het terugbrengen van subsidies voor een aantal organisaties geen prettige maatregel is. Dit is echter een uitvloeisel uit de kerntakendiscussie die naar aanleiding van rijksbezuinigingen is opgestart. Een herziening van het subsidiebeleid was een opdacht van de gemeenteraad in het kader van deze kerntakendiscussie.

Tegelijkertijd met het herzien van het subsidiebeleid wordt een grotere rol toebedeeld aan organisaties die met behulp van vrijwilligers allerlei activiteiten organiseren, in het kader van de Wmo. Het gaat hierbij om het aanbieden van participatiemogelijkheden aan mensen met een beperking. Uit onderzoeken blijkt dat meedoen met niet beperkten beter is voor mensen met een beperking. Tevens kunnen zo de kosten van de inzet van professionele begeleiding verminderd worden. De gemeente is er zich van bewust dat dit beleid een extra inspanning van de vrijwilligersorganisaties vraagt. De gemeente hoopt dat de organisaties het maatschappelijke belang van het aanbieden van participatiemogelijkheden aan mensen met een beperking inzien. De gemeente is de mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligersorganisaties bij hun (nieuwe) maatschappelijke taak, volop aan het onderzoeken. In de periodieke overleggen tussen Wmo-platform en gemeente wordt daarover regelmatig gesproken. Uw inbreng daarbij wordt zeer gewaardeerd en zoveel mogelijk opgenomen in het beleid.

Het college dankt u voor uw advies en vraagt om voortzetting van uw medewerking aan het vormgeven van het Wmo-beleid.


Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2011

Geplaatst 6 okt. 2011 08:57 door Wmo-Platform Drimmelen   [ 6 okt. 2011 09:16 bijgewerkt ]

De gemeente Drimmelen heeft een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011 vastgesteld. Deze verordening vormt het rechtsgeldige uitgangspunt voor de toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Drimmelen.
Voor de uitvoering zijn beleidsregels vastgesteld: de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2011. Daarin staan de kaders waarbinnen de uitvoering van de verordening dient plaats te vinden.

Na intensief overleg, onder meer tussen het Wmo-Platform en de gemeentelijke beleidsmedewerker, zijn deze Beleidsregels tot stand gekomen.

De beleidsregels zijn hier te vinden.

Maatschappelijke stage

Geplaatst 31 jan. 2011 02:10 door Webmaster Wmo-Platform   [ 31 jan. 2011 02:19 bijgewerkt ]

Het Wmo-Platform Drimmelen biedt een maatschappelijke stageplaats aan. 
Daarom staat het Platform ook op de stagemarkt Drimmelen op 31 januari 2011. 

Gevraagd wordt een onderzoek te doen naar leefbaarheid voor jongeren in Drimmelen en de rol vand e gemeente daarbij. 

De stage is naar eigen inzicht en duur in te vullen.
De stage kan ook door twee studenten gedaan worden.

Voor meer informatie: zie bijgaande flyer.

Contactpersonen:
Anton Braat: anton-ans@wanadoo.nl
JanWillem van der Velden: jwvdvelden@planet.nl 

Drimmelen kantelt

Geplaatst 22 dec. 2010 04:36 door Webmaster Wmo-Platform   [ 13 jan. 2011 06:13 bijgewerkt ]

Blijven meedoen

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wil ondersteuning geven aan burgers met een beperking.
Ook inwoners van Drimmelen met een (lichamelijke of geestelijke) beperking moeten zichzelf kunnen redden en mee kunnen (blijven) doen in onze samenleving.
U kunt daarvoor middelen of voorzieningen  (traplift, scootmobiel, huishoudelijk hulp of vervoer) aanvragen bij het Wmo-loket. Dat loket beoordeelde of u recht op zo'n voorziening had. En gaf dan een beschikking af. 
Een nieuwe aanpak van dat proces is uitgebreid besproken in het Wmo-Platform.

Kanteling

De huidige aanpak gaat “gekanteld” worden: Samen met de aanvrager wordt naar een goede persoonlijke oplossing gezocht om uw beperkingen te “compenseren”. 
Zijn oplossingen te vinden met eigen gezinsleden, familie of kennissen, of uit uw eigen inkomen? Zo niet lukt het dan met een of meer in onze gemeente algemeen beschikbare mogelijkheden? En als dat ook niet lukt levert dan een individuele voorziening de voor u passende “compensatie” van uw beperking?
Daarbij worden de ondersteuning van uw eventuele mantelzorger en van vrijwilligers  meegewogen bij het vinden van oplossingen.

Maatwerk

Het gaat om maatwerk voor vrijwel elke situatie. Waarbij u dus zelf betrokken wordt voor het vinden van de passende oplossing op uw maat.

Deze “Kanteling” vraagt zowel inzet van de gemeente als van u, als aanvrager. Want ook u, als inwoner van Drimmelen, hebt een eigen verantwoordelijkheid bij het vinden van oplossingen. Een oplossing die voor u anders kan uitvallen dan voor uw buren.

Overgang

Hebt u al een Wmo-voorziening dan verandert er voorlopig weinig. Voor nieuwe of herziene aanvragen wordt samen gezocht naar de geschikte individuele oplossing.
De koerswijziging wordt in Drimmelen vanaf 2011 geleidelijk ingevoerd. Voorlichting en informatie over de nieuwe aanpak komt er aan.

De nieuwe Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, Gemeente Drimmelen 2011, is te vinden via Documenten/Publicaties.

Het Besluit komt binnenkort en daarna de nieuwe Beleidsregels.

1-10 of 14