Home‎ > ‎

Platform Nieuws

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.
Het Platform adviseert het College van B&W over beleid en praktijk van Wmo aangelegenheden in de gemeente Drimmelen.
Nieuws uit de de vergaderingen van het Platform wordt hier geplaatst. 
Nieuws tot en met december 2016 staat in Berichten van het Platform.

Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen
per brief p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made
of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl

Platformnieuws aug. 2020

Geplaatst 25 aug. 2020 01:34 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform besprak werkwijze en aanpak
Het Wmo-Platform denkt niet alleen mee in de uitvoering, maar adviseert ook gevraagd en ongevraagd Burgemeester en Wethouders bij nieuw beleid of bij de uitvoering ervan. Naast het  normale “advieswerk” gaan we bepaalde maatschappelijke onderwerpen die belangrijk zijn voor de bewoners van Drimmelen verder uitzoeken. Mensen die geen lid zijn van het Platform maar interesse hebben in sociale vraagstukken willen we hierbij gaan betrekken. Samen met hen kunnen we die onderwerpen verder uitwerken en bij de gemeente onder de aandacht brengen. Zo’n aanpak met een werkgroep is flexibeler wat tijd en plaats betreft om te vergaderen. 
In overleg zal  een Wmo-jaarplan worden opgesteld van  “aan te pakken” onderwerpen. 

Ieder lid van het Platform heeft een aandachtsveld waar hij of zij in is geïnteresseerd. Via het maandelijks artikel in het Carillon willen de leden van het Wmo-Platform ook aangeven wie zich waar speciaal mee bezighoudt. Mogelijk wekt dat ook de interesse van “nieuwe” leden voor het Platform. 

Sociale Technologie    
Internet wordt ook in de zorg voor thuiswonende mensen steeds belangrijker. De aanleg van bv. glasvezelkabel is daarbij van belang voor de digitale gezondheidszorg. De mogelijkheid voor sociale contacten via “beeldtelefonie” is ook belangrijk. Binnen het Wmo-Platform is dit dan ook een onderwerp waarover we  gaan nadenken in een werkgroep. Daarmee komen we tot een visie vanuit maatschappelijke ondersteuning op die ontwikkeling in Drimmelen. (zie hierboven). 

Bezuinigingen
De coronacrisis zal naar verwachting voor elke gemeente veel extra uitgaven met zich brengen. Er zal worden moeten nagedacht over de vraag hoe die kunnen worden  opgevangen. Het Wmo-Platform maakt zich grote zorgen als bezuinigingen ten koste zouden gaan van het zgn. sociale domein. Het Platform is van mening dat de “zorg voor de mens” de hoogste prioriteit moet hebben en zal moeten worden ontzien. 


Platformnieuws juli 2020

Geplaatst 14 jul. 2020 00:26 door Johan Broos

Meedoen in Drimmelen:
De gemeente Drimmelen heeft  een rapport laten maken om een actueel beeld te schetsen  van de huidige stand van zaken rondom inclusie in Drimmelen. In een inclusieve samenleving doet iedereen mee, ongeacht culturele achtergrond, geslacht, leeftijd of beperkingen.  Een gemeente is verplicht plannen op te stellen waarin zij beschrijft hoe zij hier invulling aan geeft. In het rapport van Drimmelen is te lezen dat de gemeente op vele terreinen actief is, maar dat er weinig samenhang is. Er zijn  ook verschillen tussen de dorpen. Er wordt voorgesteld om een stuurgroep in te richten die gaat adviseren over aanpak en onderwerpen. Het Wmo-Platform zal daarbij betrokken worden.


Wijk-GGD ‘er:
Soms krijgen hulpverleners in een wijk te maken met mensen met (ernstige) psychiatrische problemen. Men heeft niet altijd voldoende deskundigheid om de goede hulp te geven. Een wijk-GGD‘er kan erger voorkomen en de juiste ondersteuning bieden. In Drimmelen is in december een pilot gestart met een wijk-GGD‘er. Deze pilot wordt met een half jaar verlengd gezien de positieve ervaringen.   

Preventie – en handhavingsplan alcohol en drugs:
Iedere 4 jaar wordt zo’n plan opgesteld. Volgens GGD-onderzoek is het alcoholgebruik in Drimmelen hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Hoewel het drugsgebruik moeilijker vast te stellen is, heeft men de indruk dat dit minder is in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente heeft beperkte beleidsmogelijkheden. Men moet zich voornamelijk richten op opvoeding en voorlichting. Er is ook regionale samenwerking en overleg met bv. Moedige Moeders en de Zelfhulpgroep Drimmelen.

Deeltaxi:
Leden van het Wmo-Platform hebben een overzicht gemaakt van de vervoersmogelijkheden in de gemeente. Volgens hen is het mobiliteitsbeleid voor het publiek versnipperd en onoverzichtelijk. Gemeenten moeten de gevolgen van dit versnipperd (vaak provinciaal) beleid opvangen en verder invullen.  Aangezien bv. de deeltaxi steeds meer gaat kosten moet de gemeente bezien hoe hier mee om te gaan. Er komt een werkgroep die hier verder naar gaat kijken. Het Wmo-Platform zal hier aan deelnemen.


Platformnieuws juni 2020

Geplaatst 25 jun. 2020 05:32 door Wmo-Platform Drimmelen

Koninklijke onderscheiding en afscheid. 
Op 10 juni ontving de voorzitter van het Wmo -Platform de heer E. Tienkamp uit handen van de burgemeester een koninklijke onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat hij in de loop der jaren heeft verricht. Hij nam toen ook afscheid als voorzitter van het Wmo-Platform. Hij heeft dit Platform 14 jaar geleid. 
Hij werd door de burgemeester geprezen om zijn inzet en betrokkenheid bij de problematiek van de inwoners.  De heer Tienkamp heeft vorm en inhoud  gegeven aan het Platform. Hij onderhield de  contacten met de gemeente via ambtenaren en zorgde regelmatig voor gevraagd en ongevraagd advies aan Burgemeester en Wethouders. 
De heer J. Broos is benoemd tot nieuwe voorzitter. 

 Aanvulling Wmo-Platform. 
Het Platform zoekt nieuwe leden wegens het vertrek van  enkele zittende leden. We verwachten dat je  contacten hebt  met bv. jeugd of gezondheidszorg  of welzijn. Ieder lid van het Wmo-Platform heeft een bepaald aandachtsgebied. Voor meer informatie kan men contact opnemen met J. Broos (voor gegevens zie hieronder).

Project Individuele Trajectbegeleiding Drugsgebruikers.
Geertruidenberg gaat jongeren die door drugs en/of alcohol dreigen te ontsporen helpen, in de hoop verslaving te voorkomen. Men probeert dit een half haar. Er is een werkgroep waarvan o.a. het Centrum voor Jeugd en Gezin en Moedige Moeders Drimmelen lid zijn.  Het Platform wil graag horen of de gemeente Drimmelen zo’n initiatief ook zinvol vindt.

E-health.
Omdat we steeds meer te maken gaan krijgen met digitale gezondheidszorg is dit een onderwerp dat de aandacht heeft van het Platform. Voorbeelden zijn o.a. Tessa, een robotje voor mensen met beginnende dementie of een app voor mensen die af en toe hulp nodig hebben. In de “GGDappstore” kun je er al veel vinden.

Jaaroverzicht 2019.
Zoals gebruikelijk heeft het Platform weer een uitgebreid jaaroverzicht opgesteld over het afgelopen jaar. Met verrassend veel verschillende onderwerpen en daarbij informele en formele  adviezen. En natuurlijk een overzicht van de Platform-financiën. Het verslag werd met toelichting door de voorzitter overhandigd aan wethouder L. Schuitmaker

Platformnieuws mei 2020

Geplaatst 11 jun. 2020 02:45 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Vervoer deeltaxi:
De gemeentelijke kosten voor de deeltaxi nemen verder toe. Mensen wonen langer thuis en hebben dan vaker vervoer nodig.  Door de vergrijzing groeit het aantal ritten de komende jaren.
De kosten lopen daarnaast op doordat de provincie minder gaat meebetalen aan de organisatie van het deeltaxivervoer. De contractprijzen met de vervoerders zullen naar verwachting hoger worden. Bovendien wil de gemeente een duurzaam en zo energie-neutraal mogelijk vervoer. Daarom wil de gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kosten te beperken en toch voldoende vervoersmogelijkheden te bieden.  

Huurders: 
Leden van het Platform hebben een gesprek gehad met de huurdersvereniging Woonbelang. Dat is een vereniging van - voor en door - huurders van Woonvizier. De vereniging meldde 2 knelpunten met name: hoe betrek je huurders bij het overleg, en hoe krijg je duidelijkheid over woningaanpassingen. Want huurders hebben nog steeds niet echt helder wat bij voorbeeld door de gemeente, door Woonvizier of door de verzekering wordt vergoed. 
Afgesproken is dat een vertegenwoordiger van de gemeente, indien gewenst, daar een keer over komt vertellen.

Beleidsregels:
Regelmatig moeten gemeentelijke beleidsregels worden aangepast. Dat geldt ook voor de regels voor Bijzondere Bijstand . Bij de meeste regels zijn er kleine voorgestelde wijzigingen. Bij één richtlijnwijziging heeft het Wmo-Platform vraagtekens: het mogelijk verdwijnen van bijzondere bijstand voor de Eigen Bijdrage van Wmo-voorzieningen.
Het Wmo-Platform heeft geadviseerd de mogelijkheid van bijzondere bijstand te behouden voor deze Eigen Bedrage.

Corona-Informatie:
Het Platform heeft geadviseerd om onder meer in Carillon en Rondom de Toren meer over Corona-onderwerpen op te nemen. Speciaal over onderwerpen waar de gemeente Drimmelen mee te maken heeft of iets aan doet of kan doen. Zoals wat de gemeente doet met de vele werklozen die mogelijk komen, met de uitbreiding van de voedselbank-verzoeken, met de mantelzorgers,  enzovoort. 

Platformnieuws febr. 2020

Geplaatst 11 mrt. 2020 03:10 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Huishoudelijke Hulp:
In onze gemeente zal er, wat betreft het aantal aanbieders en de vrije keuze daarvan, voor de inwoners die hulp krijgen, niets veranderen. De gemeente streeft naar voortzetting van de overeenkomsten en keuzevrijheid voor de inwoners die gebruik kunnen / willen maken van de Huishoudelijke Hulp via de Wmo. Er worden wel aangescherpte kwaliteitseisen aan de aanbieders gesteld.

Toezichthoudend ambtenaar:
De gemeenteraad heeft aangedrongen op een fraudeaanpak bij zowel de Wmo, de Jeugdzorg als de Participatiewet (werk en inkomen). Er worden ambtenaren aangesteld als toezichthouder voor die gebieden. Zij gaan in overleg controleren of zaken goed aangepakt en geregeld zijn. Voor de Participatiewet was dat al langer het geval.

e-Health en Zorgvoorzieningen:(e-Health= elektronische gezondheidsvoorziening)
Om de zorg en ondersteuning voor bv. thuiswonende ouderen betaalbaar te houden, moet op afstand werken (zoals onder meer inlichtingen doorgeven via internet) belangrijk worden. Daardoor komen meer tijd en capaciteit vrij voor verzorgenden. Dan kunnen zij beter de meest kwetsbaren de aandacht te geven die zij nodig hebben. 
Het Wmo-Platform heeft onze gemeente gevraagd of ze daar voldoende oog voor heeft en de daarvoor noodzakelijke voorzieningen tijdig kan en zal regelen. 

Besluiten, Beleidsregels en Verordeningen:
Aan het begin van een nieuw kalenderjaar moeten besluiten, beleidsregels en verordeningen van de gemeente tegen het licht worden gehouden. Immers, in de loop van een jaar kunnen er nieuwe afspraken, regels en voornemens worden gemaakt die moeten worden ingevuld. Dat betreft ook de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie.
In goed overleg met het Platform worden de wijzigingen doorgenomen en, waar nodig, vragen gesteld en voorstellen voor verandering gedaan. Voor de Jeugd is b.v. gevraagd om meer aandacht voor het opzetten van een overleg van ouders. Ouders die te maken hebben met het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Steeds meer aandacht is ook gevraagd voor de mogelijkheid een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen die inwoners bij de gesprekken met de gemeente helpen.
 

Platformnieuws januari 2020

Geplaatst 12 feb. 2020 07:35 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Notitie: Iedereen doet er toe, Iedereen doet mee 
Iedere gemeente moet zich inspannen om mensen aan passend werk te krijgen en voor passende begeleiding te zorgen. Dat kan ook betekenen dat dan een tegenprestatie gevraagd wordt in de vorm van een wederdienst. Een wederdienst is een vorm van onbetaald werk voor de samenleving. In de notitie wordt beschreven hoe Drimmelen dat zou kunnen regelen. Mevr. I. Polling van de gemeente besprak met het Wmo-Platform de voorgestelde mogelijkheden.

Consulent Zorg en Veiligheid
Steeds vaker lezen of horen we iets over inwoners met verward gedrag. De gemeente is verplicht ook hen en hun familie of netwerk te helpen. Dat is vaak lastig voor de huidige  hulpverleners. De gemeente heeft daarom een proef opgezet om die hulpverleners te ondersteunen. Op 1 januari 2020 is de heer P. Vermeulen benoemd tot Consulent Zorg en Veiligheid. Hij heeft de kennis en ervaring om hulpverleners te ondersteunen. Hij zal als een soort consultatiepost werken voor medewerkers van onder meer dorpsteams, wijkpolitie, huisartsen en zorginstellingen. Met het Platform heeft hij gesproken over zijn voorgenomen aanpak. Het Wmo-Platform is vertegenwoordigd in de bij de proef betrokken klankbordgroep. De proef zal een half jaar duren, dan wordt bekeken hoe verder te gaan.
Zorgcafé
Om de zorg en ondersteuning rondom onze  inwoners goed te regelen is samenwerking tussen verschillende organisaties nodig. Binnen de gemeente is regelmatig overleg tussen die organisaties. Dat heet het Zorgcafé. Tussen de professionals van die organisaties zijn daarvoor goede contacten nodig. Zij wisselen van belang zijnde informatie uit. Privacy wordt daarbij goed in de gaten gehouden. 

Samenwerking 
Er zijn twee Platforms in het Drimmelense Sociaal Domein. Een voor Sociale Zekerheid en een voor, onder meer, Wmo-aangelegenheden. 
In de  praktijk van zorg en ondersteuning blijkt dat problemen van inwoners steeds vaker meerdere oorzaken hebben. Die oorzaken aanpakken vergt een gezamenlijke actie om tot een echte oplossing te komen. De organisatie van de gemeentelijke afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden wordt op zo’n gezamenlijk beleid toegespitst. Is een gezamenlijke advisering van de twee Platforms dan ook nuttig?  De betreffende wethouders en beleidsmedewerkers spraken daarover met de Platform-voorzitters. Zij spraken af  met elkaar te zoeken naar werkbare vormen van gezamenlijke advisering.

Platformnieuws december 2019

Geplaatst 9 jan. 2020 06:51 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Tijdens de vergadering van december kwamen o.a. de volgende onderwerpen ter sprake:

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG):
Bij het Centrum  voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg kunnen ouders, kinderen en jongeren terecht met vragen over opgroeien en opvoeden.
Gezien de publiciteit over de Jeugdzorg in Nederland  wilde het Wmo-Platform geïnformeerd worden over het CJG.
I. Kegel, plaatsvervangend coördinator, en T. Kuijsters, beleidsmedewerker bij de gemeente, vertelden over de situatie in Drimmelen. 
Aan de orde kwam o.a.:
- Het faillissement van bv. de instelling Juzt heeft geen gevolgen voor de werkzaamheden van het CJG. Voor de jeugd in Drimmelen is in onze regio voldoende aanbod aan hulpverlening om de zorg te waarborgen.
- Er zijn veel contacten met andere instellingen zoals scholen en het jongerenwerk. Er is geen verschil in aanpak tussen Geertruidenberg en Drimmelen.
- Het CJG wil in 2020 starten met cliëntenparticipatie, een klankbord voor de “klanten” dus. Er is nu al de mogelijkheid voor onafhankelijke ondersteuning.

Toezicht Sociaal Domein:
 De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de Wmo-voorzieningen. Privacy en regelgeving spelen hierbij een grote rol. 

Wonen:
Leden van het Platform hebben een gesprek gehad met woningcoöperatie Woonvizier. Het percentage huurwoningen in Drimmelen is lager dan de landelijke norm. Er komen steeds minder huurwoningen beschikbaar. De wachttijd voor een seniorenwoning is al gauw 4,5 jaar. Het is niet bekend of er mensen zijn zonder huis. 
Voor noodopvang wordt het maatschappelijk werk ingeschakeld. Er is een lijst van mensen die in aanmerking komen voor een aangepaste woning.

Platformnieuws november 2019

Geplaatst 12 dec. 2019 01:07 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Tijdens de vergadering van november kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.

SWO (Stichting Welzijn & Ondersteuning):
De heer P. Franken, directeur SWO, informeerde het Platform over een aantal zaken. Aan de orde kwamen o.a.:
- de cliëntondersteuning:
Iedere inwoner kan een beroep doen op kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld ter ondersteuning bij het keukentafelgesprek zijn, bij vraagstukken rondom het vinden van gepast werk of bij de aanvraag van een voorziening. SWO heeft 5 vrijwilligers die de cliënten kunnen ondersteunen.  
-Mantelzorg:
In Drimmelen zijn zo’n 1000 mantelzorgers bekend. Het zijn er echter veel meer, maar niet iedereen meldt zich. Dan wordt mogelijk hulp bij het mantelzorgen misgelopen. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden.
Het is goed tijdig te weten dat mantelzorgers ondersteuning kunnen krijgen.
- SWO Thuis:
Vanaf 1 januari 2019 wordt door SWO Thuis huishoudelijke hulp aangeboden. Dat levert een groeiend aantal heel tevreden cliënten op. 

Respijtzorg:
De werkgroep “Dementie Vriendelijke Gemeente Drimmelen” en een motie van de gemeenteraad heeft aangegeven dat respijtzorg voor inwoners met dementie een knelpunt is binnen onze gemeente. Er loopt nu een onderzoek naar de behoeften aan respijtzorg voor deze inwoners en welke mogelijkheden daar voor zijn. Respijtzorg is vervangende mantelzorg. Een adviseur van “Dementiezorg voor Elkaar” kwam meer uitleg geven. 
Het advies van het Wmo - Platform:“ onderzoek respijtzorg voor alle inwoners met mantelzorg”  is niet overgenomen, want voor mensen met dementie is speciale begeleiding en hulp nodig.

Wijk GGZ-er:
Een ervaren GGZ (Geestelijke Gezondheid) medewerker gaat per 1 december gemeentelijke medewerkers, die hulp bieden aan inwoners met een psychische stoornis, adviseren. 
Mensen met psychosociale problemen moeten steeds langer zelfstandig wonen. Hierdoor nemen de signalen van inwoners met verward gedrag toe. De wijk GGZ-er bepaalt in een vroeg stadium samen met de hulpverleners welke aanpak en zorg het beste bij iemand past. 

Platformnieuws oktober 2019

Geplaatst 19 okt. 2019 05:12 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Tijdens de vergadering van oktober kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.

Eigen bijdrage:
De inwoners, die een eigen Wmo-bijdrage betalen van €17,50 per 4 weken, gaan na 1 januari 2020 €19,-- per maand betalen. Deze administratieve wijziging zal helaas tot gevolg hebben dat er begin 2020 een dubbele nota komt. De inwoners die het betreft zullen hierover bericht ontvangen.

Woonvizier:
Met de woningbouwstichting worden door de gemeente afspraken gemaakt over de huisvesting van mensen die extra kwetsbaar zijn (zoals Beschermd Wonen). Er zijn ook  prestatieafspraken over huurders met problemen. Per situatie zal gezamenlijk worden bezien wat het beste is voor de huurder.

Dorpsonderonsjes:
Burgemeester en Wethouders gaan de gemeente in om van de inwoners te horen wat hen bezighoudt. Mensen kunnen bv. een wethouder uitnodigen bij een activiteit. De wethouder kan dan tijdens zo’n activiteit met hen in gesprek gaan. Hij/zij kan zo horen wat inwoners van bepaalde zaken vinden. Inwoners kunnen dan ook informatie doorgeven die de wethouder mee kan nemen naar het overleg van B&W.  

Respijtzorg:
De werkgroep Dementievriendelijke gemeente Drimmelen heeft aangegeven dat respijtzorg een knelpunt is binnen de gemeente. Ook de gemeenteraad meldde het probleem van mogelijk onvoldoende mogelijkheden voor respijtzorg. Respijtzorg is vervangende mantelzorg. Als  de mantelzorger even tijd kan nemen voor zichzelf, kan hij/zij de zorg beter volhouden. Veel mantelzorgers voelen zich verantwoordelijk en durven alleen tijd voor zichzelf te nemen als de zorg goed kan worden overgedragen. Daarom wordt een onderzoek voorgesteld naar mogelijkheden voor respijtzorg in de gemeente, en welke behoeften daar voor zijn.  

Het Platform zal een positief advies over het onderzoek uitbrengen aan B&W. Daarbij wordt ook geadviseerd de respijtzorg niet alleen te bezien voor mensen met dementie maar ook voor andere inwoners met mantelzorgers. 

Platformnieuws sept.2019

Geplaatst 23 sep. 2019 05:09 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Tijdens de vergadering van september kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.

Een tegen eenzaamheid:
Op 7 oktober is er van 13.00 – 17.30 uur een bijeenkomst Eenzaamheid “Samen of Alleen?” in de Mayboom te Made. Alle inwoners uit de gemeente worden daarvoor uitgenodigd. 
Want ook onze gemeente is verantwoordelijk voor het vormgeven van een aanpak tegen eenzaamheid, samen met bedrijven, burgers, organisaties. 
Meer dan 1 miljoen mensen zegt zich eenzaam te voelen. Zowel jongeren als ouderen kunnen zich eenzaam voelen. 
Binnen Drimmelen  wil wethouder L. Schuitmaker “zelf ook de boer op”. Zij heeft het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid namens de gemeente ondertekend. 
Ook de onlangs gepresenteerde “geluksagenda” wordt ingezet bij de aanpak van eenzaamheid.

Vrijwilligersevent:
Op 26 september vindt er op het Dongemondcollege te Made een bijeenkomst plaats om vrijwilligers te werven voor organisaties. Ook het Wmo-Platform zal aanwezig zijn. Het Platform kan nieuwe leden gebruiken die mee willen denken en mee willen doen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Algemene Voorziening Terheijden en Lage Zwaluwe:
In de Ganshoek en Antonius Abt komt een vorm van dagbesteding. Het is voor een ieder die zijn dag nuttig wil invullen en bv. contact wil hebben met andere mensen. Dagbesteding kan ook overbelasting van mantelzorger(s) voorkomen. Het is een zgn.  algemene voorziening. Hiervoor heb je geen indicatie nodig. Iedere inwoner van de gemeente kan hier gebruik van maken. Dit is anders dan een maatwerkvoorziening die persoonlijk is.

Swipocratie in Drimmelen:
Hoe ziet de gemeente Drimmelen er in 2040 uit? Dit jaar gaat de gemeente haar Toekomstvisie opnieuw bekijken. Wat vinden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties belangrijk als het gaat om werken, wonen en leven in de gemeente Drimmelen met het vizier op 2040? 
Eén van de manieren om dit te weten te komen is via drimmelen.swipocratie.nl. Hier kunt u snel en makkelijk uw mening geven door bij bepaalde stellingen of afbeeldingen naar rechts of links te ‘swipen’ op bijvoorbeeld uw telefoon.  
Swipocratie gaat ook langs op weekmarkten, bij ondernemers, verenigingen en ouderen zodat gericht per onderwerp ideeën kunnen worden verzameld. 
U kunt zich ook aanmelden als toekomstdenker via toekomstvisie@drimmelen.nl.

1-10 of 42