Home‎ > ‎

Platform Nieuws

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.
Het Platform adviseert het College van B&W over beleid en praktijk van Wmo aangelegenheden in de gemeente Drimmelen.
Nieuws uit de de vergaderingen van het Platform wordt hier geplaatst. 
Nieuws tot en met december 2016 staat in Berichten van het Platform.

Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen
per brief p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made
of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl

Platformnieuws juni 2019

Geplaatst 17 jun. 2019 01:10 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Tijdens de vergadering van juni kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.
Bij deze bijeenkomst was ook wethouder L. Schuitmaker aanwezig.

Eén tegen eenzaamheid
Er is een landelijke afspraak gemaakt tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen. Men wil samen de eenzaamheid aanpakken. Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor. Deze afspraken richten zich toch vooral op de aanpak van de eenzaamheid bij ouderen.
Naarmate de leeftijd hoger wordt, neemt de kans op gevoelens van eenzaamheid toe. 
De gemeente heeft zich bij deze zgn. coalitie aangesloten. Er gebeurt al veel. Maar… doen we de goede dingen? Wat kan misschien nog beter?

Beschermd wonen
In alle gemeenten wonen mensen die extra hulp nodig hebben. Men noemt dat “beschermd wonen”. Beschermd wonen is voor mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, vanwege vaak een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking. Het doel is dat die mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. Beschermd wonen in de regio wordt gecoördineerd door Breda.
Ook hier komen er financiële problemen. De gemeenten in de regio moeten dit samen  oplossen. 
De gemeente heeft een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor subsidie voor een wijkfunctionaris die speciaal aandacht voor het beschermd wonen heeft.

Wonen en zorg
Er is  een groeiende vraag naar zgn. seniorenwoningen. Dat geldt ook voor de gemeente Drimmelen. Een regionale werkgroep gaat die problemen in de woningbouw in beeld brengen.

Inclusieve agenda
Zoals al vaak besproken: Niemand mag worden uitgesloten door een beperking of handicap, door huidskleur, cultuur of geloof. Gemeenten hebben de opdracht dat te regelen. Er moet een plan van aanpak zijn hoe, samen met inwoners en zgn. ervaringsdeskundigen uit de gemeente, dit op te zetten. Het belangrijkste uitgangspunt moet daarbij zijn: “Iedereen telt mee en praat mee”.  
Adviesorganisatie “ZET” gaat dit plan samen met de gemeente en inwoners schrijven.   


Platformnieuws mei 2019

Geplaatst 27 mei 2019 00:55 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Pilot dagbesteding:
Er ligt een voorstel om een proef te starten met een algemene voorziening dagbesteding. Inwoners met en zonder indicatie kunnen daar terecht voor verschillende bezigheden of voor een warme maaltijd. De proef moet nog goedgekeurd worden. 

Duurzaamheid: 
De gemeente Drimmelen streeft naar het verwerkelijken van een aantal doelen in 2040 volgens de Visie Duurzaamheid 2040, zoals:
- Er is werk voor iedereen, betaald en/of onbetaald.
- Er is sprake van goede buurt- en mantelzorg.
- (Samen-) zelfredzaamheid is het uitgangspunt.
- Buurtbewoners bepalen hoe hun wijk er uit moet zien.
Ook wil de gemeente de publieke ruimten (straten, stoepen, gebouwen) toegankelijker maken. Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden gestimuleerd. 

Huishoudelijke Hulp:
Het Platform hoort verhalen over het sterk toenemend gebruik van huishoudelijke hulp sinds de invoering van een abonnementstarief van €17,50 per maand. 
Nogal wat inwoners konden zelf huishoudelijke hulp regelen en betalen. Nogal wat inwoners doen nu veel moeite om gebruik te kunnen maken van deze financieel natuurlijk aantrekkelijke regeling. Dat doet oneerlijk aan. Want de grote toeloop van dit soort aanvragen zal leiden tot minder ondersteuning voor die inwoners die deze hulp echt nodig hebben.   

De omgevingswet:
Deze wet gaat in op 1 januari 2021.  Met de toepassing van deze  wet  zijn er meer mogelijkheden de leefomgeving verbeteren. 
Doelen zijn onder meer:
- meer mogelijkheden om lokaal te besluiten over de leefomgeving:
- een groter inzicht van de mogelijkheden voor betrokkenen;
- snellere en betere besluitvorming door betere informatie;
- een meer samenhangende aanpak in beleid en besluitvorming.

Aanpak eenzaamheid: 
Een werkgroep wil hier extra gerichte aandacht aan gaan besteden. Onder meer met op 4 oktober 2019 een conferentie.


Platformnieuws april 2019

Geplaatst 18 apr. 2019 04:46 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Tijdens de april-vergadering een gesprek met wethouder P.J.W. Stoop, wethouder van Geluk.
De centrale vraag voor hem: Wat maakt mensen gelukkig? Hij onderscheidt daarbij 2 soorten van geluk, langdurig geluk en kortdurend geluk.
De wethouder heeft alle “dorpen” van de gemeente bezocht en heeft, op basis van de gesprekken, een  geluks-agenda samengesteld.
Met 3 thema’s: aanpak van eenzaamheid en hulp aan kwetsbare groepen, burgerparticipatie,  communicatie en informatievoorziening. 
Er wordt gewerkt aan een plan om alle opgekomen ideeën uit te werken voor de aanpak van de gemelde problemen. Op 9 mei volgt een presentatie van het plan.

Beleidsplan 3D:
Naar aanleiding van de reactie op haar advies over het Beleidsplan 3D besprak het Wmo-Platform de voorgenomen invoering van een procesregisseur.
Bij een ingewikkelde hulpvraag van een cliënt zijn er soms verschillende soorten steun nodig. Daarbij  moet de samenwerking tussen de verschillende ondersteuners goed geregeld worden. Evenals de volgorde van te nemen stappen. Daarbij wordt de inzet van een procesregisseur zinvol. 
Het wordt een nieuwe functie binnen onze gemeente. Geertruidenberg en Oosterhout werken hier al mee.

Abonnementsbijdrage:
Sinds de invoering van de abonnementsbijdrage van €17,50 is het druk geworden op de afdeling voor de Wmo-aanvragen. Het betreft dan vooral de aanvragen voor Hulp bij de Huishouding, Begeleiding en Woningaanpassingen. 
Alle gemeenten maken zich zorgen over de kosten die deze nieuwe wettelijke aanpak met zich meebrengt.

Aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld:
De gemeente heeft enkele ambtenaren bijgeschoold om hun collega’s die signalen denken op te vangen van Huiselijk Geweld met advies ter zijde te kunnen staan. 

Informatiekrant over Zorg:
Er zal binnenkort een bijlage verschijnen bij de plaatselijk bezorgde weekkrant over de Zorg. Welke  Zorg wordt door de gemeente Drimmelen verstrekt en wie zijn, behalve de gemeente, betrokken als aanbieder van Zorg

Platformnieuws maart 2019

Geplaatst 26 mrt. 2019 03:56 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Beleidsplan 3D:
Met 3D worden de 3 domeinen bedoeld waarover dit beleidsplan gaat: Jeugd, Wmo en Participatie (Werk en inkomen). Het Platform heeft over het plan een advies uitgebracht aan Burgemeester en Wethouders. In het bijzonder wordt geadviseerd om de plannen en verdere uitwerking samen met de inwoners van de gemeente te doen. Het plan wordt nu samen met het advies van het Platform doorgestuurd naar de Gemeenteraad.    

Inclusie:
Je komt deze term tegenwoordig heel vaak tegen. Met een inclusieve gemeente wordt bedoelt een gemeente waarin echt iedere inwoner meetelt en mee kan doen. Daarvoor is nog veel werk te doen. In onze gemeente wordt tegenwoordig al veel aandacht besteed aan toegankelijkheid van wegen, van gemeentelijke gebouwen en van clubs en organisaties. Dat is een goed begin, maar een inclusieve gemeente Drimmelen vraagt meer aandacht dan alleen toegankelijkheid voor inwoners met beperkingen. Dit jaar zal die bredere inclusie meer aandacht krijgen. 

Personeelszaken Wmo:
Omdat er nogal veel werk op de Wmo-afdeling is, wordt gezocht naar nieuwe medewerkers. Met meer medewerkers komt meer tijd beschikbaar voor cliënten. Bedoeling is zo een nog betere relatie met cliënten op te bouwen en ook de zogenaamde nazorg voldoende aandacht te  kunnen geven. 

Geluks-agenda:
Onze gemeente heeft een wethouder van Geluk (de heer J.W. Stoop). De wethouder maakte daarvoor een rondgang door de gemeente. Doel was te horen wat er leeft bij onze inwoners.  De 3 belangrijkste onderwerpen die boven kwamen:
- de aanpak van de eenzaamheid en de hulp aan kwetsbare groepen;
- de burgerparticipatie (zie hierboven “inclusie”);
- de informatievoorziening aan de inwoners. 
De onderwerpen worden verder uitgewerkt in mogelijke actieplannen.

Aandachtsvelden:
De leden van het Platform bespreken erg veel verschillende onderwerpen op gemeentelijk sociaal gebied. Het helpt als er per onderwerp minsten één lid is dat zich goed in dat onderwerp verdiept en de andere leden daarover bijpraat. 
Een aantal leden heeft onlangs afscheid genomen en nieuwe leden zijn toegetreden.Tijd dus om de lijst met “aandachtsvelden” weer door te nemen, bij te werken en afspraken daar over te maken.
Bijv. over naast Wmo, ook laaggeletterdheid, minimabeleid, jeugd, verslavingszorg, gezondheidszorg, toegankelijkheid, de inclusieve gemeente enz.

Platformnieuws februari 2019

Geplaatst 26 mrt. 2019 03:50 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Zorgplannen van aanbieders:
Aan de aanbieders van Zorg worden door de gemeente strengere eisen gesteld. De aanbieders moeten, onder meer, op tijd een zorgplan voor de gemeente beschikbaar maken. Het doel is de kwaliteit en de effectiviteit van de zorgverlening beter te kunnen beoordelen. 
Het Platform vraagt zich wel af of dit niet eerder een taak is van de regisseur, die het werk van de zorgaanbieder in de gaten zou moeten
houden, dan van de gemeente.

Toezichthoudend ambtenaar:
De G.G.D. is gevraagd de kwaliteit van Wmo-diensten voor heel Brabant (met uitzondering van Breda) te bewaken. Denk bijvoorbeeld aan onaangekondigde bezoeken of aan een “mystery guest”. Iemand dus die, ook onaangekondigd, op bezoek komt zonder zich bekend te maken. 

Beleidsplan 3D: 
Het Platform heeft opnieuw uitgebreid van gedachten gewisseld over de opzet van een beleidsplan 3D. Dat plan moet Wmo, Jeugdwet en Participatiewet met elkaar verbinden. Het Platform wees er met name op dat een uitwerking van de uitgangspunten van de eerdere nota “Samen aan Zet” ontbreekt in dit meer “integrale” beleid. (Samen aan Zet geeft als belangrijkste doel van het beleid: “Iedereen moet kunnen meedoen in de gemeente Drimmelen”). Het Platform zal  daarover een advies uitbrengen aan B&W.

Jaaroverzicht 2018:
Zoals gebruikelijk heeft het Platform weer een uitgebreid jaaroverzicht opgesteld over het afgelopen jaar. Met verrassend veel verschillende onderwerpen en daarbij informele en formele  adviezen. En natuurlijk een overzicht van de Platform-financiën.


Beleidsnota minimabeleid:
Samen met het Platform Sociale Zekerheid zal het Wmo-Platform een reactie verzorgen op het herschreven plan Minimabeleid en Schuldsanering. Een duidelijke verbetering van het oorspronkelijke plan.

Accommodatiebeleid: 
Voor de Cour in Terheijden en Plexat in Wagenberg moet een aanbestedingsprocedure plaatsvinden. Doel: in de accommodaties zoveel mogelijk maatschappelijke activiteiten realiseren.

Platform Nieuws januari 2019

Geplaatst 17 jan. 2019 02:33 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Tijdens deze bijeenkomst werd kennisgemaakt met de nieuwe wethouder voor  onder meer  Wmo-aangelegenheden, mevr. L. Schuitmaker.

WMO-zaken:
Wmo Abonnementstarief: 
Alle mogelijk betrokken inwoners ontvangen bericht over de nieuwe Eigen Bijdrage. Voor de meeste mensen zal het een meevaller zijn. De eerste rekening wordt pas in maart verstuurd naar de cliënten. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er weinig problemen zijn. Mochten mensen toch een probleem hebben dan worden ze gevraagd dat te melden bij de gemeente.

PvdA-enquête Wmo-cliënten: 
Naar aanleiding van deze enquête is er een bijeenkomst  geweest van casemanagers van de gemeente en vertegenwoordigers van MEE, SWO, cliëntondersteuners en ouderenadviseurs. Er zijn afspraken gemaakt over de zgn. nazorg. Als er na een gesprek nog misverstanden zouden zijn, dan heeft men afgesproken om een vervolggesprek te hebben. Het Platform heeft gepleit voor en follow-up na een cliëntgesprek. Even nabellen of navragen of een en ander goed is overgekomen. Dit kan mogelijke misverstanden of conflicten waarschijnlijk voorkomen. 

Koerskaart:
Er zijn nog 2 subsidieaanvragen gedaan: voor een zgn. beweegroute in Terheijden en  voor een “soort” kringloopwinkel in Lage Zwaluwe. De plannen moeten nog nader worden uitgewerkt.

Beleidsplan 3D: 
Het Platform heeft uitgebreid van gedachten gewisseld over de opzet van dit beleidsplan.
Sinds 2015  spelen gemeenten een grote rol in ondersteuning aan mensen die het (tijdelijk) zelf niet redden. De veranderingen daarbij (met Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) zijn erg groot. Het is vooral een andere manier van denken en handelen voor zowel inwoners als de gemeente. Uitgangspunt is: wat hebben inwoners in hun specifieke situatie nodig en wat kunnen ze zelf niet  regelen. Dit plan beschrijft hoe de gemeente Drimmelen hier aan werkt en wil werken.

Platformnieuws december 2018

Geplaatst 29 dec. 2018 06:00 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

 WMO-zaken:
WMO Abonnementstarief
De eigen bijdrage in het kader van de WMO is vastgesteld op €17,50 per 4 weken. De gemeente heeft echter de vrijheid deze maximale eigen bijdrage naar beneden aan te passen. Daarom heeft de gemeenteraad  gevraagd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om mensen die er financieel op achteruitgaan te compenseren. Opvallend vond het Platform dat slechts weinig mensen die daarvoor in aanmerking komen (inkomen beneden 120% van het sociaal minimum) gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. 

Huishoudelijke Hulp:
De komende veranderingen in de huishoudelijke hulp hebben weinig vragen opgeroepen. De meeste mensen hebben dezelfde hulp kunnen behouden. Stichting Welzijn & Ondersteuning (SWO) heeft nu een apart onderdeel nl. “SWO Thuis” (via huishoudelijkehulpdrimmelen.nl). 

 PvdA-enquête WMO-cliënten: Het Platform heeft er op aangedrongen de signalen uit deze enquête serieus te nemen. Er komt een bijeenkomst van casemanagers van de gemeente en vertegenwoordigers van MEE, SWO, cliëntondersteuners en ouderenadviseurs. Daar wordt bekeken of er uit de enquête mogelijk conclusies te trekken zijn die tot verbetering van de aanpak kunnen leiden.

Besluit en Verordening WMO:
Het Besluit Wmo, de financiële regels rondom de Wmo, wordt jaarlijks aangepast. Daarin komt ook  de voor iedereen gelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen (het zogenaamde abonnementstarief ). 

Bij de aanpassing van de Wmo-Verordening zijn er geen grote veranderingen te verwachten. De meeste richtlijnen blijven hetzelfde

Platform nieuws november 2018

Geplaatst 27 dec. 2018 07:46 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen. 

Gezondheidsnota: Het College van Burgemeester en Wethouders heeft deze nota vastgesteld en deze wordt voor de vergadering van de gemeenteraad geagendeerd. 
Doelen en methodes zijn aangegeven om een gezonder leven te bereiken. Onder meer voor: minder roken, tegengaan van alcohol/drugsgebruik, gezonder leven door sporten, eenzaamheid bij en kwetsbaarheid van ouderen aanpakken, meer ondersteuning bij dementie en meer AED’s (een belangrijk hulpmiddel bij hartstilstand). 
Het plan is gemaakt voor de jaren 2019-2022. De GGZ toetst het plan op haalbaarheid en zal de resultaten onderzoeken. 
De nota is van een mooie lay-out voorzien en is goed leesbaar.

WMO-zaken:
Minimabeleid en schuldhulpverlening: In de schuldhulpverlening kent onze gemeente meer cliënten dan elders. Bij het mogelijk ontstaan van schulden is er intensief contact met instellingen om tijdig problemen te signaleren, zoals Woonvizier, zorgverzekeraars, hypotheekverstrekkers. Voor kwetsbare groepen is er aandacht hoe schulden te voorkomen en zijn er voorzieningen waar een beroep op kan worden gedaan.

Accommodatiebeleid: De concept kadernota maatschappelijke accommodaties in de gemeente geeft duidelijkheid over doel en gebruik van gemeentelijke en niet-gemeentelijke accommodaties. De gebruikers worden bij de uitvoering van nieuwe plannen betrokken. Een actief beleid om bruisende dorpscentra te krijgen wordt nagestreefd.
 De gemeenteraad moet deze nota nog vaststellen.

WMO Abonnementstarief: Het inkomensafhankelijk deel van de eigen bijdrage in het kader van de WMO verdwijnt en is door Burgemeester en Wethouders vastgesteld op 
€17,50 per 4 weken, het maximum uit het voorstel van het ministerie. Voor veel Wmo-cliënten betekent dat een verlichting van kosten, voor een aantal lagere inkomens een forse verhoging. Het door het Platform geadviseerde lagere tarief is door het college niet overgenomen. De raad moet nog besluiten.

PvdA-enquête WMO-cliënten: Het Platform heeft er op aangedrongen de signalen uit deze enquête serieus te nemen en met betreffende ambtenaren te bespreken om mogelijk de aanvragen en uitvoering te verbeteren

Platformnieuws oktober 2018

Geplaatst 27 dec. 2018 02:07 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


 Informatie over WMO-zaken:

Voor een lidmaatschap in het Platform hebben twee mensen interesse getoond. Zij hebben   al een vergadering bijgewoond om nader kennis te maken met het Platform en de materie rondom de Wmo.

Dementie-vriendelijk Drimmelen: In overleg met zorgverleners, patiënten en mantelzorgers is een plan van aanpak gemaakt om de gemeente nog meer dement-vriendelijk te maken. Het Platform heeft dit initiatief toegejuicht.

Hulp bij huishouden: De gemeenteraad heeft besloten vanaf volgend jaar de hulp bij het huishouden als maatvoorziening te leveren. De cliënten kunnen zelf een keuze maken voor een zorgaanbieder. Over de tarieven worden nog onderhandelingen gevoerd.

Accommodatiebeleid: Het Platform heeft de conceptnota besproken en heeft enkele kanttekeningen gemaakt. Zij mist ideeën of voornemens om in de kernen meer bruisende centra te realiseren.

Aanpak personen met verward gedrag: De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en heeft een voorstel gedaan om een meldpunt voor alle leeftijden te creëren als eerste aanspreekpunt.

Gezondheidsnota: Het Platform dringt er al langer op aan alle nota’s voor iedereen leesbaar en overzichtelijk te maken. In deze nota is daar al veel aandacht aan besteed. Ook dienen voorzieningen die gezondheid bevorderen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te zijn en blijven. In een tweede concept worden de opmerkingen die het Platform heeft gemaakt meegenomen. Daarna moet de gemeenteraad de beleidsnota vaststellen.

 

Platformnieuws september 2018

Geplaatst 11 okt. 2018 00:31 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Informatie over WMO-zaken:
Kennismaking wethouder J. Vissers
Tijdens deze bijeenkomst maakten we kennis met de nieuwe wethouder J. Vissers.
Daarbij ging het met name over het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Binnen het CJG werken de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen samen. De twee gemeentes zoeken   een nieuwe samenwerkingsvorm die beter past bij de toekomst. Het Platform is bij dat onderzoek betrokken en zal over het verschenen rapport ook advies uitbrengen.

De wethouder heeft daarnaast speciale aandacht voor de grote groep laaggeletterden in onze gemeente. Dat zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven bij dagelijkse zaken. Hoe kunnen ook zij in onze gemeente gewoon meedoen, daar gaat de gemeente meer aandacht aan geven.

Ook het Passend Onderwijs valt binnen zijn portefeuille. Het doel van de Wet Passend Onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. De gemeente zal ook hier extra aandacht aan besteden.

Toekomstplan activiteitencoach:
De activiteitencoach, J. Slotboom, heeft beschreven welke mogelijkheden en beperkingen zij ziet voor activiteiten in onze gemeente. Persoonlijke benadering blijkt het effectiefst te zijn bij het uitnodigen van mensen om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. 
De drempel voor mensen om deel te nemen blijkt toch hoog te zijn. Het Wmo-Platform zal de coach uitnodigen om te praten over mogelijkheden van toekomstige activiteiten.

Rapportage cliënt ervaringsonderzoek:
De gemeente heeft onderzocht hoe het is gesteld met de ervaringen van Wmo-cliënten met de ontvangen maatschappelijke ondersteuning. Opvallend is in Drimmelen, vergeleken met andere gemeenten, de positieve waardering voor de vraag: Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? Over het algemeen zijn de waarderingen best positief. Maar voor sommige vragen zijn ze wat negatiever vergeleken met een aantal andere gemeenten. Daarvoor geldt de vraag: Wat kunnen we daaraan doen?

1-10 of 29