Home‎ > ‎

Platform Nieuws

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.
Het Platform adviseert het College van B&W over beleid en praktijk van Wmo aangelegenheden in de gemeente Drimmelen.
Nieuws uit de de vergaderingen van het Platform wordt hier geplaatst. 
Nieuws tot en met december 2016 staat in Berichten van het Platform.

Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen
per brief p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made
of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl

Platformnieuws nov. 2020

Geplaatst 27 nov. 2020 00:45 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Verbeterproject Toegang: 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil in samenwerking met diverse organisaties dit project starten. Zij wil aan de slag met het verder verbeteren van de toegang tot zorg en ondersteuning door een gemeente voor de burgers. Het gaat om vragen als: Hoe zorg je dat de ondersteuningsaanvragen eenvoudiger en passender kunnen worden gemaakt? 
Met een projectgroep wordt gewerkt aan het bedenken en uitvoeren van verbeteringen. 
Het Wmo-Platform vindt het een goede zaak dat de gemeente zich heeft ingeschreven als deelnemer aan dit project. 

Leden Werkgroepen Laaggeletterden en Digitale Gezondheid: 
Het Platform wil inwoners meer betrekken bij onderwerpen die actueel zijn. Op dit moment zijn er 2 werkgroepen aan de slag: een werkgroep Laaggeletterden die bekijkt wat beter kan  voor mensen die problemen hebben met lezen en het verwerken van informatie. De andere werkgroep wil meer weten over de mogelijkheden voor Digitale Gezondheid. Dan kijkt men naar vernieuwende producten en diensten die zorgen voor meer gemak en comfort in de thuissituatie. 
Het Wmo-Platform zoekt mensen die geïnteresseerd zijn om lid te worden van het Platform, maar ook inwoners die interesse hebben in de  onderwerpen van de werkgroepen.
Samen met hen kunnen we die onderwerpen verder uitwerken en bij de gemeente onder de aandacht brengen. De aanpak met een werkgroep is flexibel wat tijd en plaats betreft.

Jeugdzorg:  
Na de informatieavond van de gemeenteraad is er nu een uitvoeringsplan en een werkplan Jeugd. De 19 projecten waarmee de gemeente meer maatwerk wil leveren werden besproken. Tevens wil de gemeente de kosten voor de jeugdzorg beter gaan “bewaken”. Het  Wmo-Platform is bevreesd dat die geplande kostenbeheersing ten koste van deze zorg zou kunnen gaan. Het Platform vraagt opnieuw aandacht voor de opzet van een cliëntenpanel binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Indienen onderwerpen voor Jaarplan:
In overleg wordt  een Wmo-Platformjaarplan opgesteld van  “aan te pakken” onderwerpen. Het Platform vraagt ook aan inwoners aan te geven aan welk onderwerp het Wmo-Platform 
het komend kalenderjaar in hun ogen extra aandacht zou moeten gaan besteden.

Platformnieuws okt. 2020

Geplaatst 22 okt. 2020 02:36 door Johan Broos

Het Wmo-Platform Drimmelen bezocht “Het Huis van Morgen”
                 in Bergen op Zoom ( https://www.huis-van-morgen.nl)

De dokter zei: ”Ik beeldbel wel met u om de uitslag te bespreken…”
Mijn vader kan nu zelf eten met deze robotarm…
Robot Tessa vertelt wat ik kan doen, bv. muziek afspelen of koffie gaan drinken..
Zo lang mogelijk gezond blijven, zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij, dat wil iedereen. Maar wat heb jij hiervoor nodig? Met nieuwe hulpmiddelen zijn er mogelijkheden die hierbij kunnen ondersteunen. 

Gezond zijn en gezond blijven!
Gezond zijn en gezond blijven, dat is belangrijk voor iedereen. Hulpmiddelen kunnen helpen om mensen bewuster te maken van hun leefstijl. Zo is het mogelijk om je bloeddruk, gewicht en glucosegehalte digitaal te monitoren. Of een apparaat waarmee je in de gaten kunt houden of je wel voldoende drinkt. 
De hulpmiddelen zijn er ook op gericht dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Zo lang je gezond bent, is dat vaak geen probleem. Maar wat als je ouder wordt en minder mobiel bent of een beperking of ziekte hebt? Wat is er dan nodig om zelfstandig te blijven wonen? Veel hulpmiddelen geven hier invulling aan.

Veranderingen in de gezondheidszorg
De gezondheidszorg verandert en dat vraagt om nieuwe oplossingen. 
Er wordt steeds meer gevraagd om producten en diensten die er dus voor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en minder een bezoek hoeven af te leggen aan huisarts of ziekenhuis.
In het  Huis van Morgen zijn er veel mogelijkheden te zien, zoals het robotje Tessa, dat hulp biedt bij beginnende dementie. 
Er zitten ook haken en ogen aan deze techniek. Er zijn bijvoorbeeld mensen die niet op internet zijn aangesloten. En is het betrouwbaar om medische gegevens op deze manier te delen?  Hoe gaan we om met die moderne hulpmiddelen en wat moet er in een gemeente gebeuren om die zorg te mogelijk te maken en te stimuleren?

Werkgroep Digitale Gezondheid
Een werkgroep van het Wmo-Platform wil nagaan wat de ervaringen zijn bij de organisaties en de bewoners in de gemeente Drimmelen en hoe we kunnen bevorderen dat de inwoners bekend zijn met de mogelijkheden en het gebruik van de hulpmiddelen. Het doel is bij te dragen aan een goed gezamenlijk gebruik van deze nieuwe technologie.

Wij zoeken ook mensen die geen lid zijn van het Wmo-Platform om mee te denken over dit onderwerp.
Wilt u mee denken, meldt u dan bij het Platform .

Platformnieuws sept. 2020

Geplaatst 28 sep. 2020 02:34 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Consulent Zorg en Veiligheid:
Sinds een half jaar is er in de gemeente een pilot met een Consulent Zorg en Veiligheid.  
De bedoeling is om de problemen van mensen met een psychiatrische problematiek (vaak verward gedrag) vroeger op te merken en deze eerder aan te pakken.  
Op 1 oktober kwam de klankbordgroep bij elkaar om de voortgang te bespreken. Gezien de ervaringen tot nu toe pleit het Wmo-Platform ook voor een voortzetting van deze pilot. Extra aandacht wordt gevraagd om de kennis van deze aanpak verder uit te dragen bv. door voorlichting aan vrijwilligers die met de mensen met problemen in aanraking kunnen komen.

Verbeterproject Toegang: 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil in samenwerking met diverse organisaties dit project starten. Zij wil aan de slag met het verder verbeteren van de toegang tot zorg en ondersteuning door een gemeente voor hun burgers. Het gaat om vragen als: Hoe zorg je dat de ondersteuningsaanvragen eenvoudiger en passender kunnen worden gemaakt? 
Met een projectgroep wordt dan gewerkt aan het bedenken en uitvoeren van verbeteringen. Het Wmo-Platform zou graag zien dat ook Drimmelen inschrijft voor dit project van de VNG.  

Platform Verstandelijk Gehandicapten (Platform VG):
Voor mensen met een licht verstandelijke beperking wordt de hedendaagse maatschappij steeds ingewikkelder. Zij worden regelmatig “overvraagd”. Zij hebben behoefte aan een veilige leefomgeving, structuur en een netwerk waar zij op kunnen terugvallen. Ook door de ingewikkelde wet- en regelgeving komen deze mensen vaak verder van de maatschappij af te staan. Brieven en andere berichtgeving van rijksoverheid en gemeente bv. zijn vaak ingewikkeld en voor mensen met een verstandelijke beperking vaak niet te begrijpen. Het Platform VG, vraagt aandacht voor deze problematiek. 

Jeugdzorg:  
Zoals tijdens de informatieavond van de gemeenteraad werd uitgelegd zijn de kosten voor de Jeugdzorg een probleem. Er komt een speciale taskforce Jeugd samen met Geertruidenberg   om deze kosten beter te gaan beheersen. Zo’n 4 procent van de Drimmelense jeugd maakt gebruik van de jeugdzorg. Voor de beheersing denkt men aan mogelijkheden als een beperking van de hoge vervoerskosten, beperking van het aantal doorverwijzingen naar specialistische hulp en een betere registratie. Het Wmo-Platform is bezorgd dat de geplande kostenbeheersing ten koste van deze zorg zou kunnen gaan. 

Platformnieuws aug. 2020

Geplaatst 25 aug. 2020 01:34 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform besprak werkwijze en aanpak
Het Wmo-Platform denkt niet alleen mee in de uitvoering, maar adviseert ook gevraagd en ongevraagd Burgemeester en Wethouders bij nieuw beleid of bij de uitvoering ervan. Naast het  normale “advieswerk” gaan we bepaalde maatschappelijke onderwerpen die belangrijk zijn voor de bewoners van Drimmelen verder uitzoeken. Mensen die geen lid zijn van het Platform maar interesse hebben in sociale vraagstukken willen we hierbij gaan betrekken. Samen met hen kunnen we die onderwerpen verder uitwerken en bij de gemeente onder de aandacht brengen. Zo’n aanpak met een werkgroep is flexibeler wat tijd en plaats betreft om te vergaderen. 
In overleg zal  een Wmo-jaarplan worden opgesteld van  “aan te pakken” onderwerpen. 

Ieder lid van het Platform heeft een aandachtsveld waar hij of zij in is geïnteresseerd. Via het maandelijks artikel in het Carillon willen de leden van het Wmo-Platform ook aangeven wie zich waar speciaal mee bezighoudt. Mogelijk wekt dat ook de interesse van “nieuwe” leden voor het Platform. 

Sociale Technologie    
Internet wordt ook in de zorg voor thuiswonende mensen steeds belangrijker. De aanleg van bv. glasvezelkabel is daarbij van belang voor de digitale gezondheidszorg. De mogelijkheid voor sociale contacten via “beeldtelefonie” is ook belangrijk. Binnen het Wmo-Platform is dit dan ook een onderwerp waarover we  gaan nadenken in een werkgroep. Daarmee komen we tot een visie vanuit maatschappelijke ondersteuning op die ontwikkeling in Drimmelen. (zie hierboven). 

Bezuinigingen
De coronacrisis zal naar verwachting voor elke gemeente veel extra uitgaven met zich brengen. Er zal worden moeten nagedacht over de vraag hoe die kunnen worden  opgevangen. Het Wmo-Platform maakt zich grote zorgen als bezuinigingen ten koste zouden gaan van het zgn. sociale domein. Het Platform is van mening dat de “zorg voor de mens” de hoogste prioriteit moet hebben en zal moeten worden ontzien. 


Platformnieuws juli 2020

Geplaatst 14 jul. 2020 00:26 door Johan Broos

Meedoen in Drimmelen:
De gemeente Drimmelen heeft  een rapport laten maken om een actueel beeld te schetsen  van de huidige stand van zaken rondom inclusie in Drimmelen. In een inclusieve samenleving doet iedereen mee, ongeacht culturele achtergrond, geslacht, leeftijd of beperkingen.  Een gemeente is verplicht plannen op te stellen waarin zij beschrijft hoe zij hier invulling aan geeft. In het rapport van Drimmelen is te lezen dat de gemeente op vele terreinen actief is, maar dat er weinig samenhang is. Er zijn  ook verschillen tussen de dorpen. Er wordt voorgesteld om een stuurgroep in te richten die gaat adviseren over aanpak en onderwerpen. Het Wmo-Platform zal daarbij betrokken worden.


Wijk-GGD ‘er:
Soms krijgen hulpverleners in een wijk te maken met mensen met (ernstige) psychiatrische problemen. Men heeft niet altijd voldoende deskundigheid om de goede hulp te geven. Een wijk-GGD‘er kan erger voorkomen en de juiste ondersteuning bieden. In Drimmelen is in december een pilot gestart met een wijk-GGD‘er. Deze pilot wordt met een half jaar verlengd gezien de positieve ervaringen.   

Preventie – en handhavingsplan alcohol en drugs:
Iedere 4 jaar wordt zo’n plan opgesteld. Volgens GGD-onderzoek is het alcoholgebruik in Drimmelen hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Hoewel het drugsgebruik moeilijker vast te stellen is, heeft men de indruk dat dit minder is in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente heeft beperkte beleidsmogelijkheden. Men moet zich voornamelijk richten op opvoeding en voorlichting. Er is ook regionale samenwerking en overleg met bv. Moedige Moeders en de Zelfhulpgroep Drimmelen.

Deeltaxi:
Leden van het Wmo-Platform hebben een overzicht gemaakt van de vervoersmogelijkheden in de gemeente. Volgens hen is het mobiliteitsbeleid voor het publiek versnipperd en onoverzichtelijk. Gemeenten moeten de gevolgen van dit versnipperd (vaak provinciaal) beleid opvangen en verder invullen.  Aangezien bv. de deeltaxi steeds meer gaat kosten moet de gemeente bezien hoe hier mee om te gaan. Er komt een werkgroep die hier verder naar gaat kijken. Het Wmo-Platform zal hier aan deelnemen.


Platformnieuws juni 2020

Geplaatst 25 jun. 2020 05:32 door Wmo-Platform Drimmelen

Koninklijke onderscheiding en afscheid. 
Op 10 juni ontving de voorzitter van het Wmo -Platform de heer E. Tienkamp uit handen van de burgemeester een koninklijke onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat hij in de loop der jaren heeft verricht. Hij nam toen ook afscheid als voorzitter van het Wmo-Platform. Hij heeft dit Platform 14 jaar geleid. 
Hij werd door de burgemeester geprezen om zijn inzet en betrokkenheid bij de problematiek van de inwoners.  De heer Tienkamp heeft vorm en inhoud  gegeven aan het Platform. Hij onderhield de  contacten met de gemeente via ambtenaren en zorgde regelmatig voor gevraagd en ongevraagd advies aan Burgemeester en Wethouders. 
De heer J. Broos is benoemd tot nieuwe voorzitter. 

 Aanvulling Wmo-Platform. 
Het Platform zoekt nieuwe leden wegens het vertrek van  enkele zittende leden. We verwachten dat je  contacten hebt  met bv. jeugd of gezondheidszorg  of welzijn. Ieder lid van het Wmo-Platform heeft een bepaald aandachtsgebied. Voor meer informatie kan men contact opnemen met J. Broos (voor gegevens zie hieronder).

Project Individuele Trajectbegeleiding Drugsgebruikers.
Geertruidenberg gaat jongeren die door drugs en/of alcohol dreigen te ontsporen helpen, in de hoop verslaving te voorkomen. Men probeert dit een half haar. Er is een werkgroep waarvan o.a. het Centrum voor Jeugd en Gezin en Moedige Moeders Drimmelen lid zijn.  Het Platform wil graag horen of de gemeente Drimmelen zo’n initiatief ook zinvol vindt.

E-health.
Omdat we steeds meer te maken gaan krijgen met digitale gezondheidszorg is dit een onderwerp dat de aandacht heeft van het Platform. Voorbeelden zijn o.a. Tessa, een robotje voor mensen met beginnende dementie of een app voor mensen die af en toe hulp nodig hebben. In de “GGDappstore” kun je er al veel vinden.

Jaaroverzicht 2019.
Zoals gebruikelijk heeft het Platform weer een uitgebreid jaaroverzicht opgesteld over het afgelopen jaar. Met verrassend veel verschillende onderwerpen en daarbij informele en formele  adviezen. En natuurlijk een overzicht van de Platform-financiën. Het verslag werd met toelichting door de voorzitter overhandigd aan wethouder L. Schuitmaker

Platformnieuws mei 2020

Geplaatst 11 jun. 2020 02:45 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Vervoer deeltaxi:
De gemeentelijke kosten voor de deeltaxi nemen verder toe. Mensen wonen langer thuis en hebben dan vaker vervoer nodig.  Door de vergrijzing groeit het aantal ritten de komende jaren.
De kosten lopen daarnaast op doordat de provincie minder gaat meebetalen aan de organisatie van het deeltaxivervoer. De contractprijzen met de vervoerders zullen naar verwachting hoger worden. Bovendien wil de gemeente een duurzaam en zo energie-neutraal mogelijk vervoer. Daarom wil de gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kosten te beperken en toch voldoende vervoersmogelijkheden te bieden.  

Huurders: 
Leden van het Platform hebben een gesprek gehad met de huurdersvereniging Woonbelang. Dat is een vereniging van - voor en door - huurders van Woonvizier. De vereniging meldde 2 knelpunten met name: hoe betrek je huurders bij het overleg, en hoe krijg je duidelijkheid over woningaanpassingen. Want huurders hebben nog steeds niet echt helder wat bij voorbeeld door de gemeente, door Woonvizier of door de verzekering wordt vergoed. 
Afgesproken is dat een vertegenwoordiger van de gemeente, indien gewenst, daar een keer over komt vertellen.

Beleidsregels:
Regelmatig moeten gemeentelijke beleidsregels worden aangepast. Dat geldt ook voor de regels voor Bijzondere Bijstand . Bij de meeste regels zijn er kleine voorgestelde wijzigingen. Bij één richtlijnwijziging heeft het Wmo-Platform vraagtekens: het mogelijk verdwijnen van bijzondere bijstand voor de Eigen Bijdrage van Wmo-voorzieningen.
Het Wmo-Platform heeft geadviseerd de mogelijkheid van bijzondere bijstand te behouden voor deze Eigen Bedrage.

Corona-Informatie:
Het Platform heeft geadviseerd om onder meer in Carillon en Rondom de Toren meer over Corona-onderwerpen op te nemen. Speciaal over onderwerpen waar de gemeente Drimmelen mee te maken heeft of iets aan doet of kan doen. Zoals wat de gemeente doet met de vele werklozen die mogelijk komen, met de uitbreiding van de voedselbank-verzoeken, met de mantelzorgers,  enzovoort. 

Platformnieuws febr. 2020

Geplaatst 11 mrt. 2020 03:10 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Huishoudelijke Hulp:
In onze gemeente zal er, wat betreft het aantal aanbieders en de vrije keuze daarvan, voor de inwoners die hulp krijgen, niets veranderen. De gemeente streeft naar voortzetting van de overeenkomsten en keuzevrijheid voor de inwoners die gebruik kunnen / willen maken van de Huishoudelijke Hulp via de Wmo. Er worden wel aangescherpte kwaliteitseisen aan de aanbieders gesteld.

Toezichthoudend ambtenaar:
De gemeenteraad heeft aangedrongen op een fraudeaanpak bij zowel de Wmo, de Jeugdzorg als de Participatiewet (werk en inkomen). Er worden ambtenaren aangesteld als toezichthouder voor die gebieden. Zij gaan in overleg controleren of zaken goed aangepakt en geregeld zijn. Voor de Participatiewet was dat al langer het geval.

e-Health en Zorgvoorzieningen:(e-Health= elektronische gezondheidsvoorziening)
Om de zorg en ondersteuning voor bv. thuiswonende ouderen betaalbaar te houden, moet op afstand werken (zoals onder meer inlichtingen doorgeven via internet) belangrijk worden. Daardoor komen meer tijd en capaciteit vrij voor verzorgenden. Dan kunnen zij beter de meest kwetsbaren de aandacht te geven die zij nodig hebben. 
Het Wmo-Platform heeft onze gemeente gevraagd of ze daar voldoende oog voor heeft en de daarvoor noodzakelijke voorzieningen tijdig kan en zal regelen. 

Besluiten, Beleidsregels en Verordeningen:
Aan het begin van een nieuw kalenderjaar moeten besluiten, beleidsregels en verordeningen van de gemeente tegen het licht worden gehouden. Immers, in de loop van een jaar kunnen er nieuwe afspraken, regels en voornemens worden gemaakt die moeten worden ingevuld. Dat betreft ook de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie.
In goed overleg met het Platform worden de wijzigingen doorgenomen en, waar nodig, vragen gesteld en voorstellen voor verandering gedaan. Voor de Jeugd is b.v. gevraagd om meer aandacht voor het opzetten van een overleg van ouders. Ouders die te maken hebben met het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Steeds meer aandacht is ook gevraagd voor de mogelijkheid een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen die inwoners bij de gesprekken met de gemeente helpen.
 

Platformnieuws januari 2020

Geplaatst 12 feb. 2020 07:35 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Notitie: Iedereen doet er toe, Iedereen doet mee 
Iedere gemeente moet zich inspannen om mensen aan passend werk te krijgen en voor passende begeleiding te zorgen. Dat kan ook betekenen dat dan een tegenprestatie gevraagd wordt in de vorm van een wederdienst. Een wederdienst is een vorm van onbetaald werk voor de samenleving. In de notitie wordt beschreven hoe Drimmelen dat zou kunnen regelen. Mevr. I. Polling van de gemeente besprak met het Wmo-Platform de voorgestelde mogelijkheden.

Consulent Zorg en Veiligheid
Steeds vaker lezen of horen we iets over inwoners met verward gedrag. De gemeente is verplicht ook hen en hun familie of netwerk te helpen. Dat is vaak lastig voor de huidige  hulpverleners. De gemeente heeft daarom een proef opgezet om die hulpverleners te ondersteunen. Op 1 januari 2020 is de heer P. Vermeulen benoemd tot Consulent Zorg en Veiligheid. Hij heeft de kennis en ervaring om hulpverleners te ondersteunen. Hij zal als een soort consultatiepost werken voor medewerkers van onder meer dorpsteams, wijkpolitie, huisartsen en zorginstellingen. Met het Platform heeft hij gesproken over zijn voorgenomen aanpak. Het Wmo-Platform is vertegenwoordigd in de bij de proef betrokken klankbordgroep. De proef zal een half jaar duren, dan wordt bekeken hoe verder te gaan.
Zorgcafé
Om de zorg en ondersteuning rondom onze  inwoners goed te regelen is samenwerking tussen verschillende organisaties nodig. Binnen de gemeente is regelmatig overleg tussen die organisaties. Dat heet het Zorgcafé. Tussen de professionals van die organisaties zijn daarvoor goede contacten nodig. Zij wisselen van belang zijnde informatie uit. Privacy wordt daarbij goed in de gaten gehouden. 

Samenwerking 
Er zijn twee Platforms in het Drimmelense Sociaal Domein. Een voor Sociale Zekerheid en een voor, onder meer, Wmo-aangelegenheden. 
In de  praktijk van zorg en ondersteuning blijkt dat problemen van inwoners steeds vaker meerdere oorzaken hebben. Die oorzaken aanpakken vergt een gezamenlijke actie om tot een echte oplossing te komen. De organisatie van de gemeentelijke afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden wordt op zo’n gezamenlijk beleid toegespitst. Is een gezamenlijke advisering van de twee Platforms dan ook nuttig?  De betreffende wethouders en beleidsmedewerkers spraken daarover met de Platform-voorzitters. Zij spraken af  met elkaar te zoeken naar werkbare vormen van gezamenlijke advisering.

Platformnieuws december 2019

Geplaatst 9 jan. 2020 06:51 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Tijdens de vergadering van december kwamen o.a. de volgende onderwerpen ter sprake:

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG):
Bij het Centrum  voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg kunnen ouders, kinderen en jongeren terecht met vragen over opgroeien en opvoeden.
Gezien de publiciteit over de Jeugdzorg in Nederland  wilde het Wmo-Platform geïnformeerd worden over het CJG.
I. Kegel, plaatsvervangend coördinator, en T. Kuijsters, beleidsmedewerker bij de gemeente, vertelden over de situatie in Drimmelen. 
Aan de orde kwam o.a.:
- Het faillissement van bv. de instelling Juzt heeft geen gevolgen voor de werkzaamheden van het CJG. Voor de jeugd in Drimmelen is in onze regio voldoende aanbod aan hulpverlening om de zorg te waarborgen.
- Er zijn veel contacten met andere instellingen zoals scholen en het jongerenwerk. Er is geen verschil in aanpak tussen Geertruidenberg en Drimmelen.
- Het CJG wil in 2020 starten met cliëntenparticipatie, een klankbord voor de “klanten” dus. Er is nu al de mogelijkheid voor onafhankelijke ondersteuning.

Toezicht Sociaal Domein:
 De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de Wmo-voorzieningen. Privacy en regelgeving spelen hierbij een grote rol. 

Wonen:
Leden van het Platform hebben een gesprek gehad met woningcoöperatie Woonvizier. Het percentage huurwoningen in Drimmelen is lager dan de landelijke norm. Er komen steeds minder huurwoningen beschikbaar. De wachttijd voor een seniorenwoning is al gauw 4,5 jaar. Het is niet bekend of er mensen zijn zonder huis. 
Voor noodopvang wordt het maatschappelijk werk ingeschakeld. Er is een lijst van mensen die in aanmerking komen voor een aangepaste woning.

1-10 of 45