Home‎ > ‎

Platform Nieuws

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.
Het Platform adviseert het College van B&W over beleid en praktijk van Wmo aangelegenheden in de gemeente Drimmelen.
Nieuws uit de de vergaderingen van het Platform wordt hier geplaatst. 
Nieuws tot en met december 2016 staat in Berichten van het Platform.

Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen
per brief p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made
of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl

Platformnieuws febr. 2020

Geplaatst 11 mrt. 2020 03:10 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Huishoudelijke Hulp:
In onze gemeente zal er, wat betreft het aantal aanbieders en de vrije keuze daarvan, voor de inwoners die hulp krijgen, niets veranderen. De gemeente streeft naar voortzetting van de overeenkomsten en keuzevrijheid voor de inwoners die gebruik kunnen / willen maken van de Huishoudelijke Hulp via de Wmo. Er worden wel aangescherpte kwaliteitseisen aan de aanbieders gesteld.

Toezichthoudend ambtenaar:
De gemeenteraad heeft aangedrongen op een fraudeaanpak bij zowel de Wmo, de Jeugdzorg als de Participatiewet (werk en inkomen). Er worden ambtenaren aangesteld als toezichthouder voor die gebieden. Zij gaan in overleg controleren of zaken goed aangepakt en geregeld zijn. Voor de Participatiewet was dat al langer het geval.

e-Health en Zorgvoorzieningen:(e-Health= elektronische gezondheidsvoorziening)
Om de zorg en ondersteuning voor bv. thuiswonende ouderen betaalbaar te houden, moet op afstand werken (zoals onder meer inlichtingen doorgeven via internet) belangrijk worden. Daardoor komen meer tijd en capaciteit vrij voor verzorgenden. Dan kunnen zij beter de meest kwetsbaren de aandacht te geven die zij nodig hebben. 
Het Wmo-Platform heeft onze gemeente gevraagd of ze daar voldoende oog voor heeft en de daarvoor noodzakelijke voorzieningen tijdig kan en zal regelen. 

Besluiten, Beleidsregels en Verordeningen:
Aan het begin van een nieuw kalenderjaar moeten besluiten, beleidsregels en verordeningen van de gemeente tegen het licht worden gehouden. Immers, in de loop van een jaar kunnen er nieuwe afspraken, regels en voornemens worden gemaakt die moeten worden ingevuld. Dat betreft ook de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie.
In goed overleg met het Platform worden de wijzigingen doorgenomen en, waar nodig, vragen gesteld en voorstellen voor verandering gedaan. Voor de Jeugd is b.v. gevraagd om meer aandacht voor het opzetten van een overleg van ouders. Ouders die te maken hebben met het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Steeds meer aandacht is ook gevraagd voor de mogelijkheid een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen die inwoners bij de gesprekken met de gemeente helpen.
 

Platformnieuws januari 2020

Geplaatst 12 feb. 2020 07:35 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Notitie: Iedereen doet er toe, Iedereen doet mee 
Iedere gemeente moet zich inspannen om mensen aan passend werk te krijgen en voor passende begeleiding te zorgen. Dat kan ook betekenen dat dan een tegenprestatie gevraagd wordt in de vorm van een wederdienst. Een wederdienst is een vorm van onbetaald werk voor de samenleving. In de notitie wordt beschreven hoe Drimmelen dat zou kunnen regelen. Mevr. I. Polling van de gemeente besprak met het Wmo-Platform de voorgestelde mogelijkheden.

Consulent Zorg en Veiligheid
Steeds vaker lezen of horen we iets over inwoners met verward gedrag. De gemeente is verplicht ook hen en hun familie of netwerk te helpen. Dat is vaak lastig voor de huidige  hulpverleners. De gemeente heeft daarom een proef opgezet om die hulpverleners te ondersteunen. Op 1 januari 2020 is de heer P. Vermeulen benoemd tot Consulent Zorg en Veiligheid. Hij heeft de kennis en ervaring om hulpverleners te ondersteunen. Hij zal als een soort consultatiepost werken voor medewerkers van onder meer dorpsteams, wijkpolitie, huisartsen en zorginstellingen. Met het Platform heeft hij gesproken over zijn voorgenomen aanpak. Het Wmo-Platform is vertegenwoordigd in de bij de proef betrokken klankbordgroep. De proef zal een half jaar duren, dan wordt bekeken hoe verder te gaan.
Zorgcafé
Om de zorg en ondersteuning rondom onze  inwoners goed te regelen is samenwerking tussen verschillende organisaties nodig. Binnen de gemeente is regelmatig overleg tussen die organisaties. Dat heet het Zorgcafé. Tussen de professionals van die organisaties zijn daarvoor goede contacten nodig. Zij wisselen van belang zijnde informatie uit. Privacy wordt daarbij goed in de gaten gehouden. 

Samenwerking 
Er zijn twee Platforms in het Drimmelense Sociaal Domein. Een voor Sociale Zekerheid en een voor, onder meer, Wmo-aangelegenheden. 
In de  praktijk van zorg en ondersteuning blijkt dat problemen van inwoners steeds vaker meerdere oorzaken hebben. Die oorzaken aanpakken vergt een gezamenlijke actie om tot een echte oplossing te komen. De organisatie van de gemeentelijke afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden wordt op zo’n gezamenlijk beleid toegespitst. Is een gezamenlijke advisering van de twee Platforms dan ook nuttig?  De betreffende wethouders en beleidsmedewerkers spraken daarover met de Platform-voorzitters. Zij spraken af  met elkaar te zoeken naar werkbare vormen van gezamenlijke advisering.

Platformnieuws december 2019

Geplaatst 9 jan. 2020 06:51 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Tijdens de vergadering van december kwamen o.a. de volgende onderwerpen ter sprake:

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG):
Bij het Centrum  voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg kunnen ouders, kinderen en jongeren terecht met vragen over opgroeien en opvoeden.
Gezien de publiciteit over de Jeugdzorg in Nederland  wilde het Wmo-Platform geïnformeerd worden over het CJG.
I. Kegel, plaatsvervangend coördinator, en T. Kuijsters, beleidsmedewerker bij de gemeente, vertelden over de situatie in Drimmelen. 
Aan de orde kwam o.a.:
- Het faillissement van bv. de instelling Juzt heeft geen gevolgen voor de werkzaamheden van het CJG. Voor de jeugd in Drimmelen is in onze regio voldoende aanbod aan hulpverlening om de zorg te waarborgen.
- Er zijn veel contacten met andere instellingen zoals scholen en het jongerenwerk. Er is geen verschil in aanpak tussen Geertruidenberg en Drimmelen.
- Het CJG wil in 2020 starten met cliëntenparticipatie, een klankbord voor de “klanten” dus. Er is nu al de mogelijkheid voor onafhankelijke ondersteuning.

Toezicht Sociaal Domein:
 De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de Wmo-voorzieningen. Privacy en regelgeving spelen hierbij een grote rol. 

Wonen:
Leden van het Platform hebben een gesprek gehad met woningcoöperatie Woonvizier. Het percentage huurwoningen in Drimmelen is lager dan de landelijke norm. Er komen steeds minder huurwoningen beschikbaar. De wachttijd voor een seniorenwoning is al gauw 4,5 jaar. Het is niet bekend of er mensen zijn zonder huis. 
Voor noodopvang wordt het maatschappelijk werk ingeschakeld. Er is een lijst van mensen die in aanmerking komen voor een aangepaste woning.

Platformnieuws november 2019

Geplaatst 12 dec. 2019 01:07 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Tijdens de vergadering van november kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.

SWO (Stichting Welzijn & Ondersteuning):
De heer P. Franken, directeur SWO, informeerde het Platform over een aantal zaken. Aan de orde kwamen o.a.:
- de cliëntondersteuning:
Iedere inwoner kan een beroep doen op kosteloze en onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld ter ondersteuning bij het keukentafelgesprek zijn, bij vraagstukken rondom het vinden van gepast werk of bij de aanvraag van een voorziening. SWO heeft 5 vrijwilligers die de cliënten kunnen ondersteunen.  
-Mantelzorg:
In Drimmelen zijn zo’n 1000 mantelzorgers bekend. Het zijn er echter veel meer, maar niet iedereen meldt zich. Dan wordt mogelijk hulp bij het mantelzorgen misgelopen. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden.
Het is goed tijdig te weten dat mantelzorgers ondersteuning kunnen krijgen.
- SWO Thuis:
Vanaf 1 januari 2019 wordt door SWO Thuis huishoudelijke hulp aangeboden. Dat levert een groeiend aantal heel tevreden cliënten op. 

Respijtzorg:
De werkgroep “Dementie Vriendelijke Gemeente Drimmelen” en een motie van de gemeenteraad heeft aangegeven dat respijtzorg voor inwoners met dementie een knelpunt is binnen onze gemeente. Er loopt nu een onderzoek naar de behoeften aan respijtzorg voor deze inwoners en welke mogelijkheden daar voor zijn. Respijtzorg is vervangende mantelzorg. Een adviseur van “Dementiezorg voor Elkaar” kwam meer uitleg geven. 
Het advies van het Wmo - Platform:“ onderzoek respijtzorg voor alle inwoners met mantelzorg”  is niet overgenomen, want voor mensen met dementie is speciale begeleiding en hulp nodig.

Wijk GGZ-er:
Een ervaren GGZ (Geestelijke Gezondheid) medewerker gaat per 1 december gemeentelijke medewerkers, die hulp bieden aan inwoners met een psychische stoornis, adviseren. 
Mensen met psychosociale problemen moeten steeds langer zelfstandig wonen. Hierdoor nemen de signalen van inwoners met verward gedrag toe. De wijk GGZ-er bepaalt in een vroeg stadium samen met de hulpverleners welke aanpak en zorg het beste bij iemand past. 

Platformnieuws oktober 2019

Geplaatst 19 okt. 2019 05:12 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Tijdens de vergadering van oktober kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.

Eigen bijdrage:
De inwoners, die een eigen Wmo-bijdrage betalen van €17,50 per 4 weken, gaan na 1 januari 2020 €19,-- per maand betalen. Deze administratieve wijziging zal helaas tot gevolg hebben dat er begin 2020 een dubbele nota komt. De inwoners die het betreft zullen hierover bericht ontvangen.

Woonvizier:
Met de woningbouwstichting worden door de gemeente afspraken gemaakt over de huisvesting van mensen die extra kwetsbaar zijn (zoals Beschermd Wonen). Er zijn ook  prestatieafspraken over huurders met problemen. Per situatie zal gezamenlijk worden bezien wat het beste is voor de huurder.

Dorpsonderonsjes:
Burgemeester en Wethouders gaan de gemeente in om van de inwoners te horen wat hen bezighoudt. Mensen kunnen bv. een wethouder uitnodigen bij een activiteit. De wethouder kan dan tijdens zo’n activiteit met hen in gesprek gaan. Hij/zij kan zo horen wat inwoners van bepaalde zaken vinden. Inwoners kunnen dan ook informatie doorgeven die de wethouder mee kan nemen naar het overleg van B&W.  

Respijtzorg:
De werkgroep Dementievriendelijke gemeente Drimmelen heeft aangegeven dat respijtzorg een knelpunt is binnen de gemeente. Ook de gemeenteraad meldde het probleem van mogelijk onvoldoende mogelijkheden voor respijtzorg. Respijtzorg is vervangende mantelzorg. Als  de mantelzorger even tijd kan nemen voor zichzelf, kan hij/zij de zorg beter volhouden. Veel mantelzorgers voelen zich verantwoordelijk en durven alleen tijd voor zichzelf te nemen als de zorg goed kan worden overgedragen. Daarom wordt een onderzoek voorgesteld naar mogelijkheden voor respijtzorg in de gemeente, en welke behoeften daar voor zijn.  

Het Platform zal een positief advies over het onderzoek uitbrengen aan B&W. Daarbij wordt ook geadviseerd de respijtzorg niet alleen te bezien voor mensen met dementie maar ook voor andere inwoners met mantelzorgers. 

Platformnieuws sept.2019

Geplaatst 23 sep. 2019 05:09 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Tijdens de vergadering van september kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.

Een tegen eenzaamheid:
Op 7 oktober is er van 13.00 – 17.30 uur een bijeenkomst Eenzaamheid “Samen of Alleen?” in de Mayboom te Made. Alle inwoners uit de gemeente worden daarvoor uitgenodigd. 
Want ook onze gemeente is verantwoordelijk voor het vormgeven van een aanpak tegen eenzaamheid, samen met bedrijven, burgers, organisaties. 
Meer dan 1 miljoen mensen zegt zich eenzaam te voelen. Zowel jongeren als ouderen kunnen zich eenzaam voelen. 
Binnen Drimmelen  wil wethouder L. Schuitmaker “zelf ook de boer op”. Zij heeft het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid namens de gemeente ondertekend. 
Ook de onlangs gepresenteerde “geluksagenda” wordt ingezet bij de aanpak van eenzaamheid.

Vrijwilligersevent:
Op 26 september vindt er op het Dongemondcollege te Made een bijeenkomst plaats om vrijwilligers te werven voor organisaties. Ook het Wmo-Platform zal aanwezig zijn. Het Platform kan nieuwe leden gebruiken die mee willen denken en mee willen doen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Algemene Voorziening Terheijden en Lage Zwaluwe:
In de Ganshoek en Antonius Abt komt een vorm van dagbesteding. Het is voor een ieder die zijn dag nuttig wil invullen en bv. contact wil hebben met andere mensen. Dagbesteding kan ook overbelasting van mantelzorger(s) voorkomen. Het is een zgn.  algemene voorziening. Hiervoor heb je geen indicatie nodig. Iedere inwoner van de gemeente kan hier gebruik van maken. Dit is anders dan een maatwerkvoorziening die persoonlijk is.

Swipocratie in Drimmelen:
Hoe ziet de gemeente Drimmelen er in 2040 uit? Dit jaar gaat de gemeente haar Toekomstvisie opnieuw bekijken. Wat vinden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties belangrijk als het gaat om werken, wonen en leven in de gemeente Drimmelen met het vizier op 2040? 
Eén van de manieren om dit te weten te komen is via drimmelen.swipocratie.nl. Hier kunt u snel en makkelijk uw mening geven door bij bepaalde stellingen of afbeeldingen naar rechts of links te ‘swipen’ op bijvoorbeeld uw telefoon.  
Swipocratie gaat ook langs op weekmarkten, bij ondernemers, verenigingen en ouderen zodat gericht per onderwerp ideeën kunnen worden verzameld. 
U kunt zich ook aanmelden als toekomstdenker via toekomstvisie@drimmelen.nl.

Wmo-Platform Drimmelen op VrijwilligersEvent

Geplaatst 19 sep. 2019 09:02 door Engbert Tienkamp   [ 19 sep. 2019 10:41 bijgewerkt door Wmo-Platform Drimmelen ]

Kom Kennis Maken en 
Denk mee, Praat mee! bij het Platform. 

Het Wmo-Platform Drimmelen neemt deel aan
het VrijwilligersEvent 2019: Kom Kennis Maken.

Donderdag 26 september 2019 van 17.00 tot 19.00 uur.
DongemondCollege , Kempstraat 15, Made.


Voor meer informatie, zie hier.

Platformnieuws aug. 2019

Geplaatst 17 aug. 2019 04:58 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Iedereen doet mee:
Met  de  ondertekening van het verdrag van de Verenigde Naties over Handicap moeten de gemeenten zich extra inspannen: Iedereen moet mee kunnen doen, ondanks beperkingen. Een aantal voortrekkende gemeenten hebben samen een zgn. manifest opgesteld: Iedereen doet mee!. Ook de gemeente Drimmelen gaat dat ondertekenen. In dat manifest staat o.a.:
- de uitspraak ‘Niets over ons, zonder ons’  wordt heel serieus genomen. Dus alles wat we zeggen, bedenken en doen, doen we samen met de mensen met een beperking.
- Iedereen is gelijkwaardig. Dat betekent niet dat iedereen gelijk is. Wij waarderen de verschillen tussen mensen.
- Mensen hebben keuzes. Als we zeggen ‘Iedereen doet mee’ betekent dit, dat iedereen mee doet voor zover hij dat kan en wil. Juist omdat we rekening houden met de verschillen tussen mensen.
 Een actieplan om op deze inclusieve manier ook in Drimmelen te werken is in de maak, maar loopt helaas vertraging op.

Tevredenheidsonderzoek:
Gemeenten zijn verplicht om ieder jaar te meten wat de ervaringen van mensen zijn met  maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van het onderzoek is, om indien nodig, verbeteringen in de hulpverlening aan te brengen. Over het algemeen is men tevreden in Drimmelen. Er zijn nog aandachtspunten die nader onderzoek noodzakelijk maken, meent het Platform. Over de mogelijkheid om bij gesprekken met de gemeente gebruik te maken van zgn. cliëntondersteuning is (net als in veel andere gemeenten) nog te weinig bekend.

Een tegen eenzaamheid:
De gemeente wil graag mensen die eenzaam zijn helpen, maar… De vraag is steeds: Hoe bereiken we die mensen en om wie gaat het? Er gebeurt al heel veel, maar het is moeilijk om een eenduidig beleid te maken. In oktober volgt er een bijeenkomst om te bezien wat er nog meer of beter kan gebeuren.

Resultaatgericht werken:
Minister de Jonge wil zgn. resultaatgericht werken gaan toestaan in de Wmo-besluiten. Daarmee bedoelt hij dat de professional en de cliënt samen bepalen welk resultaat op enig moment bereikt moet zijn. Het resultaat is dan het belangrijkste. Cliënten kunnen dan bv. bezwaar indienen als het tevoren afgesproken resultaat niet wordt bereikt. 
Door het stellen van concrete doelen is voor iedereen, de professional en de cliënt, duidelijk wat er  van elkaar verwacht kan worden.

Platformnieuws juli 2019

Geplaatst 15 jul. 2019 02:16 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Tijdens de vergadering van juli kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Drimmelen Geertruidenberg geeft advies en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien aan ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals. 
Mevr. T. Kuijsters van de gemeente vertelde dat per 1 januari 2020 het CJG een andere organisatievorm krijgt.  De twee gemeenten blijven samen het beleid bepalen. Voor de cliënten verandert aan de zorg niets.
Op 22 augustus is er een informatieronde op het gemeentehuis over het CJG.

De omgevingswet
De omgevingswet is een nieuwe wet die een zeer grote vereenvoudiging moet zijn voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving.  Met de leefomgeving wordt dan alles bedoeld wat buitenshuis is en effect heeft op de mens dus bv. ook gezondheid en veiligheid. Mevr. K. v.d. Spek van de gemeente praatte met het Wmo-Platform over de stand van zaken in Drimmelen. De bedoeling is dat de wet per 1 januari 2021 in werking treedt. Tientallen wetten en honderden regels moeten dan herschreven zijn in 1 wet.
Op 22 augustus is er een informatieronde op het gemeentehuis over de omgevingswet.

Minimabeleid en schuldhulpverlening
Het beleidsplan is door de gemeenteraad goedgekeurd. 
Mevr. J. Schoenmakers van de gemeente nam nog eens een aantal zaken door zoals: voor de minima komt er een gratis abonnement voor de bibliotheek en voor sporten. Voor chronisch zieken en gehandicapten is een aanvraag voor extra voorzieningen mogelijk. 
Voor de scholen blijft er een fonds van €500,- per school voor speciale situaties van de leerlingen. Van het noodfonds van de gemeente wordt ook regelmatig gebruik gemaakt.
Verder besprak zij de nieuwe regelgeving die er komt voor de zgn. inburgering van nieuwkomers. De gemeenten gaan weer zelf bepalen hoe daar mee om te gaan. Er wordt een inburgeringsplan opgesteld en de gemeente betaalt (met geld van het Rijk) en regelt de inburgeringscursus weer vanaf 2020. 
De gemeente Drimmelen heeft samen met de andere Dongemondgemeenten zich aangemeld voor 
een proef met zgn. duaal leren. Dat betekent bv. Nederlandse les volgen maar ook al werken.     
   


Platformnieuws juni 2019

Geplaatst 17 jun. 2019 01:10 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Tijdens de vergadering van juni kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.
Bij deze bijeenkomst was ook wethouder L. Schuitmaker aanwezig.

Eén tegen eenzaamheid
Er is een landelijke afspraak gemaakt tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen. Men wil samen de eenzaamheid aanpakken. Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor. Deze afspraken richten zich toch vooral op de aanpak van de eenzaamheid bij ouderen.
Naarmate de leeftijd hoger wordt, neemt de kans op gevoelens van eenzaamheid toe. 
De gemeente heeft zich bij deze zgn. coalitie aangesloten. Er gebeurt al veel. Maar… doen we de goede dingen? Wat kan misschien nog beter?

Beschermd wonen
In alle gemeenten wonen mensen die extra hulp nodig hebben. Men noemt dat “beschermd wonen”. Beschermd wonen is voor mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, vanwege vaak een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking. Het doel is dat die mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. Beschermd wonen in de regio wordt gecoördineerd door Breda.
Ook hier komen er financiële problemen. De gemeenten in de regio moeten dit samen  oplossen. 
De gemeente heeft een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor subsidie voor een wijkfunctionaris die speciaal aandacht voor het beschermd wonen heeft.

Wonen en zorg
Er is  een groeiende vraag naar zgn. seniorenwoningen. Dat geldt ook voor de gemeente Drimmelen. Een regionale werkgroep gaat die problemen in de woningbouw in beeld brengen.

Inclusieve agenda
Zoals al vaak besproken: Niemand mag worden uitgesloten door een beperking of handicap, door huidskleur, cultuur of geloof. Gemeenten hebben de opdracht dat te regelen. Er moet een plan van aanpak zijn hoe, samen met inwoners en zgn. ervaringsdeskundigen uit de gemeente, dit op te zetten. Het belangrijkste uitgangspunt moet daarbij zijn: “Iedereen telt mee en praat mee”.  
Adviesorganisatie “ZET” gaat dit plan samen met de gemeente en inwoners schrijven.   


1-10 of 38