Home‎ > ‎

Platform Nieuws

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.
Het Platform adviseert het College van B&W over beleid en praktijk van Wmo aangelegenheden in de gemeente Drimmelen.
Nieuws uit de de vergaderingen van het Platform wordt hier geplaatst. 
Nieuws tot en met december 2016 staat in Berichten van het Platform.

Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen
per brief p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made
of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl

Platformnieuws september 2018

Geplaatst 11 okt. 2018 00:31 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Informatie over WMO-zaken:
Kennismaking wethouder J. Vissers
Tijdens deze bijeenkomst maakten we kennis met de nieuwe wethouder J. Vissers.
Daarbij ging het met name over het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Binnen het CJG werken de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen samen. De twee gemeentes zoeken   een nieuwe samenwerkingsvorm die beter past bij de toekomst. Het Platform is bij dat onderzoek betrokken en zal over het verschenen rapport ook advies uitbrengen.

De wethouder heeft daarnaast speciale aandacht voor de grote groep laaggeletterden in onze gemeente. Dat zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven bij dagelijkse zaken. Hoe kunnen ook zij in onze gemeente gewoon meedoen, daar gaat de gemeente meer aandacht aan geven.

Ook het Passend Onderwijs valt binnen zijn portefeuille. Het doel van de Wet Passend Onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. De gemeente zal ook hier extra aandacht aan besteden.

Toekomstplan activiteitencoach:
De activiteitencoach, J. Slotboom, heeft beschreven welke mogelijkheden en beperkingen zij ziet voor activiteiten in onze gemeente. Persoonlijke benadering blijkt het effectiefst te zijn bij het uitnodigen van mensen om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. 
De drempel voor mensen om deel te nemen blijkt toch hoog te zijn. Het Wmo-Platform zal de coach uitnodigen om te praten over mogelijkheden van toekomstige activiteiten.

Rapportage cliënt ervaringsonderzoek:
De gemeente heeft onderzocht hoe het is gesteld met de ervaringen van Wmo-cliënten met de ontvangen maatschappelijke ondersteuning. Opvallend is in Drimmelen, vergeleken met andere gemeenten, de positieve waardering voor de vraag: Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? Over het algemeen zijn de waarderingen best positief. Maar voor sommige vragen zijn ze wat negatiever vergeleken met een aantal andere gemeenten. Daarvoor geldt de vraag: Wat kunnen we daaraan doen?

Nieuws Platform augustus 2018

Geplaatst 24 sep. 2018 05:13 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

 Informatie over WMO-zaken:

Voor een lidmaatschap in het Platform hebben twee inwoners interesse getoond. Zij worden voor de volgende vergadering uitgenodigd om nader kennis te maken met het Platform en de materie rondom de WMO. Hebt U interesse en wilt u meer weten van het Wmo-Platform? Vraag dan informatie op onderstaand adres.  

Beleidsplan Sociaal Domein: Het sociale domein omvat al het beleid dat vanuit de gemeente gevoerd wordt ter ondersteuning van inwoners bij het vormgeven van hun eigen, dagelijkse leven. Het gaat hierbij dus om iedereen, niet enkel om mensen met beperkingen, maar ook om inwoners die problemen hebben met opvoeden of bij een uitkering. Een eerste concept is aan het Platform voorgelegd. Om een goede samenwerking op alle terreinen te bereiken is meer inspraak van de inwoners nodig. Het blijkt echter moeilijk veel mensen te bereiken zijn om mee te denken over een toekomstig beleid. Een meer uitgewerkt concept komt in een volgende vergadering zeker terug.

 Koerswijzer Beschermd Wonen: Dit is een notitie over het zgn. beschermd wonen. Beschermd wonen is voor inwoners die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, vanwege vaak een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking. Het doel is dat ook deze mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. In 2021 krijgen alle gemeenten de verantwoordelijkheid ook voor deze eigen inwoners en moeten zij zorgen voor geschikte huisvesting. Hierover moeten binnen de gemeente afspraken met betrokken partijen  worden gemaakt.

Beleidsregels Noodfonds: De gemeenteraad heeft voorgesteld een noodfonds in te stellen om zeer dringende financiële problemen bij inwoners snel te kunnen oplossen. Het concept van beleidsregels voor zo’n fonds is door het Platform akkoord bevonden. Het college van Burgemeester en Wethouders moet deze regels nog definitief vaststellen en agenderen voor de gemeenteraad.

Overleg Centrum voor Jeugd en Gezin: Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Drimmelen en Geertruidenberg hebben die hulp samen georganiseerd. Onderzocht wordt hoe de huidige organisatievorm verder kan worden verbeterd.. Er zijn verschillende organisatievormen denkbaar. Het Platform voelt het meest voor het idee van een gemeentelijke dienst. Hierbij is de gemeente volledig verantwoordelijk en draagt zij ook de risico’s van de organisatie. Alle medewerkers zijn dan in dienst van de gemeente en niet meer versnipperd over verschillende organisaties.


 

Platformnieuws juli 2018

Geplaatst 10 aug. 2018 01:12 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Integraal Beleidsplan Sociaal Domein
De gemeente gaat, zoals eerder gemeld, een totaal “integraal” beleid opstellen voor het “sociaal domein”. Bij de opstelling van dat beleid worden zoveel mogelijk inwoners betrokken.  Tijdens bijeenkomsten in Drimmelen(dorp) zijn er veel van belang zijnde onderwerpen aan de orde gekomen. Movisie gaat nu een en ander verder uitwerken. Daarmee gaat de gemeente aan de slag. Tijdens de volgende Platformvergadering staat het conceptbeleidsplan mogelijk ter bespreking op de agenda.

(Blijven) Wonen met gemak:
Veel inwoners hebben informatieve bijeenkomsten bijgewoond over het project “Wonen met gemak”. Over een vervolg van dit project dachten veel betrokken partijen mee. Speciaal hoe Wonen met gemak te bereiken is, door “preventief kijken” naar je woning.
Meer dan de helft van de 55-plussers heeft het huis niet aangepast met het oog op mogelijke ouderdomsgebreken.  Want veel 55-plussers zijn niet bezig met “langer thuis blijven wonen”. De meesten vinden zich nog te jong. Of zeggen actie te ondernemen “als het zo ver is”. 
Volgens onderzoek is slechts een kwart van de Nederlandse 55-plussers bezig plannen te maken, waarvan tien procent een verbouwing overweegt en twaalf procent nadenkt over verhuizen. Bij verbouwingen worden aanpassingen voor de ‘levensloopbestendigheid’ vaak uitgesteld, of zelfs helemaal niet aangebracht. Zestien procent geeft aan daar niet aan te willen vanwege de kosten of de administratieve rompslomp. Zij verwachten, vaak ten onrechte, bij gemeenten een beroep te kunnen doen op de Wmo. Bijvoorbeeld om een traplift krijgen.Een werkgroep denkt verder na over het project.

Koerskaart:
Vanuit de ideeën die zijn aangedragen bij de samenkomsten over de zgn. Koerskaart zijn enkele al uitgewerkt en aangevraagd, zoals middelen voor de “streetleague”, voor “automaatje”, en voor “huiskamer op wielen”.  En ook voor de “pluktuin”. 
Meer informatie daarover komt op de website www.wijzijndrimmelen.nl .
 
Lidmaatschap Wmo-Platform?
Over enige tijd gaan een aantal leden van het Wmo-Platform aftreden. 
Het Platform zoekt daarom inwoners die belangstelling en tijd hebben om mee te denken over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van, onder meer, Wmo en Jeugdzorg.

Platformnieuws juni 2018

Geplaatst 18 jul. 2018 01:30 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Accommodatieplan:
Het Platform werd bijgepraat over de opzet van een beleidsplan voor de gemeenschapshuizen en sporthallen. Drimmelen heeft nog niet zo’n plan (ook wel het dorpshuizenbeleid genoemd). Er wordt gewerkt aan een totaal beleidsplan voor deze “accommodaties”. Het plan moet inzicht in geven in de huidige situatie. En het plan moet beschrijven hoe verder met die accommodaties om te gaan, in het bijzonder met de gemeentelijke accommodaties. Hoe worden ze nu gebruikt, hoe kunnen ze gebruikt gaan worden, en welke voorwaarden horen daarbij.

WMO-zaken:
Integraal beleidsplan sociaal domein: 
De gemeente  gaat een totaal “integraal” beleid opstellen voor het “sociaal domein”. Het sociaal domein omvat al het beleid dat vanuit de gemeente gevoerd wordt ter ondersteuning van inwoners bij het vormgeven van hun eigen, dagelijkse leven. Onder meer omvat het sociaal domein de gehele uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. 
Bij de opstelling van het plan worden zoveel mogelijk inwoners betrokken.  
Een eerste avond werd in Drimmelen gehouden. Er komen nog 2 avonden (25 en 26 juni, van 17:00-20:00, Dorpshuys Drimmelen) waarbij nog meer inwoners welkom zijn om mee te denken.

AVG: (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Een juriste gaat de gemeente begeleiden hoe, binnen de gemeente, op de beste wijze om te gaan met privégegevens van de inwoners. Eind juli wordt een conceptplan verwacht. In september wordt naar verwachting definitief besloten welke regels en procedures gaan worden toegepast.

Hulp in de huishouding: 
De manier waarop de huishoudelijke hulp is georganiseerd gaat veranderen. Voor cliënten die hulp krijgen via een zorgaanbieder verandert er niets. Maar alfahulp via de gemeente kan niet meer het volgend jaar. 
De gemeente kijkt samen met SWO op welke manier(en) de bestaande relatie tussen cliënt en hulp toch kan worden voortgezet. Zij spannen zich in om de overgang voor cliënten en alfahulpen zo soepel mogelijk te laten verlopen.
De bedoeling van deze verandering is het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de alfahulpen. De kosten hiervan draagt de gemeente. De gemeenteraad moet hier nog over besluiten.
Platform nieuws april 2018

Geplaatst 14 mei 2018 02:13 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Informatie over WMO-zaken:
Integraal Beleidsplan:
Dit beleidsplan moet de kapstok worden voor de gezamenlijke invoering van de zogeheten ‘decentralisaties’ van zorg, werk en jeugdhulp. Men wil meer samenhang brengen bij de verdere invoering van zorg, werk en jeugdhulp.
Inclusief Beleid: 
De gemeente Drimmelen heeft zich opgegeven als mogelijke koploper bij de invoering van het VN-verdrag Handicap. Samen met 24 andere “koplopers” wil men aan de slag om van elkaar te leren en daarmee de inclusieve (= iedereen telt mee en iedereen kan meedoen) gemeente Drimmelen snel te verwerkelijken.
Beschermd Wonen:
En regionale werkgroep bekijkt wat er allemaal geregeld moet worden als de gemeente voor “beschermd wonen” moet gaan zorgen. Beschermd wonen is mogelijk als je niet (meer) zelfstandig kunt wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. 
Wanneer hulp aan huis (“begeleid wonen”) niet voldoende is, wordt middels beschermd wonen een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief. Hier worden de bewoners intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. 
Voedselbank:
De proef met de Voedselbank in Made wordt geëvalueerd. Op dit moment zijn er 16 gebruikers.

Juridisch:
Jurist O. Strouken-Busink was gevraagd het Platform bij te praten over privacy-regels.

In navolging van Amerika zien we, ook in Nederland, steeds vaker claims bij mogelijke fouten van de overheid. De overheid wil geen claims krijgen en gaat daarom soms te strikt te werk. Dat kan ten koste gaan van noodzakelijke ondersteuning of hulpverlening.

De privacywetgeving wordt strenger. Gegevens van cliënten uitwisselen of delen mag niet zomaar. Als dat wel beter zou zijn voor die cliënt - hoe doe je dat dan, zonder over de streep te gaan?
 Het juridisch advies: Vraag altijd, vooraf, instemming van de cliënt om een meedenkende collega erbij te betrekken. En deel dan, samen met de cliënt, de persoonlijke gegevens. Onder het motto: Niet praten over elkaar, maar praten met elkaar.

Nieuws Platform maart 2018

Geplaatst 16 apr. 2018 01:23 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Jaarverslag 2017:
Het jaarverslag 2017 is overhandigd aan wethouder H. Bakker. De wethouder oordeelde dat het Platform een goede positie heeft verworven in de gemeente. Het College van Burgemeester en Wethouders is erg tevreden over de adviezen die het Platform steeds heeft gegeven.Het Platform telt nu 9 leden en heeft in 2017 elke maand vergaderd.

Informatie over WMO-zaken:

Omgaan met de zorgval: Zorgval is een mogelijk probleem bij de overgang van Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) naar WLZ (Wet Langdurige Zorg). 
Aangezien er geen gat inde ondersteuning  mag ontstaan bij deze overgang wordt de Wmo-ondersteuning voortgezet tot de toegewezen WLZ-zorg goed werkt. De gemeente overlegt met de diverse partners die bij deze overgang zijn betrokken voor een betere regeling.

Voorgestelde Innovaties in de zorg: Er wordt een nieuw beleidsplan Sociaal Domein gemaakt waarin onder meer een inventarisatie wordt opgenomen van verschillende initiatieven en projecten. Voor concrete nieuwe activiteiten zijn gelden beschikbaar.

Inkoop van begeleiding: Voor 2019 en volgende jaren dient een nieuw contract te worden gesloten met zorgaanbieders voor begeleiding van inwoners die dat nodig hebben. 
Er wordt gestreefd naar een optimale vrijheid voor de cliënt in de keuze van welke zorgaanbieder hij kiest. 

Gezondheidsbeleid: Voor de jaren 2018-2021 komt er een nieuw Lokaal Gezondheidsbeleid Kerngezond Drimmelen. Uitgangspunt is een positieve gezondheid voor iedereen met een eigen verantwoordelijkheid. Het beleid wordt gebaseerd op de landelijke nota Volksgezondheid en op de diverse bijeenkomsten met inwoners en organisaties in de gezondheidszorg.

Platform Nieuws febr. 2018

Geplaatst 5 mrt. 2018 10:15 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen. 

Informatie over Wmo-zaken:
Blijverslening: Tijdens de onlangs gehouden woonbeurs bleek dat er tot nu toe geen gebruik is gemaakt van deze lening. Ouderen die dat wensen kunnen een lening krijgen om hun woning aan te passen, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  Drimmelen hanteert daarbij een bovengrens van 30.000 euro. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar. De gemeente gaat meer bekendheid geven aan deze mogelijkheid.

Privacy: Het Platform vraagt zich af hoe de gemeente omgaat met de privacy van haar inwoners. Welke informatie mag de gemeente doorgeven aan andere instanties en welke niet? Het blijkt moeilijk om daar een eensluidend antwoord op te vinden. Kan een deskundige  het Platform hierover nader informeren?

Toegankelijkheid: Het College van B&W heeft besloten het proefproject “Kom Binnen” voor de toegankelijkheid  van verenigingen en clubs  te verlengen. Tot nu toe is vooral gekeken naar de zgn. fysieke toegankelijkheid, zoals trottoir, toilet, trap e.d. 
Het begrip toegankelijkheid is ook breder toepasbaar. Je kunt dan bv. denken aan leesbaarheid van (gemeentelijke) brieven en formulieren. 

Wmo-Verordening: De gemeenteraad heeft de aangepaste verordening vastgesteld. Het Platform vond het een voortzetting van eerder beleid en heeft geen aanvullend advies uitgebracht. 
    
Activiteiten-coördinator: Er zijn activiteiten opgezet ter bestrijding van eenzaamheid, zorgmijding en preventie. Deze activiteiten krijgen vaak niet de gehoopte belangstelling. 
Het Platform vraagt zich af of het aanbod niet te veel beperkt blijft tot “vermaak”. Waarom geen activiteiten op het gebied van ontwikkeling? Zoals een leesgroep, een kunstgroep, een discussiegroep en dergelijke.  

Jaarverslag: Het jaarverslag 2017 van het Wmo-Platform is gereed. Tijdens de volgende vergadering zal het aan B&W worden aangeboden.

Platform Nieuws jan. 2018

Geplaatst 5 mrt. 2018 10:12 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

Het Platform mocht een nieuw lid uit Terheijden installeren. En twee aspirant-leden wonen de vergaderingen bij om nader kennis te maken met het Platform en de materie rondom de Wmo.

 Het Platform heeft met belangstelling kennis genomen van de nieuwe uitgave van de Sociaal Wijzer Drimmelen. Deze wijzer geeft informatie over de voorzieningen op sociaal gebied in de gemeente Drimmelen. Sociaal Wijzer Drimmelen is een gezamenlijke uitgave van SWO Drimmelen en WWZ-Drimmelen met financiële ondersteuning van de gemeente Drimmelen. Gratis verkrijgbaar bij Wmo-loket of SWO Drimmelen. De informatie staat ook (uitgebreider) op sociaalwijzerdrimmelen.nl

 Informatie over Wmo-zaken:

Verslavingszaken: Door Novadic/Kentron wordt binnenkort een onderzoek gestart naar het gebruik van verdovende middelen in samenwerking met de jongerenwerker. Ook al is het gebruik misschien niet alarmerend toch is een onderzoek wenselijk. Er is sprake van oprichting van een zelfhulpgroep, een contactgroep voor lotgenoten. 

Innovaties: Veranderingen of vernieuwingen dan wel aanvullingen op het zorgpakket zijn gewenst. Diverse zorgaanbieders, waaronder SWO, MEE, SURPLUS, willen activiteiten ontplooien om het hulpaanbod in de hele gemeente dichterbij bij de inwoners te brengen. Hierbij wordt gezocht naar een “bruisende locatie”. 

Naar een Inclusieve Gemeente Drimmelen: Het Platform is nieuwsgierig naar de voortgang. Worden en zijn inwoners en doelgroepen nu  meer betrokken bij het beleid? Het is belangrijker met mensen te praten dan over mensen. Een uitvoeringsplan daartoe is in voorbereiding. Voor het kunnen meedoen, ook van inwoners met beperkingen, bij verenigingen in onze gemeente zijn 30 aanvragen voor hulp bij verbeteringen ontvangen. 

Platformnieuws dec.2017

Geplaatst 15 jan. 2018 09:35 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

 

Nieuws uit het overleg

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

 Informatie over WMO-zaken: 

Evaluatie Koerskaart: De vele ideeën die het spelen van de Koerskaart in de gemeente heeft opgeleverd worden waar mogelijk meegenomen in bestaand gemeentelijk beleid. Nieuwe initiatieven worden gewogen en dan mogelijk gewaardeerd met een subsidie.

 

Privacy: De gemeente kan ondersteuning bieden bij zorg- en inkomensproblemen. De daarvoor nodige gegevens kunnen soms vragen oproepen over de privacy van de cliënt. Het Platform wil graag meer weten over wat daarbij wel en niet mag. Want om zowel privacy als goede ondersteuning te waarborgen moet gemeentelijk beleid beschikbaar en bekend zijn.

 

Scholing door aanbieders van dagbesteding: Soms willen mensen wel bijgeschoold worden maar lukt dat niet in het normale onderwijs. Aanbieders van dagbesteding kunnen ook scholing aanbieden. Daar is structureel nog geen financiering voor beschikbaar vanuit de Wmo of de Participatiewet. Wel zijn er privé ondernemingen die individueel gericht scholing aanbieden en bij goed gevolg een certificaat uitreiken.

 

Alfa-hulp: Volgens een uitspraak van de Raad van State mag alfahulp niet meer vanuit de algemene voorziening worden betaald. Het jaar 2018 is een overgangsjaar. Gemeente Drimmelen wil maatwerk kunnen blijven leveren waarmee particuliere hulp altijd mogelijk moet blijven.

 

Kilometerbudget: Vanuit de Wmo is het soms  mogelijk voor vervoer per deeltaxi een vergoeding te krijgen: het kilometerbudget. Bij nieuwe aanvragen zal met de aanvrager overlegd gaan worden hoe vaak men ongeveer waar naar toe wil gaan. Het toe te kennen kilometerbudget wordt daarop afgesteld.


 

Platformnieuws november 2017

Geplaatst 18 dec. 2017 01:34 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

 
Nieuws uit het overleg
Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen. 

GGZ
Tijdens het overleg van november lichtte mevr. G. Linssen van GGZ Breeburg het werk van GGZ toe. Zij sprak over 3 stadia: de behandeling, de begeleiding en de participatie. Bij behandeling betreft het  genezen van mensen. Bij begeleiding gaat het om het helpen van mensen om deel te nemen aan het maatschappelijk bestaan, aan de leefomgeving.  Bij participatie is het doel om mensen aan onbetaald of zo mogelijk betaald werk te helpen. 
Bij behandeling betreft het de grootste groep mensen. Voor Drimmelen zou het gaan om ongeveer 300 mensen. Bij begeleiding ongeveer om 50 mensen. 

Beschermd wonen
Inwoners die psychische problemen hebben of dakloos zijn, moeten ook een normaal leven kunnen leiden. Wanneer dat kan en men dat wil zou dat zoveel mogelijk in de eigen woonwijk moeten kunnen. Soms kan dat zelfstandig, soms in een groep. 
Vanaf 2020 wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor het beschermd wonen. Een regionale projectgroep (12 gemeenten) heeft daartoe een notitie “Opvang en bescherming in de regio Breda vanaf 2020“ opgesteld.

Huiskamer-project    
Surplus wil graag komen tot gemengde groepen die met elkaar in contact komen. Het gaat dan om mensen met en zonder beperking. Surplus wil starten in Antonius Abt in Terheijden. 

Inclusieve samenleving
Iedereen moet zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij. Maar hoever staat het nu in onze gemeente met die integratie? Bureau “Zet” is ingehuurd om dit te onderzoeken. Beleidsambtenaren van de gemeente zijn daartoe ondervraagd. Interessant is echter vooral ook wat de inwoners ervan vinden.1-10 of 20