Home‎ > ‎

Platform Nieuws

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.
Het Platform adviseert het College van B&W over beleid en praktijk van Wmo aangelegenheden in de gemeente Drimmelen.
Nieuws uit de de vergaderingen van het Platform wordt hier geplaatst. 
Nieuws tot en met december 2016 staat in Berichten van het Platform.

Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen
per brief p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made
of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl

Platformnieuws april 2021

Geplaatst 24 apr. 2021 02:14 door Johan Broos

Wmo-Platformleden(even voorstellen)
Regelmatig krijgen we de vraag : Wie zitten er in het Platform. Vanaf nu stelt iedere keer een lid zich kort voor. Vandaag is dat: Hans Neienhuysen uit Terheijden.
Hans schrijft: Het is belangrijk dat de burger inspraak heeft op het beleid van onze overheden. Het Wmo-Platform heeft de mogelijkheid om B&W gevraagd en ongevraagd advies te geven. Omdat ik dat belangrijk vind ben ik lid geworden van dit Platform. Mijn speciale belangstelling gaat uit naar de aanpak van laaggeletterdheid en inburgering. Ook  problematiek bij jeugd en opvoeding binnen Drimmelen interesseert me. Naast de hier genoemde onderwerpen zijn er nog vele andere aandachtsgebieden. Vind jij inspraak ook belangrijk meld je dan aan bij onze voorzitter Johan Broos. 
Voor meer informatie: neienhuysenhans@gmail.com 

Cliëntondersteuning
Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen inwoners om hun hulpvraag beter te formuleren en geven advies en informatie over zorg en ondersteuning. Dit advies is altijd gratis. Het is  voor iedereen toegankelijk en je kunt alle vragen stellen. Dat kunnen vragen zijn over zorg, inkomen, woonsituatie, onderwijs of andere onderwerpen. In Drimmelen wordt weinig gebruik gemaakt van cliëntondersteuning. Het Wmo-Platform vroeg zich af waarom dit zo was en waarom de gemeente zich niet had ingeschreven als zgn. koplopergemeente om dit te stimuleren. Een koplopergemeente probeert de mogelijkheden van deze hulp bekender te maken. Ook het Wmo-Platform vindt het zaak om de cliëntondersteuning zo bekend mogelijk te (blijven) maken. 

Energietransitie (energieverandering)
De overgang naar een andere vorm van energievoorziening kan  grote gevolgen hebben voor inwoners. Zowel financieel als wat betreft de woning, de leefomgeving en de inrichting van hun wijk. Denk aan de kosten voor het aardgasvrij maken van de eigen woning of de aansluiting op het warmtenet. De aantasting van het woongenot en het landschap door de plaatsing van grote wind- en zonneparken kunnen aan de orde zijn. Inwoners hebben er recht op invloed te kunnen uitoefenen op deze ingrijpende veranderingen. Het Wmo-Platform  zal bij de gemeente aandringen op het tijdig en helder informeren van inwoners. Het Platform rekent op de inzet van de gemeente voor een goede inwonerparticipatie. 

Publieke Dienstverlening
De gemeente wil haar dienstverlening steeds verbeteren. Met name ook lager opgeleiden vinden niet zonder meer hun weg in de publieke dienstverlening. In de afgelopen jaren is veel gedaan om dit te verbeteren. Het gaat om: begrijpen, willen en kunnen. Begrijpen we de ander, willen en kunnen we hem écht helpen? Het Platform zal steeds attent zijn op deze aanpak.

Platformnieuws maart 2021

Geplaatst 17 mrt. 2021 02:25 door Johan Broos

Tijdens de (digitale) vergadering van maart kwamen o.a. de volgende onderwerpen ter sprake:

Veilig Thuis:
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning. Men kan contact opnemen met Veilig Thuis als er een vermoeden is van kindermishandeling of huiselijk geweld. (0800-2000). Binnen onze gemeente zijn er medewerkers die een speciale training hebben gehad om te kunnen omgaan met signalen of meldingen van huiselijk geweld.

Respijtzorg:
Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de mantelzorgers de zorg van hun zorgvrager even over te laten nemen. De bedoeling is dat de zorggever even rust en vrij kan nemen van de zorg die hij/zij dag en nacht moet geven. De zorg kan zowel bij mensen thuis of bij een speciaal instelling plaatsvinden. Hoewel dit al vaak een aandachtspunt is geweest, blijkt in Drimmelen de vraag heel divers te zijn en ook wordt er niet veel om gevraagd. Het Platform vraagt zich af of er niet eerst naar mogelijkheden gezocht moet worden, zodat mensen weten dat er ook een mogelijkheid is. Wellicht komt de vraag als er ook een aanbod is.     

Digitale Gezondheidszorg:
De werkgroep digitale gezondheid heeft de door haar uitgebrachte notitie besproken met wethouder Schuitmaker. Het Wmo-Platform vindt de aanpak van de digitale gezondheidsvoorzieningen een facet van gemeentebeleid dat voor de toekomstige mogelijkheden binnen de gemeente belangrijk is en uitdrukkelijk om een beleid vraagt. Het Platform vindt dan ook dat de gemeente actief betrokken moet zijn bij de ontwikkeling van de digitale gezondheidszorg. In de ogen van het Platform dient de gemeente de regie voor deze ontwikkelingen in handen te houden.

Omgevingsvisie:
Het Wmo-Platform heeft gereageerd:
Houd vanaf het begin rekening met mensen met een beperking en andere inwoners, die aangewezen zijn op de WMO. Dat betekent o.a.
Versterk de aanwezigheid en toegankelijkheid van fysieke voorzieningen, zoals winkels, sociaal-culturele voorzieningen en zorginstellingen, e.d. 
Versterk de individuele publieke vervoersmogelijkheden. 
Zorg voor een gezonde omgeving.
Burgerparticipatie is bij dit alles erg belangrijk. 

Platformnieuws februari 2021

Geplaatst 18 feb. 2021 02:55 door Johan Broos

Financiën, geestelijke gezondheid en gemeentelijke dienstverlening:
Door de landelijke discussie over de bijstandsregelingen vroeg het Wmo-Platform zich af hoe e.e.a. geregeld is in onze gemeente. J. Schoenmakers (beleidsmedewerker) kwam het Platform “bijpraten”. Doel moet zijn: Iedereen kan meedoen en krijgt kansen. De gemeente wil iedereen optimaal betrekken bij het maatschappelijk leven. Na dit overleg vraagt het Wmo-Platform zich af of de gemeente ook voldoende oog heeft voor de geestelijke gezondheid in deze Coronatijd. Zijn de inwoners op de hoogte van het Sociaal Loket en de mogelijkheid om bij zorgen daar contact mee op te nemen? 

Simpel switchen:
Veel gemeenten kennen het project Simpel Switchen (makkelijk overstappen). Hierdoor wordt het voor mensen makkelijker en veiliger om stappen in hun loopbaan te zetten. De drempels voor mensen om werk te aanvaarden worden makkelijker en de overgangen simpeler. Bijvoorbeeld van dagbesteding naar beschut werk of van beschut werk naar gewoon werk. Het Wmo-Platform heeft aandacht gevraagd voor dit project als mogelijkheid in onze gemeente.

 Inclusie:
Drimmelen heeft een projectleider Inclusie benoemd (N. Stremme). Zij kwam kennismaken met het Platform. Drimmelen wil een inclusieve gemeente zijn. Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen waar ze wonen en naar school gaan. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen nodig voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen.

Omgevingsvisie:
De gemeente Drimmelen werkt dit jaar aan de Omgevingsvisie. In deze visie worden de ambities voor de leefomgeving voor de lange termijn vastgelegd. Zij heeft betrekking op alle terreinen van die leefomgeving. Je kunt hierbij denken aan wonen, werken, water, natuur, recreatie, energie en klimaat.  Voor het Wmo-Platform  moet er  in de omgevingsvisie een belangrijke verbinding worden gelegd met bv.: langer zelfstandig wonen, zelfredzaamheid en participatie, gezondheid en inclusieve samenleving. Het gaat dan niet alleen over de ‘harde’ fysieke kant van de leefomgeving, maar vooral over de ‘zachte’ kant: de samenleving zelf.  

Platformnieuws januari 2021

Geplaatst 22 jan. 2021 01:46 door Johan Broos

De huiskamer:
In Lage Zwaluwe en Terheijden zijn zgn. huiskamers voor iedereen die gezelligheid zoekt en leuke dingen met anderen wil doen. Iedereen die het leuk vindt om daar naar toe te komen is welkom. Hier is geen indicatie voor nodig. Het is ook niet gebonden aan leeftijd. Men kan bv. samen eten, een spel spelen of gewoon een praatje maken.
Jammer is dat er nog niet veel gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Op dit moment speelt Corona natuurlijk een rol. Toch zou het jammer zijn als dergelijke initiatieven mede hierdoor verloren zouden gaan. De gemeente bekijkt de mogelijkheden.

Eigen kracht:
De Wmo-verordening van de gemeente wordt ieder jaar opnieuw besproken. Soms worden op basis van  nieuwe gegevens of ideeën aanpassingen gedaan. Omdat in het sociaal domein bij veel gemeenten de tekorten oplopen worden veel gemeenten gedwongen strenger te worden in het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen. Regelmatig komt het begrip  “eigen kracht” dan in de tekst voor. Ook binnen de verordening van onze gemeente. “Eigen kracht” verwijst  dan naar de mogelijkheden voor mensen om zelf oplossingen te vinden voor problemen. Vaak kunnen mensen met hun netwerk niet alleen bedenken wat er nodig is maar ook het probleem zelf op lossen. Lukt het niet dan kan men altijd contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente.

Bezuinigingen:
Het Wmo-Platform en het Platform SZ hebben in een schrijven aan B&W hun zorg duidelijk gemaakt over eventuele bezuinigingen in het Sociaal Domein. In hun reactie schrijven B&W: 
“De gemeente Drimmelen wil haar inwoners de ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Dit blijft de kernboodschap van de visie van de gemeente. Tijdens het opstellen van de begroting voor 2021 en verder is dit het uitgangspunt geweest. Er is gekeken naar posten die niet ten koste gingen van de ondersteuning van onze inwoners die ondersteuning nodig hebben.” Het Wmo-Platform blijft bezorgd en rekent erop dat de gemeente zich aan haar visie zal houden. 

Notitie Digitale Gezondheidszorg:
De werkgroep heeft een zeer uitgebreide en in de ogen van het Platform een gedegen notitie opgesteld. De werkgroep gaat nu in gesprek met de wethouder en ambtenaren om te bezien hoe de notitie verder uitgewerkt kan worden.

Platformnieuws dec. 2020

Geplaatst 17 dec. 2020 02:15 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Huishoudelijke ondersteuning:
Drie gemeenten Altena, Geertruidenberg en Drimmelen hebben een nieuwe samenwerking ondertekend met aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. Door nog meer samen te werken en te vernieuwen proberen de gemeenten de kwaliteit goed en de dienst betaalbaar te houden.

Beschermd wonen:
Beschermd wonen is er voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek.
Omdat per 2021 alle gemeenten in de regio Breda verantwoordelijk zijn voor de regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen, moet er samengewerkt worden om dit wonen te organiseren en door te ontwikkelen.  Er zijn daarom samenwerkingsafspraken gemaakt tot en met 2025 tussen de gemeenten uit de regio Breda. Daarna bekijkt men hoe het werkt.  
 
Woonzorgvisie:
Het Wmo-Platform heeft in het kader van een conferentie over “samen ouder worden” gesproken over de zgn. woonzorgvisie. Met een woonzorgvisie geeft de gemeente sturing aan de manier waarop wonen en zorg worden ingevuld. Het gaat om vragen als: 
* Groeit de komende jaren het aantal mensen dat zorg nodig heeft en wat vraagt men?
* Zijn er voldoende woonvormen en (zorg)voorzieningen in de toekomst in de gemeente? 
Komend jaar wil het Platform dit onderwerp extra aandacht geven. We willen bezien welke toekomstbestendige keuzes gemaakt moeten worden. Het liefst doen we dit samen met anderen, bv. de ouderenbonden. 

Project Toegang gemeentelijke zorg:
Er is binnen de gemeente aan  personen een vragenlijst toegestuurd. De bedoeling is te komen tot een verbeterplan. De vragenlijst gaat over de ervaring die men heeft met die toegang naar de gemeente. Interessant is hoe Breda een breed toegankelijkheidsakkoord heeft gesloten met vele partijen over toegang, niet alleen over de toegang naar de gemeente. Men wil zoveel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Iedereen moet zich thuis voelen in de gemeente, de buurt en bv. de vrije tijd zelf kunnen indelen. 

Bezuinigingen in het Sociaal Domein:
Het Wmo-Platform en het Platform Sociale Zekerheid hebben samen in een schrijven aan B&W hun zorg uitgesproken over mogelijke (toekomstige) bezuinigingen in het Sociaal Domein. Zij pleiten ervoor om vooral de zorg voor mensen als het belangrijkste uitgangspunt te nemen voor beslissingen bij financiële planningen

Platformnieuws nov. 2020

Geplaatst 27 nov. 2020 00:45 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Verbeterproject Toegang: 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil in samenwerking met diverse organisaties dit project starten. Zij wil aan de slag met het verder verbeteren van de toegang tot zorg en ondersteuning door een gemeente voor de burgers. Het gaat om vragen als: Hoe zorg je dat de ondersteuningsaanvragen eenvoudiger en passender kunnen worden gemaakt? 
Met een projectgroep wordt gewerkt aan het bedenken en uitvoeren van verbeteringen. 
Het Wmo-Platform vindt het een goede zaak dat de gemeente zich heeft ingeschreven als deelnemer aan dit project. 

Leden Werkgroepen Laaggeletterden en Digitale Gezondheid: 
Het Platform wil inwoners meer betrekken bij onderwerpen die actueel zijn. Op dit moment zijn er 2 werkgroepen aan de slag: een werkgroep Laaggeletterden die bekijkt wat beter kan  voor mensen die problemen hebben met lezen en het verwerken van informatie. De andere werkgroep wil meer weten over de mogelijkheden voor Digitale Gezondheid. Dan kijkt men naar vernieuwende producten en diensten die zorgen voor meer gemak en comfort in de thuissituatie. 
Het Wmo-Platform zoekt mensen die geïnteresseerd zijn om lid te worden van het Platform, maar ook inwoners die interesse hebben in de  onderwerpen van de werkgroepen.
Samen met hen kunnen we die onderwerpen verder uitwerken en bij de gemeente onder de aandacht brengen. De aanpak met een werkgroep is flexibel wat tijd en plaats betreft.

Jeugdzorg:  
Na de informatieavond van de gemeenteraad is er nu een uitvoeringsplan en een werkplan Jeugd. De 19 projecten waarmee de gemeente meer maatwerk wil leveren werden besproken. Tevens wil de gemeente de kosten voor de jeugdzorg beter gaan “bewaken”. Het  Wmo-Platform is bevreesd dat die geplande kostenbeheersing ten koste van deze zorg zou kunnen gaan. Het Platform vraagt opnieuw aandacht voor de opzet van een cliëntenpanel binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Indienen onderwerpen voor Jaarplan:
In overleg wordt  een Wmo-Platformjaarplan opgesteld van  “aan te pakken” onderwerpen. Het Platform vraagt ook aan inwoners aan te geven aan welk onderwerp het Wmo-Platform 
het komend kalenderjaar in hun ogen extra aandacht zou moeten gaan besteden.

Platformnieuws okt. 2020

Geplaatst 22 okt. 2020 02:36 door Johan Broos

Het Wmo-Platform Drimmelen bezocht “Het Huis van Morgen”
                 in Bergen op Zoom ( https://www.huis-van-morgen.nl)

De dokter zei: ”Ik beeldbel wel met u om de uitslag te bespreken…”
Mijn vader kan nu zelf eten met deze robotarm…
Robot Tessa vertelt wat ik kan doen, bv. muziek afspelen of koffie gaan drinken..
Zo lang mogelijk gezond blijven, zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij, dat wil iedereen. Maar wat heb jij hiervoor nodig? Met nieuwe hulpmiddelen zijn er mogelijkheden die hierbij kunnen ondersteunen. 

Gezond zijn en gezond blijven!
Gezond zijn en gezond blijven, dat is belangrijk voor iedereen. Hulpmiddelen kunnen helpen om mensen bewuster te maken van hun leefstijl. Zo is het mogelijk om je bloeddruk, gewicht en glucosegehalte digitaal te monitoren. Of een apparaat waarmee je in de gaten kunt houden of je wel voldoende drinkt. 
De hulpmiddelen zijn er ook op gericht dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Zo lang je gezond bent, is dat vaak geen probleem. Maar wat als je ouder wordt en minder mobiel bent of een beperking of ziekte hebt? Wat is er dan nodig om zelfstandig te blijven wonen? Veel hulpmiddelen geven hier invulling aan.

Veranderingen in de gezondheidszorg
De gezondheidszorg verandert en dat vraagt om nieuwe oplossingen. 
Er wordt steeds meer gevraagd om producten en diensten die er dus voor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en minder een bezoek hoeven af te leggen aan huisarts of ziekenhuis.
In het  Huis van Morgen zijn er veel mogelijkheden te zien, zoals het robotje Tessa, dat hulp biedt bij beginnende dementie. 
Er zitten ook haken en ogen aan deze techniek. Er zijn bijvoorbeeld mensen die niet op internet zijn aangesloten. En is het betrouwbaar om medische gegevens op deze manier te delen?  Hoe gaan we om met die moderne hulpmiddelen en wat moet er in een gemeente gebeuren om die zorg te mogelijk te maken en te stimuleren?

Werkgroep Digitale Gezondheid
Een werkgroep van het Wmo-Platform wil nagaan wat de ervaringen zijn bij de organisaties en de bewoners in de gemeente Drimmelen en hoe we kunnen bevorderen dat de inwoners bekend zijn met de mogelijkheden en het gebruik van de hulpmiddelen. Het doel is bij te dragen aan een goed gezamenlijk gebruik van deze nieuwe technologie.

Wij zoeken ook mensen die geen lid zijn van het Wmo-Platform om mee te denken over dit onderwerp.
Wilt u mee denken, meldt u dan bij het Platform .

Platformnieuws sept. 2020

Geplaatst 28 sep. 2020 02:34 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Consulent Zorg en Veiligheid:
Sinds een half jaar is er in de gemeente een pilot met een Consulent Zorg en Veiligheid.  
De bedoeling is om de problemen van mensen met een psychiatrische problematiek (vaak verward gedrag) vroeger op te merken en deze eerder aan te pakken.  
Op 1 oktober kwam de klankbordgroep bij elkaar om de voortgang te bespreken. Gezien de ervaringen tot nu toe pleit het Wmo-Platform ook voor een voortzetting van deze pilot. Extra aandacht wordt gevraagd om de kennis van deze aanpak verder uit te dragen bv. door voorlichting aan vrijwilligers die met de mensen met problemen in aanraking kunnen komen.

Verbeterproject Toegang: 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil in samenwerking met diverse organisaties dit project starten. Zij wil aan de slag met het verder verbeteren van de toegang tot zorg en ondersteuning door een gemeente voor hun burgers. Het gaat om vragen als: Hoe zorg je dat de ondersteuningsaanvragen eenvoudiger en passender kunnen worden gemaakt? 
Met een projectgroep wordt dan gewerkt aan het bedenken en uitvoeren van verbeteringen. Het Wmo-Platform zou graag zien dat ook Drimmelen inschrijft voor dit project van de VNG.  

Platform Verstandelijk Gehandicapten (Platform VG):
Voor mensen met een licht verstandelijke beperking wordt de hedendaagse maatschappij steeds ingewikkelder. Zij worden regelmatig “overvraagd”. Zij hebben behoefte aan een veilige leefomgeving, structuur en een netwerk waar zij op kunnen terugvallen. Ook door de ingewikkelde wet- en regelgeving komen deze mensen vaak verder van de maatschappij af te staan. Brieven en andere berichtgeving van rijksoverheid en gemeente bv. zijn vaak ingewikkeld en voor mensen met een verstandelijke beperking vaak niet te begrijpen. Het Platform VG, vraagt aandacht voor deze problematiek. 

Jeugdzorg:  
Zoals tijdens de informatieavond van de gemeenteraad werd uitgelegd zijn de kosten voor de Jeugdzorg een probleem. Er komt een speciale taskforce Jeugd samen met Geertruidenberg   om deze kosten beter te gaan beheersen. Zo’n 4 procent van de Drimmelense jeugd maakt gebruik van de jeugdzorg. Voor de beheersing denkt men aan mogelijkheden als een beperking van de hoge vervoerskosten, beperking van het aantal doorverwijzingen naar specialistische hulp en een betere registratie. Het Wmo-Platform is bezorgd dat de geplande kostenbeheersing ten koste van deze zorg zou kunnen gaan. 

Platformnieuws aug. 2020

Geplaatst 25 aug. 2020 01:34 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform besprak werkwijze en aanpak
Het Wmo-Platform denkt niet alleen mee in de uitvoering, maar adviseert ook gevraagd en ongevraagd Burgemeester en Wethouders bij nieuw beleid of bij de uitvoering ervan. Naast het  normale “advieswerk” gaan we bepaalde maatschappelijke onderwerpen die belangrijk zijn voor de bewoners van Drimmelen verder uitzoeken. Mensen die geen lid zijn van het Platform maar interesse hebben in sociale vraagstukken willen we hierbij gaan betrekken. Samen met hen kunnen we die onderwerpen verder uitwerken en bij de gemeente onder de aandacht brengen. Zo’n aanpak met een werkgroep is flexibeler wat tijd en plaats betreft om te vergaderen. 
In overleg zal  een Wmo-jaarplan worden opgesteld van  “aan te pakken” onderwerpen. 

Ieder lid van het Platform heeft een aandachtsveld waar hij of zij in is geïnteresseerd. Via het maandelijks artikel in het Carillon willen de leden van het Wmo-Platform ook aangeven wie zich waar speciaal mee bezighoudt. Mogelijk wekt dat ook de interesse van “nieuwe” leden voor het Platform. 

Sociale Technologie    
Internet wordt ook in de zorg voor thuiswonende mensen steeds belangrijker. De aanleg van bv. glasvezelkabel is daarbij van belang voor de digitale gezondheidszorg. De mogelijkheid voor sociale contacten via “beeldtelefonie” is ook belangrijk. Binnen het Wmo-Platform is dit dan ook een onderwerp waarover we  gaan nadenken in een werkgroep. Daarmee komen we tot een visie vanuit maatschappelijke ondersteuning op die ontwikkeling in Drimmelen. (zie hierboven). 

Bezuinigingen
De coronacrisis zal naar verwachting voor elke gemeente veel extra uitgaven met zich brengen. Er zal worden moeten nagedacht over de vraag hoe die kunnen worden  opgevangen. Het Wmo-Platform maakt zich grote zorgen als bezuinigingen ten koste zouden gaan van het zgn. sociale domein. Het Platform is van mening dat de “zorg voor de mens” de hoogste prioriteit moet hebben en zal moeten worden ontzien. 


Platformnieuws juli 2020

Geplaatst 14 jul. 2020 00:26 door Johan Broos

Meedoen in Drimmelen:
De gemeente Drimmelen heeft  een rapport laten maken om een actueel beeld te schetsen  van de huidige stand van zaken rondom inclusie in Drimmelen. In een inclusieve samenleving doet iedereen mee, ongeacht culturele achtergrond, geslacht, leeftijd of beperkingen.  Een gemeente is verplicht plannen op te stellen waarin zij beschrijft hoe zij hier invulling aan geeft. In het rapport van Drimmelen is te lezen dat de gemeente op vele terreinen actief is, maar dat er weinig samenhang is. Er zijn  ook verschillen tussen de dorpen. Er wordt voorgesteld om een stuurgroep in te richten die gaat adviseren over aanpak en onderwerpen. Het Wmo-Platform zal daarbij betrokken worden.


Wijk-GGD ‘er:
Soms krijgen hulpverleners in een wijk te maken met mensen met (ernstige) psychiatrische problemen. Men heeft niet altijd voldoende deskundigheid om de goede hulp te geven. Een wijk-GGD‘er kan erger voorkomen en de juiste ondersteuning bieden. In Drimmelen is in december een pilot gestart met een wijk-GGD‘er. Deze pilot wordt met een half jaar verlengd gezien de positieve ervaringen.   

Preventie – en handhavingsplan alcohol en drugs:
Iedere 4 jaar wordt zo’n plan opgesteld. Volgens GGD-onderzoek is het alcoholgebruik in Drimmelen hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Hoewel het drugsgebruik moeilijker vast te stellen is, heeft men de indruk dat dit minder is in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente heeft beperkte beleidsmogelijkheden. Men moet zich voornamelijk richten op opvoeding en voorlichting. Er is ook regionale samenwerking en overleg met bv. Moedige Moeders en de Zelfhulpgroep Drimmelen.

Deeltaxi:
Leden van het Wmo-Platform hebben een overzicht gemaakt van de vervoersmogelijkheden in de gemeente. Volgens hen is het mobiliteitsbeleid voor het publiek versnipperd en onoverzichtelijk. Gemeenten moeten de gevolgen van dit versnipperd (vaak provinciaal) beleid opvangen en verder invullen.  Aangezien bv. de deeltaxi steeds meer gaat kosten moet de gemeente bezien hoe hier mee om te gaan. Er komt een werkgroep die hier verder naar gaat kijken. Het Wmo-Platform zal hier aan deelnemen.


1-10 of 50