Home‎ > ‎

Platform Nieuws

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.
Het Platform adviseert het College van B&W over beleid en praktijk van Wmo aangelegenheden in de gemeente Drimmelen.
Nieuws uit de de vergaderingen van het Platform wordt hier geplaatst. 
Nieuws tot en met december 2016 staat in Berichten van het Platform.

Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen
per brief p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made
of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl

Platformnieuws aug. 2019

Geplaatst 17 aug. 2019 04:58 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Iedereen doet mee:
Met  de  ondertekening van het verdrag van de Verenigde Naties over Handicap moeten de gemeenten zich extra inspannen: Iedereen moet mee kunnen doen, ondanks beperkingen. Een aantal voortrekkende gemeenten hebben samen een zgn. manifest opgesteld: Iedereen doet mee!. Ook de gemeente Drimmelen gaat dat ondertekenen. In dat manifest staat o.a.:
- de uitspraak ‘Niets over ons, zonder ons’  wordt heel serieus genomen. Dus alles wat we zeggen, bedenken en doen, doen we samen met de mensen met een beperking.
- Iedereen is gelijkwaardig. Dat betekent niet dat iedereen gelijk is. Wij waarderen de verschillen tussen mensen.
- Mensen hebben keuzes. Als we zeggen ‘Iedereen doet mee’ betekent dit, dat iedereen mee doet voor zover hij dat kan en wil. Juist omdat we rekening houden met de verschillen tussen mensen.
 Een actieplan om op deze inclusieve manier ook in Drimmelen te werken is in de maak, maar loopt helaas vertraging op.

Tevredenheidsonderzoek:
Gemeenten zijn verplicht om ieder jaar te meten wat de ervaringen van mensen zijn met  maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van het onderzoek is, om indien nodig, verbeteringen in de hulpverlening aan te brengen. Over het algemeen is men tevreden in Drimmelen. Er zijn nog aandachtspunten die nader onderzoek noodzakelijk maken, meent het Platform. Over de mogelijkheid om bij gesprekken met de gemeente gebruik te maken van zgn. cliëntondersteuning is (net als in veel andere gemeenten) nog te weinig bekend.

Een tegen eenzaamheid:
De gemeente wil graag mensen die eenzaam zijn helpen, maar… De vraag is steeds: Hoe bereiken we die mensen en om wie gaat het? Er gebeurt al heel veel, maar het is moeilijk om een eenduidig beleid te maken. In oktober volgt er een bijeenkomst om te bezien wat er nog meer of beter kan gebeuren.

Resultaatgericht werken:
Minister de Jonge wil zgn. resultaatgericht werken gaan toestaan in de Wmo-besluiten. Daarmee bedoelt hij dat de professional en de cliënt samen bepalen welk resultaat op enig moment bereikt moet zijn. Het resultaat is dan het belangrijkste. Cliënten kunnen dan bv. bezwaar indienen als het tevoren afgesproken resultaat niet wordt bereikt. 
Door het stellen van concrete doelen is voor iedereen, de professional en de cliënt, duidelijk wat er  van elkaar verwacht kan worden.

Platformnieuws juli 2019

Geplaatst 15 jul. 2019 02:16 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Tijdens de vergadering van juli kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Drimmelen Geertruidenberg geeft advies en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien aan ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals. 
Mevr. T. Kuijsters van de gemeente vertelde dat per 1 januari 2020 het CJG een andere organisatievorm krijgt.  De twee gemeenten blijven samen het beleid bepalen. Voor de cliënten verandert aan de zorg niets.
Op 22 augustus is er een informatieronde op het gemeentehuis over het CJG.

De omgevingswet
De omgevingswet is een nieuwe wet die een zeer grote vereenvoudiging moet zijn voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving.  Met de leefomgeving wordt dan alles bedoeld wat buitenshuis is en effect heeft op de mens dus bv. ook gezondheid en veiligheid. Mevr. K. v.d. Spek van de gemeente praatte met het Wmo-Platform over de stand van zaken in Drimmelen. De bedoeling is dat de wet per 1 januari 2021 in werking treedt. Tientallen wetten en honderden regels moeten dan herschreven zijn in 1 wet.
Op 22 augustus is er een informatieronde op het gemeentehuis over de omgevingswet.

Minimabeleid en schuldhulpverlening
Het beleidsplan is door de gemeenteraad goedgekeurd. 
Mevr. J. Schoenmakers van de gemeente nam nog eens een aantal zaken door zoals: voor de minima komt er een gratis abonnement voor de bibliotheek en voor sporten. Voor chronisch zieken en gehandicapten is een aanvraag voor extra voorzieningen mogelijk. 
Voor de scholen blijft er een fonds van €500,- per school voor speciale situaties van de leerlingen. Van het noodfonds van de gemeente wordt ook regelmatig gebruik gemaakt.
Verder besprak zij de nieuwe regelgeving die er komt voor de zgn. inburgering van nieuwkomers. De gemeenten gaan weer zelf bepalen hoe daar mee om te gaan. Er wordt een inburgeringsplan opgesteld en de gemeente betaalt (met geld van het Rijk) en regelt de inburgeringscursus weer vanaf 2020. 
De gemeente Drimmelen heeft samen met de andere Dongemondgemeenten zich aangemeld voor 
een proef met zgn. duaal leren. Dat betekent bv. Nederlandse les volgen maar ook al werken.     
   


Platformnieuws juni 2019

Geplaatst 17 jun. 2019 01:10 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Tijdens de vergadering van juni kwamen de volgende onderwerpen ter sprake.
Bij deze bijeenkomst was ook wethouder L. Schuitmaker aanwezig.

Eén tegen eenzaamheid
Er is een landelijke afspraak gemaakt tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen. Men wil samen de eenzaamheid aanpakken. Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor. Deze afspraken richten zich toch vooral op de aanpak van de eenzaamheid bij ouderen.
Naarmate de leeftijd hoger wordt, neemt de kans op gevoelens van eenzaamheid toe. 
De gemeente heeft zich bij deze zgn. coalitie aangesloten. Er gebeurt al veel. Maar… doen we de goede dingen? Wat kan misschien nog beter?

Beschermd wonen
In alle gemeenten wonen mensen die extra hulp nodig hebben. Men noemt dat “beschermd wonen”. Beschermd wonen is voor mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, vanwege vaak een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking. Het doel is dat die mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. Beschermd wonen in de regio wordt gecoördineerd door Breda.
Ook hier komen er financiële problemen. De gemeenten in de regio moeten dit samen  oplossen. 
De gemeente heeft een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor subsidie voor een wijkfunctionaris die speciaal aandacht voor het beschermd wonen heeft.

Wonen en zorg
Er is  een groeiende vraag naar zgn. seniorenwoningen. Dat geldt ook voor de gemeente Drimmelen. Een regionale werkgroep gaat die problemen in de woningbouw in beeld brengen.

Inclusieve agenda
Zoals al vaak besproken: Niemand mag worden uitgesloten door een beperking of handicap, door huidskleur, cultuur of geloof. Gemeenten hebben de opdracht dat te regelen. Er moet een plan van aanpak zijn hoe, samen met inwoners en zgn. ervaringsdeskundigen uit de gemeente, dit op te zetten. Het belangrijkste uitgangspunt moet daarbij zijn: “Iedereen telt mee en praat mee”.  
Adviesorganisatie “ZET” gaat dit plan samen met de gemeente en inwoners schrijven.   


Platformnieuws mei 2019

Geplaatst 27 mei 2019 00:55 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Pilot dagbesteding:
Er ligt een voorstel om een proef te starten met een algemene voorziening dagbesteding. Inwoners met en zonder indicatie kunnen daar terecht voor verschillende bezigheden of voor een warme maaltijd. De proef moet nog goedgekeurd worden. 

Duurzaamheid: 
De gemeente Drimmelen streeft naar het verwerkelijken van een aantal doelen in 2040 volgens de Visie Duurzaamheid 2040, zoals:
- Er is werk voor iedereen, betaald en/of onbetaald.
- Er is sprake van goede buurt- en mantelzorg.
- (Samen-) zelfredzaamheid is het uitgangspunt.
- Buurtbewoners bepalen hoe hun wijk er uit moet zien.
Ook wil de gemeente de publieke ruimten (straten, stoepen, gebouwen) toegankelijker maken. Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden gestimuleerd. 

Huishoudelijke Hulp:
Het Platform hoort verhalen over het sterk toenemend gebruik van huishoudelijke hulp sinds de invoering van een abonnementstarief van €17,50 per maand. 
Nogal wat inwoners konden zelf huishoudelijke hulp regelen en betalen. Nogal wat inwoners doen nu veel moeite om gebruik te kunnen maken van deze financieel natuurlijk aantrekkelijke regeling. Dat doet oneerlijk aan. Want de grote toeloop van dit soort aanvragen zal leiden tot minder ondersteuning voor die inwoners die deze hulp echt nodig hebben.   

De omgevingswet:
Deze wet gaat in op 1 januari 2021.  Met de toepassing van deze  wet  zijn er meer mogelijkheden de leefomgeving verbeteren. 
Doelen zijn onder meer:
- meer mogelijkheden om lokaal te besluiten over de leefomgeving:
- een groter inzicht van de mogelijkheden voor betrokkenen;
- snellere en betere besluitvorming door betere informatie;
- een meer samenhangende aanpak in beleid en besluitvorming.

Aanpak eenzaamheid: 
Een werkgroep wil hier extra gerichte aandacht aan gaan besteden. Onder meer met op 4 oktober 2019 een conferentie.


Platformnieuws april 2019

Geplaatst 18 apr. 2019 04:46 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Tijdens de april-vergadering een gesprek met wethouder P.J.W. Stoop, wethouder van Geluk.
De centrale vraag voor hem: Wat maakt mensen gelukkig? Hij onderscheidt daarbij 2 soorten van geluk, langdurig geluk en kortdurend geluk.
De wethouder heeft alle “dorpen” van de gemeente bezocht en heeft, op basis van de gesprekken, een  geluks-agenda samengesteld.
Met 3 thema’s: aanpak van eenzaamheid en hulp aan kwetsbare groepen, burgerparticipatie,  communicatie en informatievoorziening. 
Er wordt gewerkt aan een plan om alle opgekomen ideeën uit te werken voor de aanpak van de gemelde problemen. Op 9 mei volgt een presentatie van het plan.

Beleidsplan 3D:
Naar aanleiding van de reactie op haar advies over het Beleidsplan 3D besprak het Wmo-Platform de voorgenomen invoering van een procesregisseur.
Bij een ingewikkelde hulpvraag van een cliënt zijn er soms verschillende soorten steun nodig. Daarbij  moet de samenwerking tussen de verschillende ondersteuners goed geregeld worden. Evenals de volgorde van te nemen stappen. Daarbij wordt de inzet van een procesregisseur zinvol. 
Het wordt een nieuwe functie binnen onze gemeente. Geertruidenberg en Oosterhout werken hier al mee.

Abonnementsbijdrage:
Sinds de invoering van de abonnementsbijdrage van €17,50 is het druk geworden op de afdeling voor de Wmo-aanvragen. Het betreft dan vooral de aanvragen voor Hulp bij de Huishouding, Begeleiding en Woningaanpassingen. 
Alle gemeenten maken zich zorgen over de kosten die deze nieuwe wettelijke aanpak met zich meebrengt.

Aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld:
De gemeente heeft enkele ambtenaren bijgeschoold om hun collega’s die signalen denken op te vangen van Huiselijk Geweld met advies ter zijde te kunnen staan. 

Informatiekrant over Zorg:
Er zal binnenkort een bijlage verschijnen bij de plaatselijk bezorgde weekkrant over de Zorg. Welke  Zorg wordt door de gemeente Drimmelen verstrekt en wie zijn, behalve de gemeente, betrokken als aanbieder van Zorg

Platformnieuws maart 2019

Geplaatst 26 mrt. 2019 03:56 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Beleidsplan 3D:
Met 3D worden de 3 domeinen bedoeld waarover dit beleidsplan gaat: Jeugd, Wmo en Participatie (Werk en inkomen). Het Platform heeft over het plan een advies uitgebracht aan Burgemeester en Wethouders. In het bijzonder wordt geadviseerd om de plannen en verdere uitwerking samen met de inwoners van de gemeente te doen. Het plan wordt nu samen met het advies van het Platform doorgestuurd naar de Gemeenteraad.    

Inclusie:
Je komt deze term tegenwoordig heel vaak tegen. Met een inclusieve gemeente wordt bedoelt een gemeente waarin echt iedere inwoner meetelt en mee kan doen. Daarvoor is nog veel werk te doen. In onze gemeente wordt tegenwoordig al veel aandacht besteed aan toegankelijkheid van wegen, van gemeentelijke gebouwen en van clubs en organisaties. Dat is een goed begin, maar een inclusieve gemeente Drimmelen vraagt meer aandacht dan alleen toegankelijkheid voor inwoners met beperkingen. Dit jaar zal die bredere inclusie meer aandacht krijgen. 

Personeelszaken Wmo:
Omdat er nogal veel werk op de Wmo-afdeling is, wordt gezocht naar nieuwe medewerkers. Met meer medewerkers komt meer tijd beschikbaar voor cliënten. Bedoeling is zo een nog betere relatie met cliënten op te bouwen en ook de zogenaamde nazorg voldoende aandacht te  kunnen geven. 

Geluks-agenda:
Onze gemeente heeft een wethouder van Geluk (de heer J.W. Stoop). De wethouder maakte daarvoor een rondgang door de gemeente. Doel was te horen wat er leeft bij onze inwoners.  De 3 belangrijkste onderwerpen die boven kwamen:
- de aanpak van de eenzaamheid en de hulp aan kwetsbare groepen;
- de burgerparticipatie (zie hierboven “inclusie”);
- de informatievoorziening aan de inwoners. 
De onderwerpen worden verder uitgewerkt in mogelijke actieplannen.

Aandachtsvelden:
De leden van het Platform bespreken erg veel verschillende onderwerpen op gemeentelijk sociaal gebied. Het helpt als er per onderwerp minsten één lid is dat zich goed in dat onderwerp verdiept en de andere leden daarover bijpraat. 
Een aantal leden heeft onlangs afscheid genomen en nieuwe leden zijn toegetreden.Tijd dus om de lijst met “aandachtsvelden” weer door te nemen, bij te werken en afspraken daar over te maken.
Bijv. over naast Wmo, ook laaggeletterdheid, minimabeleid, jeugd, verslavingszorg, gezondheidszorg, toegankelijkheid, de inclusieve gemeente enz.

Platformnieuws februari 2019

Geplaatst 26 mrt. 2019 03:50 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Zorgplannen van aanbieders:
Aan de aanbieders van Zorg worden door de gemeente strengere eisen gesteld. De aanbieders moeten, onder meer, op tijd een zorgplan voor de gemeente beschikbaar maken. Het doel is de kwaliteit en de effectiviteit van de zorgverlening beter te kunnen beoordelen. 
Het Platform vraagt zich wel af of dit niet eerder een taak is van de regisseur, die het werk van de zorgaanbieder in de gaten zou moeten
houden, dan van de gemeente.

Toezichthoudend ambtenaar:
De G.G.D. is gevraagd de kwaliteit van Wmo-diensten voor heel Brabant (met uitzondering van Breda) te bewaken. Denk bijvoorbeeld aan onaangekondigde bezoeken of aan een “mystery guest”. Iemand dus die, ook onaangekondigd, op bezoek komt zonder zich bekend te maken. 

Beleidsplan 3D: 
Het Platform heeft opnieuw uitgebreid van gedachten gewisseld over de opzet van een beleidsplan 3D. Dat plan moet Wmo, Jeugdwet en Participatiewet met elkaar verbinden. Het Platform wees er met name op dat een uitwerking van de uitgangspunten van de eerdere nota “Samen aan Zet” ontbreekt in dit meer “integrale” beleid. (Samen aan Zet geeft als belangrijkste doel van het beleid: “Iedereen moet kunnen meedoen in de gemeente Drimmelen”). Het Platform zal  daarover een advies uitbrengen aan B&W.

Jaaroverzicht 2018:
Zoals gebruikelijk heeft het Platform weer een uitgebreid jaaroverzicht opgesteld over het afgelopen jaar. Met verrassend veel verschillende onderwerpen en daarbij informele en formele  adviezen. En natuurlijk een overzicht van de Platform-financiën.


Beleidsnota minimabeleid:
Samen met het Platform Sociale Zekerheid zal het Wmo-Platform een reactie verzorgen op het herschreven plan Minimabeleid en Schuldsanering. Een duidelijke verbetering van het oorspronkelijke plan.

Accommodatiebeleid: 
Voor de Cour in Terheijden en Plexat in Wagenberg moet een aanbestedingsprocedure plaatsvinden. Doel: in de accommodaties zoveel mogelijk maatschappelijke activiteiten realiseren.

Platform Nieuws januari 2019

Geplaatst 17 jan. 2019 02:33 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Tijdens deze bijeenkomst werd kennisgemaakt met de nieuwe wethouder voor  onder meer  Wmo-aangelegenheden, mevr. L. Schuitmaker.

WMO-zaken:
Wmo Abonnementstarief: 
Alle mogelijk betrokken inwoners ontvangen bericht over de nieuwe Eigen Bijdrage. Voor de meeste mensen zal het een meevaller zijn. De eerste rekening wordt pas in maart verstuurd naar de cliënten. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er weinig problemen zijn. Mochten mensen toch een probleem hebben dan worden ze gevraagd dat te melden bij de gemeente.

PvdA-enquête Wmo-cliënten: 
Naar aanleiding van deze enquête is er een bijeenkomst  geweest van casemanagers van de gemeente en vertegenwoordigers van MEE, SWO, cliëntondersteuners en ouderenadviseurs. Er zijn afspraken gemaakt over de zgn. nazorg. Als er na een gesprek nog misverstanden zouden zijn, dan heeft men afgesproken om een vervolggesprek te hebben. Het Platform heeft gepleit voor en follow-up na een cliëntgesprek. Even nabellen of navragen of een en ander goed is overgekomen. Dit kan mogelijke misverstanden of conflicten waarschijnlijk voorkomen. 

Koerskaart:
Er zijn nog 2 subsidieaanvragen gedaan: voor een zgn. beweegroute in Terheijden en  voor een “soort” kringloopwinkel in Lage Zwaluwe. De plannen moeten nog nader worden uitgewerkt.

Beleidsplan 3D: 
Het Platform heeft uitgebreid van gedachten gewisseld over de opzet van dit beleidsplan.
Sinds 2015  spelen gemeenten een grote rol in ondersteuning aan mensen die het (tijdelijk) zelf niet redden. De veranderingen daarbij (met Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) zijn erg groot. Het is vooral een andere manier van denken en handelen voor zowel inwoners als de gemeente. Uitgangspunt is: wat hebben inwoners in hun specifieke situatie nodig en wat kunnen ze zelf niet  regelen. Dit plan beschrijft hoe de gemeente Drimmelen hier aan werkt en wil werken.

Platformnieuws december 2018

Geplaatst 29 dec. 2018 06:00 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

 WMO-zaken:
WMO Abonnementstarief
De eigen bijdrage in het kader van de WMO is vastgesteld op €17,50 per 4 weken. De gemeente heeft echter de vrijheid deze maximale eigen bijdrage naar beneden aan te passen. Daarom heeft de gemeenteraad  gevraagd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om mensen die er financieel op achteruitgaan te compenseren. Opvallend vond het Platform dat slechts weinig mensen die daarvoor in aanmerking komen (inkomen beneden 120% van het sociaal minimum) gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. 

Huishoudelijke Hulp:
De komende veranderingen in de huishoudelijke hulp hebben weinig vragen opgeroepen. De meeste mensen hebben dezelfde hulp kunnen behouden. Stichting Welzijn & Ondersteuning (SWO) heeft nu een apart onderdeel nl. “SWO Thuis” (via huishoudelijkehulpdrimmelen.nl). 

 PvdA-enquête WMO-cliënten: Het Platform heeft er op aangedrongen de signalen uit deze enquête serieus te nemen. Er komt een bijeenkomst van casemanagers van de gemeente en vertegenwoordigers van MEE, SWO, cliëntondersteuners en ouderenadviseurs. Daar wordt bekeken of er uit de enquête mogelijk conclusies te trekken zijn die tot verbetering van de aanpak kunnen leiden.

Besluit en Verordening WMO:
Het Besluit Wmo, de financiële regels rondom de Wmo, wordt jaarlijks aangepast. Daarin komt ook  de voor iedereen gelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen (het zogenaamde abonnementstarief ). 

Bij de aanpassing van de Wmo-Verordening zijn er geen grote veranderingen te verwachten. De meeste richtlijnen blijven hetzelfde

Platform nieuws november 2018

Geplaatst 27 dec. 2018 07:46 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen. 

Gezondheidsnota: Het College van Burgemeester en Wethouders heeft deze nota vastgesteld en deze wordt voor de vergadering van de gemeenteraad geagendeerd. 
Doelen en methodes zijn aangegeven om een gezonder leven te bereiken. Onder meer voor: minder roken, tegengaan van alcohol/drugsgebruik, gezonder leven door sporten, eenzaamheid bij en kwetsbaarheid van ouderen aanpakken, meer ondersteuning bij dementie en meer AED’s (een belangrijk hulpmiddel bij hartstilstand). 
Het plan is gemaakt voor de jaren 2019-2022. De GGZ toetst het plan op haalbaarheid en zal de resultaten onderzoeken. 
De nota is van een mooie lay-out voorzien en is goed leesbaar.

WMO-zaken:
Minimabeleid en schuldhulpverlening: In de schuldhulpverlening kent onze gemeente meer cliënten dan elders. Bij het mogelijk ontstaan van schulden is er intensief contact met instellingen om tijdig problemen te signaleren, zoals Woonvizier, zorgverzekeraars, hypotheekverstrekkers. Voor kwetsbare groepen is er aandacht hoe schulden te voorkomen en zijn er voorzieningen waar een beroep op kan worden gedaan.

Accommodatiebeleid: De concept kadernota maatschappelijke accommodaties in de gemeente geeft duidelijkheid over doel en gebruik van gemeentelijke en niet-gemeentelijke accommodaties. De gebruikers worden bij de uitvoering van nieuwe plannen betrokken. Een actief beleid om bruisende dorpscentra te krijgen wordt nagestreefd.
 De gemeenteraad moet deze nota nog vaststellen.

WMO Abonnementstarief: Het inkomensafhankelijk deel van de eigen bijdrage in het kader van de WMO verdwijnt en is door Burgemeester en Wethouders vastgesteld op 
€17,50 per 4 weken, het maximum uit het voorstel van het ministerie. Voor veel Wmo-cliënten betekent dat een verlichting van kosten, voor een aantal lagere inkomens een forse verhoging. Het door het Platform geadviseerde lagere tarief is door het college niet overgenomen. De raad moet nog besluiten.

PvdA-enquête WMO-cliënten: Het Platform heeft er op aangedrongen de signalen uit deze enquête serieus te nemen en met betreffende ambtenaren te bespreken om mogelijk de aanvragen en uitvoering te verbeteren

1-10 of 31