Home‎ > ‎

Platform Nieuws

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.
Het Platform adviseert het College van B&W over beleid en praktijk van Wmo aangelegenheden in de gemeente Drimmelen.
Nieuws uit de de vergaderingen van het Platform wordt hier geplaatst. 
Nieuws tot en met december 2016 staat in Berichten van het Platform.

Vragen of opmerkingen over deze informatie?
Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen
per brief p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made
of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl

Platform Nieuws januari 2019

Geplaatst 17 jan. 2019 02:33 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Tijdens deze bijeenkomst werd kennisgemaakt met de nieuwe wethouder voor  onder meer  Wmo-aangelegenheden, mevr. L. Schuitmaker.

WMO-zaken:
Wmo Abonnementstarief: 
Alle mogelijk betrokken inwoners ontvangen bericht over de nieuwe Eigen Bijdrage. Voor de meeste mensen zal het een meevaller zijn. De eerste rekening wordt pas in maart verstuurd naar de cliënten. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er weinig problemen zijn. Mochten mensen toch een probleem hebben dan worden ze gevraagd dat te melden bij de gemeente.

PvdA-enquête Wmo-cliënten: 
Naar aanleiding van deze enquête is er een bijeenkomst  geweest van casemanagers van de gemeente en vertegenwoordigers van MEE, SWO, cliëntondersteuners en ouderenadviseurs. Er zijn afspraken gemaakt over de zgn. nazorg. Als er na een gesprek nog misverstanden zouden zijn, dan heeft men afgesproken om een vervolggesprek te hebben. Het Platform heeft gepleit voor en follow-up na een cliëntgesprek. Even nabellen of navragen of een en ander goed is overgekomen. Dit kan mogelijke misverstanden of conflicten waarschijnlijk voorkomen. 

Koerskaart:
Er zijn nog 2 subsidieaanvragen gedaan: voor een zgn. beweegroute in Terheijden en  voor een “soort” kringloopwinkel in Lage Zwaluwe. De plannen moeten nog nader worden uitgewerkt.

Beleidsplan 3D: 
Het Platform heeft uitgebreid van gedachten gewisseld over de opzet van dit beleidsplan.
Sinds 2015  spelen gemeenten een grote rol in ondersteuning aan mensen die het (tijdelijk) zelf niet redden. De veranderingen daarbij (met Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) zijn erg groot. Het is vooral een andere manier van denken en handelen voor zowel inwoners als de gemeente. Uitgangspunt is: wat hebben inwoners in hun specifieke situatie nodig en wat kunnen ze zelf niet  regelen. Dit plan beschrijft hoe de gemeente Drimmelen hier aan werkt en wil werken.

Platformnieuws december 2018

Geplaatst 29 dec. 2018 06:00 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

 WMO-zaken:
WMO Abonnementstarief
De eigen bijdrage in het kader van de WMO is vastgesteld op €17,50 per 4 weken. De gemeente heeft echter de vrijheid deze maximale eigen bijdrage naar beneden aan te passen. Daarom heeft de gemeenteraad  gevraagd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om mensen die er financieel op achteruitgaan te compenseren. Opvallend vond het Platform dat slechts weinig mensen die daarvoor in aanmerking komen (inkomen beneden 120% van het sociaal minimum) gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. 

Huishoudelijke Hulp:
De komende veranderingen in de huishoudelijke hulp hebben weinig vragen opgeroepen. De meeste mensen hebben dezelfde hulp kunnen behouden. Stichting Welzijn & Ondersteuning (SWO) heeft nu een apart onderdeel nl. “SWO Thuis” (via huishoudelijkehulpdrimmelen.nl). 

 PvdA-enquête WMO-cliënten: Het Platform heeft er op aangedrongen de signalen uit deze enquête serieus te nemen. Er komt een bijeenkomst van casemanagers van de gemeente en vertegenwoordigers van MEE, SWO, cliëntondersteuners en ouderenadviseurs. Daar wordt bekeken of er uit de enquête mogelijk conclusies te trekken zijn die tot verbetering van de aanpak kunnen leiden.

Besluit en Verordening WMO:
Het Besluit Wmo, de financiële regels rondom de Wmo, wordt jaarlijks aangepast. Daarin komt ook  de voor iedereen gelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen (het zogenaamde abonnementstarief ). 

Bij de aanpassing van de Wmo-Verordening zijn er geen grote veranderingen te verwachten. De meeste richtlijnen blijven hetzelfde

Platform nieuws november 2018

Geplaatst 27 dec. 2018 07:46 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen. 

Gezondheidsnota: Het College van Burgemeester en Wethouders heeft deze nota vastgesteld en deze wordt voor de vergadering van de gemeenteraad geagendeerd. 
Doelen en methodes zijn aangegeven om een gezonder leven te bereiken. Onder meer voor: minder roken, tegengaan van alcohol/drugsgebruik, gezonder leven door sporten, eenzaamheid bij en kwetsbaarheid van ouderen aanpakken, meer ondersteuning bij dementie en meer AED’s (een belangrijk hulpmiddel bij hartstilstand). 
Het plan is gemaakt voor de jaren 2019-2022. De GGZ toetst het plan op haalbaarheid en zal de resultaten onderzoeken. 
De nota is van een mooie lay-out voorzien en is goed leesbaar.

WMO-zaken:
Minimabeleid en schuldhulpverlening: In de schuldhulpverlening kent onze gemeente meer cliënten dan elders. Bij het mogelijk ontstaan van schulden is er intensief contact met instellingen om tijdig problemen te signaleren, zoals Woonvizier, zorgverzekeraars, hypotheekverstrekkers. Voor kwetsbare groepen is er aandacht hoe schulden te voorkomen en zijn er voorzieningen waar een beroep op kan worden gedaan.

Accommodatiebeleid: De concept kadernota maatschappelijke accommodaties in de gemeente geeft duidelijkheid over doel en gebruik van gemeentelijke en niet-gemeentelijke accommodaties. De gebruikers worden bij de uitvoering van nieuwe plannen betrokken. Een actief beleid om bruisende dorpscentra te krijgen wordt nagestreefd.
 De gemeenteraad moet deze nota nog vaststellen.

WMO Abonnementstarief: Het inkomensafhankelijk deel van de eigen bijdrage in het kader van de WMO verdwijnt en is door Burgemeester en Wethouders vastgesteld op 
€17,50 per 4 weken, het maximum uit het voorstel van het ministerie. Voor veel Wmo-cliënten betekent dat een verlichting van kosten, voor een aantal lagere inkomens een forse verhoging. Het door het Platform geadviseerde lagere tarief is door het college niet overgenomen. De raad moet nog besluiten.

PvdA-enquête WMO-cliënten: Het Platform heeft er op aangedrongen de signalen uit deze enquête serieus te nemen en met betreffende ambtenaren te bespreken om mogelijk de aanvragen en uitvoering te verbeteren

Platformnieuws oktober 2018

Geplaatst 27 dec. 2018 02:07 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


 Informatie over WMO-zaken:

Voor een lidmaatschap in het Platform hebben twee mensen interesse getoond. Zij hebben   al een vergadering bijgewoond om nader kennis te maken met het Platform en de materie rondom de Wmo.

Dementie-vriendelijk Drimmelen: In overleg met zorgverleners, patiënten en mantelzorgers is een plan van aanpak gemaakt om de gemeente nog meer dement-vriendelijk te maken. Het Platform heeft dit initiatief toegejuicht.

Hulp bij huishouden: De gemeenteraad heeft besloten vanaf volgend jaar de hulp bij het huishouden als maatvoorziening te leveren. De cliënten kunnen zelf een keuze maken voor een zorgaanbieder. Over de tarieven worden nog onderhandelingen gevoerd.

Accommodatiebeleid: Het Platform heeft de conceptnota besproken en heeft enkele kanttekeningen gemaakt. Zij mist ideeën of voornemens om in de kernen meer bruisende centra te realiseren.

Aanpak personen met verward gedrag: De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en heeft een voorstel gedaan om een meldpunt voor alle leeftijden te creëren als eerste aanspreekpunt.

Gezondheidsnota: Het Platform dringt er al langer op aan alle nota’s voor iedereen leesbaar en overzichtelijk te maken. In deze nota is daar al veel aandacht aan besteed. Ook dienen voorzieningen die gezondheid bevorderen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te zijn en blijven. In een tweede concept worden de opmerkingen die het Platform heeft gemaakt meegenomen. Daarna moet de gemeenteraad de beleidsnota vaststellen.

 

Platformnieuws september 2018

Geplaatst 11 okt. 2018 00:31 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Informatie over WMO-zaken:
Kennismaking wethouder J. Vissers
Tijdens deze bijeenkomst maakten we kennis met de nieuwe wethouder J. Vissers.
Daarbij ging het met name over het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Binnen het CJG werken de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen samen. De twee gemeentes zoeken   een nieuwe samenwerkingsvorm die beter past bij de toekomst. Het Platform is bij dat onderzoek betrokken en zal over het verschenen rapport ook advies uitbrengen.

De wethouder heeft daarnaast speciale aandacht voor de grote groep laaggeletterden in onze gemeente. Dat zijn mensen die moeite hebben met lezen en schrijven bij dagelijkse zaken. Hoe kunnen ook zij in onze gemeente gewoon meedoen, daar gaat de gemeente meer aandacht aan geven.

Ook het Passend Onderwijs valt binnen zijn portefeuille. Het doel van de Wet Passend Onderwijs is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. De gemeente zal ook hier extra aandacht aan besteden.

Toekomstplan activiteitencoach:
De activiteitencoach, J. Slotboom, heeft beschreven welke mogelijkheden en beperkingen zij ziet voor activiteiten in onze gemeente. Persoonlijke benadering blijkt het effectiefst te zijn bij het uitnodigen van mensen om deel te nemen aan bepaalde activiteiten. 
De drempel voor mensen om deel te nemen blijkt toch hoog te zijn. Het Wmo-Platform zal de coach uitnodigen om te praten over mogelijkheden van toekomstige activiteiten.

Rapportage cliënt ervaringsonderzoek:
De gemeente heeft onderzocht hoe het is gesteld met de ervaringen van Wmo-cliënten met de ontvangen maatschappelijke ondersteuning. Opvallend is in Drimmelen, vergeleken met andere gemeenten, de positieve waardering voor de vraag: Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? Over het algemeen zijn de waarderingen best positief. Maar voor sommige vragen zijn ze wat negatiever vergeleken met een aantal andere gemeenten. Daarvoor geldt de vraag: Wat kunnen we daaraan doen?

Nieuws Platform augustus 2018

Geplaatst 24 sep. 2018 05:13 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

 Informatie over WMO-zaken:

Voor een lidmaatschap in het Platform hebben twee inwoners interesse getoond. Zij worden voor de volgende vergadering uitgenodigd om nader kennis te maken met het Platform en de materie rondom de WMO. Hebt U interesse en wilt u meer weten van het Wmo-Platform? Vraag dan informatie op onderstaand adres.  

Beleidsplan Sociaal Domein: Het sociale domein omvat al het beleid dat vanuit de gemeente gevoerd wordt ter ondersteuning van inwoners bij het vormgeven van hun eigen, dagelijkse leven. Het gaat hierbij dus om iedereen, niet enkel om mensen met beperkingen, maar ook om inwoners die problemen hebben met opvoeden of bij een uitkering. Een eerste concept is aan het Platform voorgelegd. Om een goede samenwerking op alle terreinen te bereiken is meer inspraak van de inwoners nodig. Het blijkt echter moeilijk veel mensen te bereiken zijn om mee te denken over een toekomstig beleid. Een meer uitgewerkt concept komt in een volgende vergadering zeker terug.

 Koerswijzer Beschermd Wonen: Dit is een notitie over het zgn. beschermd wonen. Beschermd wonen is voor inwoners die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, vanwege vaak een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking. Het doel is dat ook deze mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. In 2021 krijgen alle gemeenten de verantwoordelijkheid ook voor deze eigen inwoners en moeten zij zorgen voor geschikte huisvesting. Hierover moeten binnen de gemeente afspraken met betrokken partijen  worden gemaakt.

Beleidsregels Noodfonds: De gemeenteraad heeft voorgesteld een noodfonds in te stellen om zeer dringende financiële problemen bij inwoners snel te kunnen oplossen. Het concept van beleidsregels voor zo’n fonds is door het Platform akkoord bevonden. Het college van Burgemeester en Wethouders moet deze regels nog definitief vaststellen en agenderen voor de gemeenteraad.

Overleg Centrum voor Jeugd en Gezin: Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Drimmelen en Geertruidenberg hebben die hulp samen georganiseerd. Onderzocht wordt hoe de huidige organisatievorm verder kan worden verbeterd.. Er zijn verschillende organisatievormen denkbaar. Het Platform voelt het meest voor het idee van een gemeentelijke dienst. Hierbij is de gemeente volledig verantwoordelijk en draagt zij ook de risico’s van de organisatie. Alle medewerkers zijn dan in dienst van de gemeente en niet meer versnipperd over verschillende organisaties.


 

Platformnieuws juli 2018

Geplaatst 10 aug. 2018 01:12 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Integraal Beleidsplan Sociaal Domein
De gemeente gaat, zoals eerder gemeld, een totaal “integraal” beleid opstellen voor het “sociaal domein”. Bij de opstelling van dat beleid worden zoveel mogelijk inwoners betrokken.  Tijdens bijeenkomsten in Drimmelen(dorp) zijn er veel van belang zijnde onderwerpen aan de orde gekomen. Movisie gaat nu een en ander verder uitwerken. Daarmee gaat de gemeente aan de slag. Tijdens de volgende Platformvergadering staat het conceptbeleidsplan mogelijk ter bespreking op de agenda.

(Blijven) Wonen met gemak:
Veel inwoners hebben informatieve bijeenkomsten bijgewoond over het project “Wonen met gemak”. Over een vervolg van dit project dachten veel betrokken partijen mee. Speciaal hoe Wonen met gemak te bereiken is, door “preventief kijken” naar je woning.
Meer dan de helft van de 55-plussers heeft het huis niet aangepast met het oog op mogelijke ouderdomsgebreken.  Want veel 55-plussers zijn niet bezig met “langer thuis blijven wonen”. De meesten vinden zich nog te jong. Of zeggen actie te ondernemen “als het zo ver is”. 
Volgens onderzoek is slechts een kwart van de Nederlandse 55-plussers bezig plannen te maken, waarvan tien procent een verbouwing overweegt en twaalf procent nadenkt over verhuizen. Bij verbouwingen worden aanpassingen voor de ‘levensloopbestendigheid’ vaak uitgesteld, of zelfs helemaal niet aangebracht. Zestien procent geeft aan daar niet aan te willen vanwege de kosten of de administratieve rompslomp. Zij verwachten, vaak ten onrechte, bij gemeenten een beroep te kunnen doen op de Wmo. Bijvoorbeeld om een traplift krijgen.Een werkgroep denkt verder na over het project.

Koerskaart:
Vanuit de ideeën die zijn aangedragen bij de samenkomsten over de zgn. Koerskaart zijn enkele al uitgewerkt en aangevraagd, zoals middelen voor de “streetleague”, voor “automaatje”, en voor “huiskamer op wielen”.  En ook voor de “pluktuin”. 
Meer informatie daarover komt op de website www.wijzijndrimmelen.nl .
 
Lidmaatschap Wmo-Platform?
Over enige tijd gaan een aantal leden van het Wmo-Platform aftreden. 
Het Platform zoekt daarom inwoners die belangstelling en tijd hebben om mee te denken over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van, onder meer, Wmo en Jeugdzorg.

Platformnieuws juni 2018

Geplaatst 18 jul. 2018 01:30 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Accommodatieplan:
Het Platform werd bijgepraat over de opzet van een beleidsplan voor de gemeenschapshuizen en sporthallen. Drimmelen heeft nog niet zo’n plan (ook wel het dorpshuizenbeleid genoemd). Er wordt gewerkt aan een totaal beleidsplan voor deze “accommodaties”. Het plan moet inzicht in geven in de huidige situatie. En het plan moet beschrijven hoe verder met die accommodaties om te gaan, in het bijzonder met de gemeentelijke accommodaties. Hoe worden ze nu gebruikt, hoe kunnen ze gebruikt gaan worden, en welke voorwaarden horen daarbij.

WMO-zaken:
Integraal beleidsplan sociaal domein: 
De gemeente  gaat een totaal “integraal” beleid opstellen voor het “sociaal domein”. Het sociaal domein omvat al het beleid dat vanuit de gemeente gevoerd wordt ter ondersteuning van inwoners bij het vormgeven van hun eigen, dagelijkse leven. Onder meer omvat het sociaal domein de gehele uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. 
Bij de opstelling van het plan worden zoveel mogelijk inwoners betrokken.  
Een eerste avond werd in Drimmelen gehouden. Er komen nog 2 avonden (25 en 26 juni, van 17:00-20:00, Dorpshuys Drimmelen) waarbij nog meer inwoners welkom zijn om mee te denken.

AVG: (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Een juriste gaat de gemeente begeleiden hoe, binnen de gemeente, op de beste wijze om te gaan met privégegevens van de inwoners. Eind juli wordt een conceptplan verwacht. In september wordt naar verwachting definitief besloten welke regels en procedures gaan worden toegepast.

Hulp in de huishouding: 
De manier waarop de huishoudelijke hulp is georganiseerd gaat veranderen. Voor cliënten die hulp krijgen via een zorgaanbieder verandert er niets. Maar alfahulp via de gemeente kan niet meer het volgend jaar. 
De gemeente kijkt samen met SWO op welke manier(en) de bestaande relatie tussen cliënt en hulp toch kan worden voortgezet. Zij spannen zich in om de overgang voor cliënten en alfahulpen zo soepel mogelijk te laten verlopen.
De bedoeling van deze verandering is het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de alfahulpen. De kosten hiervan draagt de gemeente. De gemeenteraad moet hier nog over besluiten.
Platform nieuws april 2018

Geplaatst 14 mei 2018 02:13 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Informatie over WMO-zaken:
Integraal Beleidsplan:
Dit beleidsplan moet de kapstok worden voor de gezamenlijke invoering van de zogeheten ‘decentralisaties’ van zorg, werk en jeugdhulp. Men wil meer samenhang brengen bij de verdere invoering van zorg, werk en jeugdhulp.
Inclusief Beleid: 
De gemeente Drimmelen heeft zich opgegeven als mogelijke koploper bij de invoering van het VN-verdrag Handicap. Samen met 24 andere “koplopers” wil men aan de slag om van elkaar te leren en daarmee de inclusieve (= iedereen telt mee en iedereen kan meedoen) gemeente Drimmelen snel te verwerkelijken.
Beschermd Wonen:
En regionale werkgroep bekijkt wat er allemaal geregeld moet worden als de gemeente voor “beschermd wonen” moet gaan zorgen. Beschermd wonen is mogelijk als je niet (meer) zelfstandig kunt wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. 
Wanneer hulp aan huis (“begeleid wonen”) niet voldoende is, wordt middels beschermd wonen een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief. Hier worden de bewoners intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. 
Voedselbank:
De proef met de Voedselbank in Made wordt geëvalueerd. Op dit moment zijn er 16 gebruikers.

Juridisch:
Jurist O. Strouken-Busink was gevraagd het Platform bij te praten over privacy-regels.

In navolging van Amerika zien we, ook in Nederland, steeds vaker claims bij mogelijke fouten van de overheid. De overheid wil geen claims krijgen en gaat daarom soms te strikt te werk. Dat kan ten koste gaan van noodzakelijke ondersteuning of hulpverlening.

De privacywetgeving wordt strenger. Gegevens van cliënten uitwisselen of delen mag niet zomaar. Als dat wel beter zou zijn voor die cliënt - hoe doe je dat dan, zonder over de streep te gaan?
 Het juridisch advies: Vraag altijd, vooraf, instemming van de cliënt om een meedenkende collega erbij te betrekken. En deel dan, samen met de cliënt, de persoonlijke gegevens. Onder het motto: Niet praten over elkaar, maar praten met elkaar.

Nieuws Platform maart 2018

Geplaatst 16 apr. 2018 01:23 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Jaarverslag 2017:
Het jaarverslag 2017 is overhandigd aan wethouder H. Bakker. De wethouder oordeelde dat het Platform een goede positie heeft verworven in de gemeente. Het College van Burgemeester en Wethouders is erg tevreden over de adviezen die het Platform steeds heeft gegeven.Het Platform telt nu 9 leden en heeft in 2017 elke maand vergaderd.

Informatie over WMO-zaken:

Omgaan met de zorgval: Zorgval is een mogelijk probleem bij de overgang van Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) naar WLZ (Wet Langdurige Zorg). 
Aangezien er geen gat inde ondersteuning  mag ontstaan bij deze overgang wordt de Wmo-ondersteuning voortgezet tot de toegewezen WLZ-zorg goed werkt. De gemeente overlegt met de diverse partners die bij deze overgang zijn betrokken voor een betere regeling.

Voorgestelde Innovaties in de zorg: Er wordt een nieuw beleidsplan Sociaal Domein gemaakt waarin onder meer een inventarisatie wordt opgenomen van verschillende initiatieven en projecten. Voor concrete nieuwe activiteiten zijn gelden beschikbaar.

Inkoop van begeleiding: Voor 2019 en volgende jaren dient een nieuw contract te worden gesloten met zorgaanbieders voor begeleiding van inwoners die dat nodig hebben. 
Er wordt gestreefd naar een optimale vrijheid voor de cliënt in de keuze van welke zorgaanbieder hij kiest. 

Gezondheidsbeleid: Voor de jaren 2018-2021 komt er een nieuw Lokaal Gezondheidsbeleid Kerngezond Drimmelen. Uitgangspunt is een positieve gezondheid voor iedereen met een eigen verantwoordelijkheid. Het beleid wordt gebaseerd op de landelijke nota Volksgezondheid en op de diverse bijeenkomsten met inwoners en organisaties in de gezondheidszorg.

1-10 of 24