Home‎ > ‎

De Adviezen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van B&W over Wmo-aangelegenheden. Over beleid en over praktijk. Gevraagd en ongevraagd.

De adviezen staan hier onder. 
Adviezen tot en met 2016 staan hier.

Advies over Onderzoek Respijtzorg

Geplaatst 19 okt. 2019 05:18 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

                                                           

ADVIES OVER Onderzoek Respijtzorg

Geacht College,

Tijdens haar vergadering op 9 oktober  j.l. kwam bij het Wmo-Platform Drimmelen het Plan van aanpak ‘Respijtzorg in de (regio) Drimmelen’ aan de orde.

In het volgende onze overwegingen en het daaruit voortkomende advies.

 Overwegingen

Ook binnen het Platform is het knelpunt Respijtzorg in onze gemeente bekend. Dat de gemeente hier, mede door meldingen vanuit de DVG werkgroep en een motie vanuit de gemeenteraad, een onderzoek wil doen om behoefte aan en mogelijkheden van Respijtzorg in onze gemeente en eventueel de regio te onderzoeken acht het Platform terecht. 
De voorgestelde onderzoeksvragen in het Plan van aanpak worden door het Platform ondersteund, evenals de voorgestelde doelstellingen en te behalen resultaten.

 Het Platform betreurt daarbij de voorgestelde beperking van het onderzoek tot inwoners en hun mantelzorgers met dementieproblematiek.

Het Platform is ervan overtuigd dat Respijtzorg voor alle mantelzorgers van onze gemeente een belangrijk hulpmiddel is, dan wel zou kunnen zijn. Een belangrijk hulpmiddel om een leven met grote zorgproblemen leefbaar te houden. Dat blijkt uit landelijk onderzoek naar vervangende zorg voor mantelzorgers. En dat zal in de gemeente Drimmelen niet veel anders blijken te zijn, is onze verwachting.

Het Platform verwacht geen wezenlijk verschil tussen Respijtzorg voor mantelzorgers van inwoners met dementie en van inwoners met andere zorgproblemen.

Om het onderwerp Respijtzorg duidelijk te krijgen vormen daarom alle mantelzorgers in onze gemeente, en degenen waarvoor zij zorgen, de hier van belang zijnde Profijtgroep.

Het Platform verwacht tijdens het onderzoek dat naast Respijtzorg ook andere acute knelpunten aan de orde kunnen komen. Ook deze knelpunten verdienen passende aandacht.

Advies

Het Wmo-Platform Drimmelen stemt in met het plan van aanpak van ‘Respijtzorg in de (regio) Drimmelen’. Met daarbij, gezien voorgaande overwegingen, het advies:
Breidt in het voorgestelde onderzoek naar Respijtzorg de Profijtgroep uit van mantelzorgers voor mensen met dementie en mensen met dementie zelf naar alle mantelzorgers en degenen waarvoor zij zorgen.

Besteedt ook aandacht aan tijdens het onderzoek mogelijk aan de orde komende andere acute knelpunten.

Tenslotte

Mochten over dit advies onduidelijkheden bestaan dan geven wij vanzelfsprekend graag een verdere toelichting.

 Namens het Wmo-Platform van de gemeente Drimmelen,

 w.g.                                                                            w.g.

Engbert Tienkamp                                                       Johan Broos

Advies over Beleidsplan Sociaal Domein + beantwoording

Geplaatst 26 mrt. 2019 04:00 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen   [ 11 apr. 2019 08:45 bijgewerkt door Wmo-Platform Drimmelen ]


ADVIES OVER Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023

  Geacht College,


Al enige tijd is gewerkt aan een beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023. Op vergaderingen van het Wmo-Platform Drimmelen hebben voortschrijdende concepten de nodige aandacht gehad. De laatste versie is inmiddels in een mooie opmaak beschikbaar gekomen. Daarover gaan bijgaande overwegingen en het daaruit voortkomende advies.

 Een opmerking vooraf:

Het plan is lastig te lezen. Het is een overweldigende mengeling van visie, uitgangspunten, beleid, proces en uitvoering. Voor een beleidsdocument met een geldigheid van 4 jaar wordt de bruikbaarheid zo zeer betrekkelijk.

 Overwegingen

 Het plan begint goed met een verwijzing naar het Visiedocument Samen aan Zet! met als doel het hebben van een inclusieve samenleving. Dat Visiedocument is een zeer goed uitgangspunt voor beleid in het sociaal domein. De visie zou uitgewerkt worden in een lokale inclusie-agenda ten behoeve van een concreet gemeentelijk inclusiebeleid. Daar is helaas geen prioriteit aan gegeven. 

Dat inclusie meer is dan fysieke toegankelijkheid lijkt nog nauwelijks doorgedrongen. Inclusiviteit betekent, onder anderen, op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om gaan, zowel inwoners onderling als inwoners met ambtenaren. In beide verhoudingen valt nog het nodige te verbeteren.

Een inwoner die hulp zoekt bij de gemeente wordt al snel cliënt genoemd. Weg gelijkwaardigheid. En daarmee een minder juiste bejegening.
In het plan wordt veel gesproken over meedoen. Dat is nodig maar niet voldoende. Samendoen is minstens zo belangrijk, een bevestiging van gelijkwaardigheid.

Gelijkwaardigheid houdt ook in niks over ons zonder ons. Ook dat punt krijgt weinig aandacht in het plan. B.v. waar in 2.2.1.2 wordt gesproken over realiseren op beleidsniveau: door inwoners en organisaties uit te nodigen input te leveren. Niet overleggen maar input vragen, dus over ons zonder ons besluiten.

In 2.3.2.5 wordt de cliëntondersteuner pas ingezet ten behoeve van een second opinion. Dit lijkt strijdig met 2.4.3.1, onafhankelijke cliëntondersteuning.

De bijlagen kwamen laat binnen. Daarover de volgende opmerkingen.

Bijlage 2 gaat over nazorg. Zeer belangrijk om zeker te stellen dat de juiste ondersteuning werd en wordt gegeven. Voor betere kwaliteit, snellere bijstelling, preventie van verergering dan wel nieuwe problemen. Een flinke opgave voor 2019/2020. Onduidelijk is daarbij onder meer de rolverdeling tussen regisseur, casemanagers, loketmedewerkers en dorpsteamleden. Nader overleg lijkt ons wenselijk.

Bijlage 3 over regisseurschap is erg onduidelijk. Nader overleg lijkt ons wenselijk.

Bijlage 4 gaat vooral over het Sociaal domein binnen de gemeentelijke organisatie. Een integrale aanpak is ook hier wel noodzakelijk maar echt niet voldoende voor een inclusieve samenleving. Het zou moeten gaan over zowel de gehele gemeentelijke organisatie als over onze inwoners.

Conclusie

Een belangrijk uitgangspunt van het beleidsplan Sociaal Domein is het Visiedocument Samen aan Zet! uit 2017.  Daarin de visie voor een inclusieve samenleving in de gemeente Drimmelen. De uitwerking van die visie in de lokale Inclusieve Agenda is helaas nog steeds niet beschikbaar. Dat is in de ogen van het Platform een belangrijke reden waardoor in het beleidsplan inclusieve samenleving wordt beperkt tot toegankelijkheid met een integrale aanpak bij ondersteuning.

Sommige delen van de tekst vragen om een verdere uitwerking dan wel nader overleg.

Advies

Gezien bovenstaande overwegingen en conclusie adviseert het Wmo-Platform Drimmelen:

-         Maak op zeer korte termijn, samen met anderen, de Lokale Inclusie Agenda beschikbaar als praktische vertaling van het Visiedocument

-         Maak het begrip Lokale Inclusie Drimmelen binnen gemeentehuis en daarbuiten duidelijk

-         Regel op korte termijn overleg met het Platform over minstens de bijlagen 2, 3 en 4

-         Pas de teksten van het beleidsplan Sociaal Domein aan op punten waar de Lokale Inclusie Agenda van toepassing is, na overleg over de bijlagen.

-         Scheidt beleid, processen en uitvoering in de beleidsnota teneinde later bij processen en uitvoering gemakkelijker keuzes te kunnen maken

Tenslotte

Mochten over dit advies onduidelijkheden bestaan dan geven wij vanzelfsprekend graag een verdere toelichting.

Namens het Wmo-Platform van de gemeente Drimmelen,

 w.g.                                                                            w.g.

Engbert Tienkamp                                                       Johan Broos

voorzitter                                                                    secretaris

Advies Nieuwe Organisatievorm CJG

Geplaatst 12 nov. 2018 03:09 door Wmo-Platform Drimmelen

De huidige organisatie van het CJG moet worden aangepast. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in onze gemeente een samenwerking van de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen. 
Een extern adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar de optimale vorm van een nieuwe passende organisatie. Het Wmo-Platform stemt in met de analyse en de voorgestelde keuze, maar heeft ook enkele opmerkingen met daarbij behorende  enkele adviezen.

Advies Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2018-2021

Geplaatst 25 dec. 2017 05:39 door Wmo-Platform Drimmelen

De gemeente heeft een concept Beleids- en uitvoeringsplan Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2081-2019 opgesteld (zie bijlage).
Daarover hebben het Platform Sociale Zekerheid en het Wmo-Platform een gezamenlijke advies uitgebracht.

concept Klachtenregeling Jeugdhulp Drimmelen

Geplaatst 4 okt. 2017 09:27 door Wmo-Platform Drimmelen   [ 25 dec. 2017 05:26 bijgewerkt ]

In de Verordening Jeugdhulp 2017, welke op 1 januari 2017 in werking trad, is geregeld dat het college voorziet in een klachtenregeling. Hierbij hoort de klachtenregeling jeugdhulp Drimmelen 2017 welke specifiek ziet op klachten m.b.t. de toegang tot jeugdhulp of klachten over de jeugdhulp geboden door het CJG.

In de  jeugdzorg zijn in het verleden door jeugdhulpaanbieders goede ervaringen opgedaan met klachtencommissies met een gemengde samenstelling: een jurist, een gedragsdeskundige en een arts. Groot voordeel van zo’n gemengde samenstelling is dat de leden ieder vanuit  hun eigen specifieke deskundigheid  de klachten beter kunnen begrijpen en doorgronden. Dat is uiteindelijk in het belang van alle partijen. 

De gemeenten Werkendam en Woudrichem hebben aangegeven graag samen op te trekken met Drimmelen en Geertruidenberg. De gemeente Breda heeft aangegeven te overwegen ook aan te sluiten.

Het voorstel is om gezamenlijk gebruik te maken van de deskundigheid van dezelfde klachtencommissie. Praktisch betekent dit dat iedere gemeente dezelfde klachtenregeling vaststelt en dezelfde personen benoemt in de klachtencommissie. 

Hierbij de reactie van het Wmo-Platform op de voorgestelde regeling.
En de daarop gevolgde gemeentelijke reactie.

Visienota Samen aan Zet

Geplaatst 10 feb. 2017 08:02 door Wmo-Platform Drimmelen   [ 1 apr. 2017 10:25 bijgewerkt ]

De visienota Samen aan Zet is gebaseerd op een eerder geformuleerde Stip opcde horizon oftewel de visie:
“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, sociale
klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan reguliere
activiteiten op het gebied van onderwijs, participatie, zorg en welzijn.“

Een inclusieve samenleving is niet in 2018 “gereed”. Het is een proces. Wat de gemeente met deze
visie aangeeft is dat de gemeente er vanaf vandaag aan werkt om het aspect inclusiviteit bij het
ontwikkelen en uitvoeren van plannen te bekijken en mee te wegen.
Wanneer ben je als gemeente inclusief? Als het gemeentebreed gewoon geworden is om
rekening te houden met inclusiviteit. Dus als het bij iedereen tussen de oren zit. Dat is niet
van vandaag op morgen gerealiseerd. Daarvoor zijn we samen aan zet!

In bijgaande bestanden het advies van het Wmo-Platform en de reactie daarop van de gemeente.

1-6 of 6