Home‎ > ‎

De Adviezen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van B&W over Wmo-aangelegenheden. Over beleid en over praktijk. Gevraagd en ongevraagd.

De adviezen staan hier onder. 
Adviezen tot en met 2016 staan hier.

financiële houdbaarheid soc. domein

Geplaatst 27 nov. 2020 00:52 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Geacht College,

Het Wmo-Platform Drimmelen en het Platform Sociale Zekerheid Drimmelen  (verder te noemen de Platforms) vragen zich af of de gemeente Drimmelen een visie heeft vastgelegd  op het gebied van de financiële houdbaarheid Sociaal Domein. We zien en horen dat gemeenten in hoog tempo bezuinigingen aankondigen op zorg, ondersteuning en jeugdzorg.  Een en ander wordt actueel als binnen het Wmo-Platform gesproken wordt over bezuinigingen in die Jeugdzorg en over bv. het mantelzorgcompliment en de discussie over het Wmo-abonnementstarief. De platforms  vragen zich af of “investeren in de echte transformatie van het Sociaal Domein niet op de achtergrond raakt, doordat bij vele gemeenten de focus nu voornamelijk ligt op bezuinigen in plaats van investeren.”[1]

Problematiek

Wij begrijpen dat  zogeheten systeemvraagstukken die buiten de directe invloedssfeer van individuele gemeenten liggen een rol spelen, zoals.
1.De uitgaven in het Sociaal Domein groeien harder dan de beschikbare gemeentelijke middelen
2.De brede toegangspoort bij jeugdhulp en het abonnementstarief bij de Wmo-2015 halen een belangrijk sturingsprincipe uit het lokale stelsel, terwijl de financiële verantwoordelijkheid volledig bij de gemeenten ligt.
3. Volgens de vereniging Per Saldo hebben veel gemeenten problemen met de pgb-tarieven.[2]
4. De problematiek van de Coronapandemie zal zeer waarschijnlijk gevolgen hebben voor de gemeentelijke financiële middelen.
Het beschikbare budget van gemeenten is dikwijls niet toereikend om alle plannen uit te voeren. Dit leidt er mogelijk ook bij de gemeente Drimmelen toe dat er een groter beroep moet worden gedaan op financiële middelen uit de totale gemeentebegroting. Het op 15 november verschenen rapport van het SCP “ Sociaal domein op koers? ” bevestigt dat de hulp voor kwetsbare mensen  in de gemeenten de afgelopen 5 jaar niet echt verbeterd is.[3]

Keuzes maken
Beide platforms vragen zich af of de Gemeente Drimmelen een actuele visie heeft wat betreft de inrichting en financiering van het Sociaal Domein. Welke keuze wil men maken binnen mogelijk beperkte financieringsmogelijkheden. Voor de platforms heeft een keuze voor de financiering van het Sociaal Domein prioriteit nummer 1. Met organisaties als Ieder(in) maken zij zich  in toenemende mate zorgen over de zorg en ondersteuning die gemeenten (kunnen) bieden.
De vereniging Per Saldo schrijft:” Als iemand met een zorg en/of ondersteuningsvraag bij de gemeente komt, wordt er vaak eerst gekeken of de vraag ingevuld kan worden met een algemene voorziening. We zien dat meerdere gemeenten het begrip ‘algemene voorziening’ steeds breder maken, terwijl een maatwerkvoorziening toegewezen zou moeten worden.[4]
Bezuinigingen op de individuele voorzieningen kunnen echter strijdig zijn met de zgn. compensatieplicht van de gemeente. Hoe kijkt de gemeente Drimmelen hiernaar?

Het SCP constateert dat de verwachtingen over uitgangspunten van de wet niet uit komen. “Wees realistisch over de zelfredzaamheid en de zorgzame samenleving, reken jezelf niet rijk, zorg voor integraal beleid en geef meer prioriteit aan kwetsbare groepen. Het SCP adviseert de rijksoverheid een herbezinning op het beleid omtrent het Sociale domein.”  Dat heeft gevolgen voor het gemeentelijke beleid. Dit werd recent nog eens bevestigd door Kim Putters van het SCP in het programma Buitenhof op 15-11-2020.

Grip en besturing
Hoewel de totale uitgaven voor het Sociaal Domein in Drimmelen op ruim 45% van de totale uitgaven zijn begroot (volgens opgave in het Carillon)  blijkt in veel gemeenten het beschikbare budget niet toereikend. Hierdoor moeten gemeenten kiezen of zij investeringen doen in voorzieningen voor alle inwoners of juist gericht geld uitgeven aan kwetsbare inwoners.[5]

In de discussies binnen de gemeente Drimmelen over de begroting hoorden we weinig uitspraken over leidende principes. Welke keuzes zal men maken?  Een grote uitdaging ligt juist in het Sociaal Domein, zowel bij de zorg als bij de financieel kwetsbare burgers. De afgelopen jaren zijn de kosten sterk gestegen en dat zal niet minder worden. Daarom zal er kritisch gekeken moeten worden naar wat nodig is en wat haalbaar is. Altijd met het uitgangspunt dat iedereen de ondersteuning moet krijgen die hij of zij nodig heeft. Men moet proberen zo min mogelijk te bezuinigen bij de mensen die hulp nodig hebben.

Het Sociaal beleid gaat over mensen. Dat heeft vaak een hoge urgentie omdat het over mensen in problemen gaat. Dat betekent dat uitstel vaak niet mogelijk is. Dit in tegenstelling tot andere beleidsonderdelen van de gemeente.

In dit verband heeft het PSZD recent aandacht gevraagd voor het inrichten van een zgn. “corona-loket”. Het is bekend dat inwoners van onze gemeente niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de (financiële) mogelijkheden welke de gemeente kan aanreiken ter ondersteuning. Hierbij kan het zowel materiële als immateriële hulp betreffen. Inwoners wegwijs maken, ouderen behulpzaam zijn met een laagdrempelige voorziening, waarbij gedacht en gehandeld wordt vanuit mogelijkheden en oplossingen en niet vanuit strikte toepassing van regels.

 

Samenvattend
We zien dat  in gemeenten bij discussies over bezuinigingen al gauw gekeken wordt naar maatregelen in de maatschappelijke ondersteuning.
De platformen pleiten daarom voor een visie op de langere termijn voor het Sociaal Domein.

De vraag is dus:
1. Is er een nota c.q. actuele  visie op waar de gemeente naar toe wil in het Sociaal Domein?
2. Welke ambities zijn er en welke resultaten wil men bereiken?
3. Volgens welke
principes/keuzes wil men daar naartoe werken?   
4. Wat vindt B&W echt belangrijk en welke ambities wil men staande houden?


5. Welke eventuele (toekomstige?) verdere bezuinigingen zijn dan in lijn met de leidende principes?
6. Is het College met ons van mening dat het inrichten van een “corona-loket” een goede en laagdrempelige mogelijkheid biedt om bewoners op adequate wijze steun en hulp te bieden?
De platformen pleiten voor een visie omdat dat input geeft en houvast voor keuzes.
In plaats van zich te richten op financiële controle kan de gemeente op basis van een visie keuzes maken in tijden van bezuinigingen    

Tenslotte

Mochten over dit advies onduidelijkheden bestaan dan geven wij vanzelfsprekend graag een verdere toelichting.

 

Namens het WMO-Platform Drimmelen en het Platform Sociale Zekerheid Drimmelen,w.g. Johan Broos,                                          w.g. Bob Nauta,
voorzitter Wmo-Platform                               voorzitter Platform SZ

 [1]  Zie Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid Sociaal Domein

[2]  Brief Per Saldo 6 nov. 2020 aan Tweede kamer

[3] Zie SCP https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/11/16/sociaal-domein-op-koers

[4]  De Vereniging schrijft dit in een brief aan de Gemeenten (5 mrt.2020)

[5] Zie rapport visitatiecommissie financiële beheersbaarheid Sociaal Domein.

Advies over verordening jeugdzorg 2020

Geplaatst 13 mrt. 2020 02:42 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen


Bovengenoemde concept-verordening  is met vertegenwoordigers van het Platform Sociale Zekerheid Drimmelen en het Wmo-Platform Drimmelen (verder te noemen de Platforms) besproken. Over deze verordening zijn opmerkingen gemaakt. Die betroffen vragen, suggesties en aanvullingen bij de tekstuele aanpassingen, de juridische aanpassingen en de inhoudelijke wijzigingen.

Om te beginnen
Door de toelichting van beleidsmedewerkers Cindy van der Vorst en Stella Terlouw hadden we voldoende vertrouwen dat de voorstellen en suggesties die zijn gedaan door de Platforms zouden worden meegenomen in de uiteindelijke verordening.
Bij de definitieve verordening Jeugdhulp gemeente Drimmelen 2020 willen we toch nog enkele opmerkingen plaatsen.

Opmerkingen
1. In artikel 2 1d  wordt  gesproken over ”participatiebevordering”. Steeds opnieuw heeft met name het Wmo-Platform aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om de zgn. cliënten van het CJG de mogelijkheid te bieden om ook de werkzaamheden van het CJG te bespreken c.q. te beoordelen. Bijvoorbeeld via een vorm van cliëntenraad. Daarover is in het definitieve document of in de toelichting naar de gemeenteraad (09 01 RV) niets terug te vinden.
2. In artikel 3.1 staat: Jeugdigen en ouders kunnen een hulpvraag melden bij het college. De Platforms pleiten ervoor dat ouders  ook kunnen kiezen voor het meenemen van een zgn. onafhankelijke “cliëntondersteuner”  naar het gesprek. Die mogelijkheid wordt gemist in de verordening.

3.Voor het in artikel 8.2.a  genoemde beoogde resultaat beschrijft de verordening niet de verplichting het behaalde resultaat ergens te bepalen en vast te leggen. Bij jeugdhulp gaat het toch om een beoogd resultaat te bereiken? Die verplichting wordt gemist in de verordening.

4. In artikel 9.2 wordt gesproken over “overbelasting van de vervoerder”. Wie bepaalt die overbelasting? In dit artikel ontbreekt een overzicht van andere mogelijke vervoersvoorzieningen. 

5.In artikel 10.1 wordt gesproken over de doorverwijzing door de huisarts.  Via het zgn. transformatiefonds wordt het steeds meer gebruik dat e.e.a. eerst wordt kort gesloten met een praktijkondersteuner Jeugd. Zo kan een doorverwijzing c.q. hulpvraag voor specialistische hulp mogelijk beter in kaart worden gebracht of als minder noodzakelijk beoordeeld worden.  

6. In artikel 13.1 wordt gesproken over logeerzorg. Logeeropvang is tijdelijke opvang voor jeugdigen met een ziekte, beperking of psychische problemen.  Vanuit het Wmo-Platform is eerder uitdrukkelijk gevraagd om aandacht voor de mogelijkheden van respijtzorg in onze gemeente. In haar reactie wil de gemeente die aandacht voorlopig beperken tot mensen met dementie. Het is opvallend dat in dit artikel voor de jeugd dit nu als een (mogelijke) optie wordt aangeboden!

7.In artikel 13.8 wordt gesteld: Het college kan in nadere regels aanvullende kwaliteitseisen stellen aan niet professionele aanbieders.  Naar aanleiding van uitspraken van de CRvB 2017  betwijfelen we  of het College hiertoe bevoegd is.

8.Artikel 18 beschrijft de klachtregeling. Het Platform acht een minder formele “second opinion”, zoals ook bij de Wmo-verordening voorgesteld, een goede tussenstap in geval van verschil van mening.
9 In artikel 19 wordt uitdrukkelijk gesteld dat inspraak, medezeggenschap en cliëntparticipatie belangrijk zijn. Cliënten of hun vertegenwoordigers dienen vroegtijdig betrokken te worden bij deze onderwerpen en daarover advies uit kunnen brengen. Het Wmo-Platform heeft er herhaaldelijk op aangedrongen om hier echt werk van te maken. 
 
10. In de verordening wordt regelmatig gesproken over kwaliteit van de hulp. Onduidelijk is hoe die kwaliteit gedefinieerd en gemeten  wordt. Zijn in de verordening daar passende maatstaven of  verwijzingen voor aan te geven?

Advies
- Maak meer werk van cliëntparticipatie. Bij een cliëntervaringsonderzoek zou de vraag gesteld kunnen worden of er belangstelling is om als ouders daar aan deel te nemen. Op die wijze komt de privacy niet in gevaar.
- Maak inzet van een onafhankelijke cliëntondersteuner mogelijk.

- Het WBO is in 2015 gestart met het regionaal Jeugdadviesteam. (JAT) . De Platforms vinden het belangrijk dat ouders bekend zijn met deze mogelijke inzet.  

- Geef meer bekendheid aan het Sociaal Loket zodat inwoners, die zorgen hebben over de problemen die zij bij de jeugd constateren, weten waar zij dit kunnen melden.

- Evalueer op realisering van het beoogde resultaat.

- Maak in geval van verschil van mening over de aanpak van een ondersteuningsvraag een  “second opinion” mogelijk.
- Probeer duidelijkheid te verschaffen over maatstaven bij de kwaliteit van de hulp.

Tenslotte
Mochten over dit advies onduidelijkheden bestaan dan geven wij vanzelfsprekend graag een verdere toelichting. 

Namens het WMO-Platform Drimmelen en het Platform Sociale Zekerheid Drimmelen, 

w.g. Engbert Tienkamp, w.g. Johan Broos, 
 
voorzitter Wmo-Platform                                         secretaris Wmo-Platform

w.g. Bob  Nauta,

voorzitter Platform SZ

Reactie gemeente op advies Respijtzorg

Geplaatst 12 feb. 2020 07:25 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

Op 14 oktober 2019 heeft u ons geadviseerd over het onderzoek naar respijtzorg in de
gemeente Drimmelen. Wij danken u hiervoor en informeren u in deze brief over het besluit
van het college van burgemeester en wethouders over dit advies.
In uw advies vraagt u het onderzoek te verbreden naar respijtzorg voor alle mantelzorgers en
de mensen waar zij voor zorgen. Wij delen uw standpunt dat respijtzorg van belang is voor
alle mantelzorgers in de gemeente Drimmelen. Toch willen wij het onderzoek toespitsen op
de mantelzorgers van mensen met dementie. In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen
waarin behoefte is aan respijtzorg er sprake is van dementie. Het onderzoek is opgezet naar
aanleiding van signalen vanuit de werkgroep Dementievriendelijke gemeente Drimmelen dat
het voor deze groep vaak moeilijk is om passende respijtzorg te regelen. Ook de motie van
de gemeenteraad (november 2018) waarin om onderzoek wordt gevraagd, is ingegeven door
zorgen om het gebrek aan respijtzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers die
steeds vaker overbelast raken.
Experts geven aan dat andere doelgroepen elk een eigen vorm van respijtzorg vragen. Het
verbreden van het onderzoek doet de complexiteit toenemen. Het risico is aanwezig dat het
hierdoor langer duurt om tot een oplossing te komen. Het college verwacht wel dat het
lopende onderzoek inzichten oplevert die kunnen worden toegepast bij het organiseren van
respijtzorg voor andere doelgroepen.
Pagina 2
U vraagt ons ook aandacht te besteden aan andere acute knelpunten die tijdens het
onderzoek naar voren komen. De resultaten van het onderzoek worden besproken in de
werkgroep Dementievriendelijke gemeente Drimmelen. In deze werkgroep worden ook de
vervolgstappen bepaald. Als eventuele acute knelpunten eenvoudig op te lossen zijn, zullen
we ons hiervoor inspannen.
Wij zijn ons ervan bewust dat de voortgang in het dossier respijtzorg niet de snelheid heeft
die het zou moeten hebben. We nemen u graag mee in het complexe traject om de juiste
respijtzorg te realiseren door u tijdens het onderzoektraject van onze bevindingen op de
hoogte te houden. Recent hebben de onderzoekers van Dementiezorg voor Elkaar de
resultaten (van de eerste fase) van het onderzoek met u besproken.
Wij danken u nogmaals voor uw betrokkenheid zoals die blijkt uit uw advisering en uw
deelname – in het verband van dit onderwerp – aan de werkgroep Dementievriendelijke
gemeente.
Wij hopen u hiermee, naast de toelichting die wij hebben gegeven in uw vergadering,
voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Drimmelen
drs. M.A.C. Oomen
Manager Maatschappelijke Aangelegenheden

Advies over Onderzoek Respijtzorg

Geplaatst 19 okt. 2019 05:18 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen

                                                           

ADVIES OVER Onderzoek Respijtzorg

Geacht College,

Tijdens haar vergadering op 9 oktober  j.l. kwam bij het Wmo-Platform Drimmelen het Plan van aanpak ‘Respijtzorg in de (regio) Drimmelen’ aan de orde.

In het volgende onze overwegingen en het daaruit voortkomende advies.

 Overwegingen

Ook binnen het Platform is het knelpunt Respijtzorg in onze gemeente bekend. Dat de gemeente hier, mede door meldingen vanuit de DVG werkgroep en een motie vanuit de gemeenteraad, een onderzoek wil doen om behoefte aan en mogelijkheden van Respijtzorg in onze gemeente en eventueel de regio te onderzoeken acht het Platform terecht. 
De voorgestelde onderzoeksvragen in het Plan van aanpak worden door het Platform ondersteund, evenals de voorgestelde doelstellingen en te behalen resultaten.

 Het Platform betreurt daarbij de voorgestelde beperking van het onderzoek tot inwoners en hun mantelzorgers met dementieproblematiek.

Het Platform is ervan overtuigd dat Respijtzorg voor alle mantelzorgers van onze gemeente een belangrijk hulpmiddel is, dan wel zou kunnen zijn. Een belangrijk hulpmiddel om een leven met grote zorgproblemen leefbaar te houden. Dat blijkt uit landelijk onderzoek naar vervangende zorg voor mantelzorgers. En dat zal in de gemeente Drimmelen niet veel anders blijken te zijn, is onze verwachting.

Het Platform verwacht geen wezenlijk verschil tussen Respijtzorg voor mantelzorgers van inwoners met dementie en van inwoners met andere zorgproblemen.

Om het onderwerp Respijtzorg duidelijk te krijgen vormen daarom alle mantelzorgers in onze gemeente, en degenen waarvoor zij zorgen, de hier van belang zijnde Profijtgroep.

Het Platform verwacht tijdens het onderzoek dat naast Respijtzorg ook andere acute knelpunten aan de orde kunnen komen. Ook deze knelpunten verdienen passende aandacht.

Advies

Het Wmo-Platform Drimmelen stemt in met het plan van aanpak van ‘Respijtzorg in de (regio) Drimmelen’. Met daarbij, gezien voorgaande overwegingen, het advies:
Breidt in het voorgestelde onderzoek naar Respijtzorg de Profijtgroep uit van mantelzorgers voor mensen met dementie en mensen met dementie zelf naar alle mantelzorgers en degenen waarvoor zij zorgen.

Besteedt ook aandacht aan tijdens het onderzoek mogelijk aan de orde komende andere acute knelpunten.

Tenslotte

Mochten over dit advies onduidelijkheden bestaan dan geven wij vanzelfsprekend graag een verdere toelichting.

 Namens het Wmo-Platform van de gemeente Drimmelen,

 w.g.                                                                            w.g.

Engbert Tienkamp                                                       Johan Broos

Advies over Beleidsplan Sociaal Domein + beantwoording

Geplaatst 26 mrt. 2019 04:00 door Secretaris WmoPlatform Drimmelen   [ 11 apr. 2019 08:45 bijgewerkt door Wmo-Platform Drimmelen ]


ADVIES OVER Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023

  Geacht College,


Al enige tijd is gewerkt aan een beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023. Op vergaderingen van het Wmo-Platform Drimmelen hebben voortschrijdende concepten de nodige aandacht gehad. De laatste versie is inmiddels in een mooie opmaak beschikbaar gekomen. Daarover gaan bijgaande overwegingen en het daaruit voortkomende advies.

 Een opmerking vooraf:

Het plan is lastig te lezen. Het is een overweldigende mengeling van visie, uitgangspunten, beleid, proces en uitvoering. Voor een beleidsdocument met een geldigheid van 4 jaar wordt de bruikbaarheid zo zeer betrekkelijk.

 Overwegingen

 Het plan begint goed met een verwijzing naar het Visiedocument Samen aan Zet! met als doel het hebben van een inclusieve samenleving. Dat Visiedocument is een zeer goed uitgangspunt voor beleid in het sociaal domein. De visie zou uitgewerkt worden in een lokale inclusie-agenda ten behoeve van een concreet gemeentelijk inclusiebeleid. Daar is helaas geen prioriteit aan gegeven. 

Dat inclusie meer is dan fysieke toegankelijkheid lijkt nog nauwelijks doorgedrongen. Inclusiviteit betekent, onder anderen, op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om gaan, zowel inwoners onderling als inwoners met ambtenaren. In beide verhoudingen valt nog het nodige te verbeteren.

Een inwoner die hulp zoekt bij de gemeente wordt al snel cliënt genoemd. Weg gelijkwaardigheid. En daarmee een minder juiste bejegening.
In het plan wordt veel gesproken over meedoen. Dat is nodig maar niet voldoende. Samendoen is minstens zo belangrijk, een bevestiging van gelijkwaardigheid.

Gelijkwaardigheid houdt ook in niks over ons zonder ons. Ook dat punt krijgt weinig aandacht in het plan. B.v. waar in 2.2.1.2 wordt gesproken over realiseren op beleidsniveau: door inwoners en organisaties uit te nodigen input te leveren. Niet overleggen maar input vragen, dus over ons zonder ons besluiten.

In 2.3.2.5 wordt de cliëntondersteuner pas ingezet ten behoeve van een second opinion. Dit lijkt strijdig met 2.4.3.1, onafhankelijke cliëntondersteuning.

De bijlagen kwamen laat binnen. Daarover de volgende opmerkingen.

Bijlage 2 gaat over nazorg. Zeer belangrijk om zeker te stellen dat de juiste ondersteuning werd en wordt gegeven. Voor betere kwaliteit, snellere bijstelling, preventie van verergering dan wel nieuwe problemen. Een flinke opgave voor 2019/2020. Onduidelijk is daarbij onder meer de rolverdeling tussen regisseur, casemanagers, loketmedewerkers en dorpsteamleden. Nader overleg lijkt ons wenselijk.

Bijlage 3 over regisseurschap is erg onduidelijk. Nader overleg lijkt ons wenselijk.

Bijlage 4 gaat vooral over het Sociaal domein binnen de gemeentelijke organisatie. Een integrale aanpak is ook hier wel noodzakelijk maar echt niet voldoende voor een inclusieve samenleving. Het zou moeten gaan over zowel de gehele gemeentelijke organisatie als over onze inwoners.

Conclusie

Een belangrijk uitgangspunt van het beleidsplan Sociaal Domein is het Visiedocument Samen aan Zet! uit 2017.  Daarin de visie voor een inclusieve samenleving in de gemeente Drimmelen. De uitwerking van die visie in de lokale Inclusieve Agenda is helaas nog steeds niet beschikbaar. Dat is in de ogen van het Platform een belangrijke reden waardoor in het beleidsplan inclusieve samenleving wordt beperkt tot toegankelijkheid met een integrale aanpak bij ondersteuning.

Sommige delen van de tekst vragen om een verdere uitwerking dan wel nader overleg.

Advies

Gezien bovenstaande overwegingen en conclusie adviseert het Wmo-Platform Drimmelen:

-         Maak op zeer korte termijn, samen met anderen, de Lokale Inclusie Agenda beschikbaar als praktische vertaling van het Visiedocument

-         Maak het begrip Lokale Inclusie Drimmelen binnen gemeentehuis en daarbuiten duidelijk

-         Regel op korte termijn overleg met het Platform over minstens de bijlagen 2, 3 en 4

-         Pas de teksten van het beleidsplan Sociaal Domein aan op punten waar de Lokale Inclusie Agenda van toepassing is, na overleg over de bijlagen.

-         Scheidt beleid, processen en uitvoering in de beleidsnota teneinde later bij processen en uitvoering gemakkelijker keuzes te kunnen maken

Tenslotte

Mochten over dit advies onduidelijkheden bestaan dan geven wij vanzelfsprekend graag een verdere toelichting.

Namens het Wmo-Platform van de gemeente Drimmelen,

 w.g.                                                                            w.g.

Engbert Tienkamp                                                       Johan Broos

voorzitter                                                                    secretaris

Advies Nieuwe Organisatievorm CJG

Geplaatst 12 nov. 2018 03:09 door Wmo-Platform Drimmelen

De huidige organisatie van het CJG moet worden aangepast. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in onze gemeente een samenwerking van de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen. 
Een extern adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar de optimale vorm van een nieuwe passende organisatie. Het Wmo-Platform stemt in met de analyse en de voorgestelde keuze, maar heeft ook enkele opmerkingen met daarbij behorende  enkele adviezen.

Advies Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2018-2021

Geplaatst 25 dec. 2017 05:39 door Wmo-Platform Drimmelen

De gemeente heeft een concept Beleids- en uitvoeringsplan Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2081-2019 opgesteld (zie bijlage).
Daarover hebben het Platform Sociale Zekerheid en het Wmo-Platform een gezamenlijke advies uitgebracht.

concept Klachtenregeling Jeugdhulp Drimmelen

Geplaatst 4 okt. 2017 09:27 door Wmo-Platform Drimmelen   [ 25 dec. 2017 05:26 bijgewerkt ]

In de Verordening Jeugdhulp 2017, welke op 1 januari 2017 in werking trad, is geregeld dat het college voorziet in een klachtenregeling. Hierbij hoort de klachtenregeling jeugdhulp Drimmelen 2017 welke specifiek ziet op klachten m.b.t. de toegang tot jeugdhulp of klachten over de jeugdhulp geboden door het CJG.

In de  jeugdzorg zijn in het verleden door jeugdhulpaanbieders goede ervaringen opgedaan met klachtencommissies met een gemengde samenstelling: een jurist, een gedragsdeskundige en een arts. Groot voordeel van zo’n gemengde samenstelling is dat de leden ieder vanuit  hun eigen specifieke deskundigheid  de klachten beter kunnen begrijpen en doorgronden. Dat is uiteindelijk in het belang van alle partijen. 

De gemeenten Werkendam en Woudrichem hebben aangegeven graag samen op te trekken met Drimmelen en Geertruidenberg. De gemeente Breda heeft aangegeven te overwegen ook aan te sluiten.

Het voorstel is om gezamenlijk gebruik te maken van de deskundigheid van dezelfde klachtencommissie. Praktisch betekent dit dat iedere gemeente dezelfde klachtenregeling vaststelt en dezelfde personen benoemt in de klachtencommissie. 

Hierbij de reactie van het Wmo-Platform op de voorgestelde regeling.
En de daarop gevolgde gemeentelijke reactie.

Visienota Samen aan Zet

Geplaatst 10 feb. 2017 08:02 door Wmo-Platform Drimmelen   [ 1 apr. 2017 10:25 bijgewerkt ]

De visienota Samen aan Zet is gebaseerd op een eerder geformuleerde Stip opcde horizon oftewel de visie:
“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, sociale
klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan reguliere
activiteiten op het gebied van onderwijs, participatie, zorg en welzijn.“

Een inclusieve samenleving is niet in 2018 “gereed”. Het is een proces. Wat de gemeente met deze
visie aangeeft is dat de gemeente er vanaf vandaag aan werkt om het aspect inclusiviteit bij het
ontwikkelen en uitvoeren van plannen te bekijken en mee te wegen.
Wanneer ben je als gemeente inclusief? Als het gemeentebreed gewoon geworden is om
rekening te houden met inclusiviteit. Dus als het bij iedereen tussen de oren zit. Dat is niet
van vandaag op morgen gerealiseerd. Daarvoor zijn we samen aan zet!

In bijgaande bestanden het advies van het Wmo-Platform en de reactie daarop van de gemeente.

1-9 of 9